HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 139-HĐBT

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 1985

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CỤC VẬT TƯVÀ XÂY DỰNG CƠ BẢN THÀNH TỔNG CÔNG TY TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ THUỘCBỘ Y TẾ

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 04/7/1981;

Căn cứ Nghị định số 150-HĐBT ngày 13/12/1983 của Hội đồng Bộtrưởng;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế.

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển Cục vật tư và xây dựng cơ bản thành TổngCông ty trang thiết bị và công trình y tế thuộc Bộ Y tế, hoạt động theo phương thứchạch toán kinh tế, có tư cách pháp nhân, có tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước vàcó con dấu riêng.

Điều 2. Tổng công ty trang thiết bị và công trình y tế domột Tổng Giám đốc phụ trách, giúp việc Tổng Giám dốc có từ 1 đến 2 Phó Tổng Giámđốc.

Nhiệm vụ cụ thể và cơ cấu tổ chức của Tổng Công ty do Bộ trưởngBộ Y tế quy định.

Biên chế của Tổng công ty trang thiết bị và công trình y tế phảihết sức gọn, nhẹ (không vượt quá tổng số biên chế còn lại của Cục vật tư và xâydựng cơ bản, sau khi đã thành lập Vụ trang bị và công trình y tế).

Điều 3. Bộ trưởng Tổng thư ký Hội đồng Bộ trưởng, Bộ trưởngBộ Y tế và thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghịđịnh này.

TM. HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

K.T. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Tố Hữu