BỘ TÀI CHÍNH
*****

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 126-TC

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 1946

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Chiếu chỉ Sắc lệnh ngày 10tháng 09 năm 1945 cho thi hành trong toàn cõi Việt Nam những lệ luật hiện hànhvề thuế quan và thuế gián thu;
Theo lời đề nghị của ông Tổng giám đốc nha Thuế quan và Thuế gián thu Việt Nam,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều thứ nhất: Ở toàn cõiViệt Nam sẽ đánh một thứ thuế phụ gia vào rượu bia ngoài số thuế tiêu thụ hiệnthi hành. Suất định thuế phụ gia ấy định là bốn hào (0đ40) một lít.

Điều thứ hai: Nghị địnhnày thi hành cấp tốc theo điều 14 Sắc lệnh ngày 10 tháng 10 năm 1945.

Điều thứ ba: Ông Tổnggiám đốc nha Thuế quan và Thuế gián thu Việt Nam chiếu nghị thi hành

Phạm Văn Đồng

(Đã ký)