CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 1999

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

>> Xem thêm:  Đi sang tên xe máy bị công an tịch thu do số máy xe bị đục thì phải làm sao ?

Phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh của tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 1999 -2004

___________________________ 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Điều 9, Điều 10 và Điều 11 của Luật bầu cử đại biểu Hội đồngnhân dân (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình và Bộ trưởng,Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

 

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn số lượng 45 (bốn mươi lăm) đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 17 (mười bảy)đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồngnhân dân tỉnh Quảng Bình (có danh sách kèm theo).

Điều 2.Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình; Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức -Cán bộ Chính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệmthi hành Nghị định này./.

 

>> Xem thêm:  Tư vấn về việc mua xe ở tỉnh khác ? Mẫu hợp đồng mua bán ô tô, xe máy

DANH SÁCH ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU

Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNHQUẢNG BÌNH

STT

ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

ĐƠN VỊ BẦU CỬ

SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ

 

Huyện Minh Hoá

Đơn vị bầu cử số 01

>> Xem thêm:  Thủ tục sang tên đổi chủ xe ô tô theo quy định của pháp luật hiện nay ?

03 đại biểu

 

Huyện Tuyên Hoá

Đơn vị bầu cử số 02

Đơn vị bầu cử số 03

02 đại biểu

02 đại biểu

 

Huyện Quảng Trạch

Đơn vị bầu cử số 04

>> Xem thêm:  Trong thời gian bao lâu kể từ ngày mua xe phải tiến hành thủ tục đăng ký xe máy ?

Đơn vị bầu cử số 05

Đơn vị bầu cử số 06

Đơn vị bầu cử số 07

03 đại biểu

03 đại biểu

02 đại biểu

03 đại biểu

 

Huyện Bố Trạch

Đơn vị bầu cử số 08

>> Xem thêm:  Thủ tục ủy quyền sử dụng xe máy ? Cách đăng ký sang tên xe máy khác tỉnh ?

Đơn vị bầu cử số 09

Đơn vị bầu cử số 10

03 đại biểu

03 đại biểu

03 đại biểu

 

Thị xã Đồng Hới

Đơn vị bầu cử số 11

Đơn vị bầu cử số 12

03 đại biểu

>> Xem thêm:  Quy định mới năm 2020 về cấp sổ đỏ đất ở và đất sử dụng 50 năm ?

02 đại biểu

 

Huyện Quảng Ninh

Đơn vị bầu cử số 13

Đơn vị bầu cử số 14

03 đại biểu

02 đại biểu

 

Huyện Lệ Thuỷ

Đơn vị bầu cử số 15

>> Xem thêm:  Năm 2020, Vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu thì bị xử phạt như thế nào ?

Đơn vị bầu cử số 16

Đơn vị bầu cử số 17

03 đại biểu

03 đại biểu

02 đại biểu

Tổng hợp:

Bầu03 đại biểu có 11 đơn vị

Bầu02 đại biểu có 6 đơn vị