HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 13-CP

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 1977

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI NHỮNG NGÀY LỄ ĐƯỢC NGHỈ CÓ LƯƠNG

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ nghị định số 28-TTg ngày 28-01-1959 quy định những ngày lễ được nghỉ có lương, chế độ nghỉ hàng năm và chế độ nghỉ phép;
Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Lao động;
Căn cứ nghị quyết của thường vụ Hội đồng Chính phủ trong phiên họp của thường vụ Hội đồng Chính phủ trong phiên hợp của thường vụ Hội đồng Chính phủ ngày 07 tháng 01 năm 1977.

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1. – Nay quy định lại những ngày lễ được nghỉ có lương đối với cán bộ, công nhân, viên chức Nhà nước và công nhân, viên chức xí nghiệp tư doanh như sau:

- Nguyên đán dương lịch 1 ngày: ngày 01 tháng 01.

- Nguyên đán âm lịch 3 ngày: ngày cuối năm, mồng một và mồng hai Tết.

- Ngày Quốc tế lao động 1 ngày rưỡi: chiều 30 tháng 04 và ngày 01 tháng 05.

- Ngày Quốc khánh 2 ngày: ngày 02 tháng 09 và 03 tháng 09.

Nếu ngày lễ trùng vào ngày chủ nhật thì không nghỉ bù.

Đối với những người là tín đồ các tôn giáo, trong ngày lễ chính thống của tôn giáo mình, nếu tham gia vào các cuộc hành lễ thì được xin phép nghỉ không quá 1 ngày.

Điều 2. – Các đồng chí Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Phủ thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Lao động chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

T.M. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Duy Trinh