HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 1982
Nghị định

NGHỊ ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 125/HĐBT NGÀY 29 THÁNG 7 NĂM 1982 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA UỶ BAN KHOA HỌC
VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ vào Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ban hành ngày 4 tháng 7 năm 1981;

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 192-CP ngày 13-10-1975 của Hội đồng Chính phủ;

Xét đề nghị của Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước.

NGHỊ ĐỊNH

Điều 1.- Nay thành lập các đơn vị trong tổ chức bộ máy của Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước như sau:

a) Cục sáng chế trên cơ sở phòng sáng chế phát minh hiện nay.

b) Vụ vật tư thiết bị khoa học kỹ thuật.

c) Vụ quản lý khoa học kỹ thuật địa phương.

d) Ban nghiên cứu tổ chức và quản lý khoa học kỹ thuật.

Điều 2.- Mỗi cục, vụ, ban có một Cục trưởng, Vụ trưởng, Trưởng ban và một số Phó cục trưởng, Phó vụ trưởng và Phó trưởng ban giúp việc.

Điều 3.- Đồng chí Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước có trách nhiệm quy định nhiệm vụ, quyền hạn và biên chế cụ thể cho các tổ chức nói ở Điều 1 trên cơ sở tổng biên chế của Uỷ ban.

Điều 4.- Đồng chí Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước và các đồng chí Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

(Đã ký)

Võ Nguyên Giáp