HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 119-HĐBT

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 1982

NGHỊ ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 119-HĐBT NGÀY 16 THÁNG 7 NĂM 1982 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU 49 CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 35-CP NGÀY 9-2-1981 CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay sửa đổi và thay điểm 5, Điều 49 của Nghị định số 35-CP ngày 9-2-1981 của Hội đồng Chính phủ nói về nhiệm vụ, quyền hạn của các Bộ trong lĩnh vực tổ chức bộ máy và cán bộ như sau:

Điểm 5 mới: Căn cứ vào đường lối cán bộ của Đảng và chính sách, chế độ của Nhà nước, Bộ trưởng quyết định việc điều động, bổ nhiệm, khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ cấp vụ trưởng, giám đốc liên hiệp các xí nghiệp, giám đốc tổng công ty và các chức vụ tương đương trở xuống.

Đối với cán bộ đứng đầu ngành ở cấp tỉnh, thì Bộ trưởng quyết định việc điều động hoặc bổ nhiệm, sau khi thoả thuận với Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Đối với cán bộ đã qua đào tạo từ bậc đại học hoặc trên đại học về kỹ thuật, nghiệp vụ làm việc ở các địa phương mà không giữ chức vụ phụ trách (trưởng, phó ty hoặc tương đương) thì Bộ chủ quản ngành có quyền điều động để tăng cường cho các địa phương khác đang cần hơn, sau khi đã thoả thuận với Uỷ ban nhân dân tỉnh có liên quan.

Điều 2. Bộ trưởng Tổng thư ký Hội đồng Bộ trưởng, Bộ trưởng các Bộ, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước và Thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng có trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Phạm Văn Đồng

(Đã ký)