CHÍNH PHỦ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 132/2006/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2006

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH XÃ ĐỂ MỞ RỘNG
THỊ TRẤN NAM SÁCH, HUYỆN NAM SÁCH, TỈNH HẢI DƯƠNG

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
,

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1. Điều chỉnh địa giới hành chính xã để mở rộng thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương như sau:

- Điều chỉnh 13,46 ha diện tích tự nhiên và 125 nhân khẩu của xã Nam Trung; 64,76 ha diện tích tự nhiên và 1.071 nhân khẩu của xã An Lâm; 117,09 ha diện tích tự nhiên và 749 nhân khẩu của xã Đồng Lạc; 46,82 ha diện tích tự nhiên và 415 nhân khẩu của xã Nam Hồng về thị trấn Nam Sách quản lý.

Thị trấn Nam Sách có 455,19 ha diện tích tự nhiên và 10.860 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Nam Sách: Đông giáp xã An Lâm và xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách; Tây giáp xã Hồng Phong và xã Nam Hồng, huyện Nam Sách; Nam giáp xã An Châu, huyện Nam Sách; Bắc giáp xã Nam Trung, huyện Nam Sách.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:

- Xã Nam Trung còn lại 394,70 ha diện tích tự nhiên và 5.110 nhân khẩu.

- Xã An Lâm còn lại 590,45 ha diện tích tự nhiên và 6.193 nhân khẩu.

- Xã Đồng Lạc còn lại 684,33 ha diện tích tự nhiên và 6.562 nhân khẩu.

- Xã Nam Hồng còn lại 354,01 ha diện tích tự nhiên và 4.971 nhân khẩu.

Huyện Nam Sách có 13.280 ha diện tích tự nhiên và 141.723 nhân khẩu, có 23 đơn vị hành chính trực thuộc bao gồm các xã: Nam Hưng, Nam Tân, Thanh Quang, Quốc Tuấn, Hợp Tiến, Hiệp Cát, Nam Chính, Nam Trung, An Sơn, Thái Tân, Minh Tân, Hồng Phong, Nam Hồng, Thượng Đạt, An Lâm, Nam Đồng, Ái Quốc, Đồng Lạc, An Châu, Phú Điền, An Bình, Cộng Hoà và thị trấn Nam Sách.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
- HĐND, UBND tỉnh Hải Dương;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Các Bộ: Nội vụ, Công an, Quốc phòng,
Tài nguyên và Môi trường, Tài chính,
Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư;
- Tổng cục Thống kê;
- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Website Chính phủ, Ban Điều hành 112,
Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
các Vụ: ĐP, TCCB, TH, CN, NN, Công báo;
- Lưu: Văn thư, NC (5b). XH

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng