CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 116/2015/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2015

NGHỊ ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2011/NĐ-CP NGÀY 18 THÁNG7 NĂM 2011 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHUYỂN DOANH NGHIỆP 100% VỐN NHÀ NƯỚC THÀNH CÔNG TYCỔ PHẦN

Căn cứ Luật Tchức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vn nhà nước đu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Theo đnghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

Chínhphủ ban hành Nghị định sửa đi, bsung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CPngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyểndoanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cphần.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ vềchuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần như sau:

1. Khoản 2 Điều 12 được sửa đi, b sung như sau:

“2. Cơ quan có thẩm quyền quyết định phương án cổ phần hóa lựa chọn tổ chức tư vấncphần hóa theo quy định của pháp luật. Đối với các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước và một số doanh nghiệphoạt động trong lĩnh vực đặc biệt (như bảo hiểm, ngân hàng, viễn thông, hàngkhông, khai thác than, dầu khí, khai thác mỏ quý hiếm khác), khi thực hiện cổphần hóa mà phương án cphần hóa thuộc thẩm quyền phêduyệt của Thủ tướng Chính phủ thì Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơquan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy bannhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lựa chọn tổchức tư vấn cphần hóa (lựa chọn tchức tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp, lựa chọn tư vấn xâydựng phương án cổ phần hóa)”.

2. Khoản 1 Điều 17 đưc sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Các khoản dự phòng giảm giá hàngtồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hànhsản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp; khoản chênh lệch tỷ giá được sử dụng đểbù đắp các tổn thất theo quy định hiện hành, số còn lại tính vào giá trị phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp cổ phần hóa.

Riêng đối với dự phòng bảo hành sảnphẩm, hàng hóa, công trình xây lắp, từ thời điểm xác định giátrị doanh nghiệp đến thời điểm chính thức chuyển sang công ty cổphần (đối với các hp đồng đã ký, thời gian bảo hành cònhiệu lực) doanh nghiệp cổ phần hóa được trích theo hpđồng đã ký và được giữ lại tại công ty cổ phần để thực hiện bảo hành sản phẩm,hàng hóa, công trình xây lắp theo hợp đồng. Doanh nghiệp cổphần hóa phải lập bảng kê chi tiết đối với từng loại sản phẩm, hàng hóa, công trình kèm theo hồ sơ cổ phần hóa. Hết thời gian bảohành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp nếu khoản trích lập dự phòng này không chi hết, còn số dư thì công ty cổ phần có tráchnhiệm phải nộp về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp trong thời gian30 ngày kể từ ngày hết thời hạn bảo hành theo hợp đồng.

Trường hợp doanh nghiệp cổ phần hóakhông thực hiện nộp đúng và kịp thời thì doanh nghiệp phải chịu thêm tiền lãi tính theo lãi suất do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thờiđiểm gần nhất với thời điểm doanh nghiệp nộp tiền vào Quỹ Hỗ trợ sắp xếp vàphát triển doanh nghiệp đối với số tiền chậm nộp và thời gian chậm nộp; phảichịu các biện pháp cưỡng chế được quy định tại Quyết định số 21/2012/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quảnlý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp”.

3. Khoản 2 Điều 21 được sửa đổi, bổsung như sau:

“2. Trong thời gian 60 ngày làm việckể từ thời điểm được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanhnghiệp lần đầu, doanh nghiệp cphần hóa phải hoàn thànhviệc lập báo cáo tài chính tại thời điểm đăng ký doanhnghiệp, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, đề nghị cơ quan thuế kiểm traquyết toán thuế, thực hiện quyết toán, xác định giá trị phần vốn nhà nước tạithời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần và các tồn tại về tài chínhcần tiếp tục xử lý”.

4. Khoản 3 Điều 22 được sửa đổi, bổsung như sau:

“3. Cơ quan có thẩm quyền quyết địnhphương án cổ phần hóa lựa chọn tổ chức tư vấn định giá thực hiện tư vấn xácđịnh giá trị doanh nghiệp theo nguyên tắc:

a) Đối với các gói thầu, tư vn định giá có giá trị không quá 03 tỷ đồng thì cơ quan có thm quyền quyết định phương án cổ phần hóa có thể lựa chọn hình thức chỉ định thầu để lựa chọn hình thứctư vấn định giá trong danh sách do Bộ Tài chính công bố; trường hp xét thấy cần phải tổ chức đấu thầu thì thực hiện đấu thầu theo quyđịnh của pháp luật về đấu thầu.

b) Đối với các gói thầu tư vấn khôngthuộc quy định tại Điểm a nói trên thì cơ quan có thẩm quyền quyết định phươngán cổ phần hóa quyết định tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị thực hiện tư vấnđịnh giá theo quy định”.

5. Đimd Khoản 1 Điều 33 được sửa đi, bổ sung như sau:

“d) Trường hpgiá trị vốn đầu tư dài hạn của doanh nghiệp cổ phần hóa tại doanh nghiệp kháckhi đánh giá, xác định lại có giá trị thực tế thấp hơn giá trị ghi trên sổ sáchkế toán thì được xác định theo giá trị thực tế xác địnhlại.”

6. Khoản 2 Điều 33 được sửa đi, b sung như sau:

“2. Giá trị vốn góp của doanh nghiệpcphần hóa vào công ty cổ phần đã niêm yết, đăng ký giaodịch trên thị trường chứng khoán được xác định theo giá đóng cửa của cphiếu giao dịch trên thị trường chứng khoán tại thời đim gần nhất với thời điểm thực hiện xác định giátrị doanh nghiệp. Trường hp cphiếucủa công ty cphần đã niêm yết trên thị trường Upcom màkhông có giao dịch trong vòng 30 ngày trước thời điểm tổ chức xác định giá trịdoanh nghiệp thì được xác định theo quy định tại Khoản 5Điều 1; Điểm a, Điểm b, Điểm c Khoản 1 Điều 33 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ. Đối với giá trị vốn góp vào công ty cổ phầnchưa niêm yết, chưa đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán thì căn cứkết quả xác định của cơ quan tư vấn, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp xemxét trình cơ quan có thẩm quyền quyết định giá trị doanh nghiệp quyết định”.

7. Điểm b Khoản 2 Điều 36 đượcsửa đổi, bổ sung như sau:

“b) Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiếnlược và nhà đầu tư khác.

Riêng đối với các doanh nghiệp quy môlớn có vốn nhà nước trên 500 tỷ đồng hoạt động kinh doanh trong những lĩnh vực,ngành nghề đặc thù (như: Bảo hiểm, ngân hàng, bưu chính viễn thông, hàng không,khai thác than, dầu khí, khai thác mỏ quý hiếm khác) và các công ty mẹ thuộccác Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước thì tỷ lệ cổ phần đấu giá bán chocác nhà đầu tư do Thủ tướng Chính phủ hoặc cơ quan được Thủtưng Chính phủ ủy quyền xem xét, quyết định cụ thể.”

8. Bỏquy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 36.

9. Điểm c Khoản 2 Điều 37 được sửađổi, bổ sung như sau:

“c) Cơ quan có thẩm quyền quyết địnhphê duyệt phương án cổ phần hóa quyết định việc lựa chọnSở giao dịch chứng khoán hoặc thuê tổ chức tài chính trung gian để thực hiệnđấu giá. Đối với các Tập đoàn kinh tế, Tng công ty nhà nước và một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đặcbiệt (như bảo hiểm, ngân hàng, viễn thông, hàng không,khai thác than, dầu khí, khai thác mỏ quý hiếm khác) khi thực hiện cổ phần hóamà phương án cổ phần hóa thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ thìBộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủtịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương lựa chọn Sở giao dịch chứng khoán hoặc thuê tổ chức tài chính trung gianđể thực hiện đấu giá”.

10. Bổ sung thêm Khoản 8 Điều 48như sau:

“8. Những doanh nghiệp thực hiện cổphần hóa đã tiến hành các thủ tục cần thiết theo phương án cphần hóa đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưngchưa thực hiện được IPO trong thời gian 90 ngày ktừ ngàycó quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa thì doanh nghiệp được bán trướccổ phần cho người lao động, tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp với giá bán cphiếu bằng 60% giá khởi đim trong phương áncphần hóa đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Chênh lệch giữa giá bán cho người laođộng, cho tổ chức công đoàn (nếu có) so với mệnh giá cổ phần được trừ vào giátrị phần vốn nhà nước khi quyết toán tại thời đim doanh nghiệpchính thức chuyn thành công ty cổ phần”.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Nghị định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày 11 tháng 11 năm 2015.

2. Bãi bỏ quy định tại Khoản 2 Điều 1Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ.

Điều 3. Trách nhiệmthi hành

1. Bộ trưởng Bộ Tài chính chịu tráchnhiệm kim tra giám sát việc thực hiện Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quanngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch yban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đngthành viên các tập đoàn kinh tế, tngcông ty do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập chịutrách nhiệm thi hành Nghị định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ư
ơng;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa á
n nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung
ương của các đoàn thể;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát
triển doanh nghiệp;
- Các tập đoàn k
inh tế, tổng công ty nhà nưc;
- VPCP
: BTCN, các PCN, Trợ lý của TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, ĐMDN (3b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNGNguyễn Tấn Dũng