CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 1997

NGHỊ ĐỊNH

Về việc thành lập thị trấn và một số xã thuộc các huyện Sơn Hà và Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập thị trấn và một số xã thuộc các huyện Sơn Hà và Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi như sau:

1. Thành lập thị trấn Di Lăng và xã Sơn Trung thuộc huyện Sơn Hà trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của xã Sơn Lãng:

a. Thị trấn Di Lăng có 5.128 ha diện tích tự nhiên và 9.107 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Di Lăng: Đông giáp xã Sơn Thành; Tây giáp xã Sơn Bao; Nam giáp xã Sơn Trung và xã Sơn Thượng; Bắc giáp huyện Trà Bồng.

b. Xã Sơn Trung có 2.551 ha diện tích tự nhiên và 3.574 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Sơn Trung: Đông giáp các xã Sơn Giang, Sơn Thành và Sơn Hải; Tây giáp xã Sơn Thượng; Nam giáp xã Sơn Thuỷ; Bắc giáp thị trấn Di Lăng.

2. Thành lập xã Sơn Hải thuộc huyện Sơn Hà trên cơ sở 2.648 ha diện tích tự nhiên và 2.375 nhân khẩu của xã Sơn Thuỷ.

Địa giới hành chính xã Sơn Hải; Đông giáp xã Sơn Cao; Tây và Bắc giáp xã Sơn Trung; Nam giáp xã Sơn Thuỷ.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, xã Sơn Thuỷ có 4.257 ha diện tích tự nhiên và 3.485 nhân khẩu.

3. Thành lập xã Hành Tín Đông và xã Hành Tín Tây thuộc huyện Nghĩa Hành trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của xã Hành Tín:

a. Xã Hành Tín Đông có 3.785 ha diện tích tự nhiên và 4.652 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Hành Tín Đông: Đông giáp huyện Mộ Đức; Tây giáp xã Hành Tín Tây; Nam giáp huyện Đức Phổ và huyện Ba Tơ; Bắc giáp xã Hành Thiện.

b. Xã Hành Tín Tây có 3.577 ha diện tích tự nhiên và 4.091 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Hành Tín Tây: Đông giáp xã Hành Tín Đông; Tây giáp huyện Minh Long; Nam giáp huyện Ba Tơ; Bắc giáp xã Hành Thiện.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ban hành. Mọi quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ

Thủ tướng

(Đã ký)

Phan Văn Khải