CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 1999

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

Phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh của tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 1999 -2004

 ____________________________

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Điều 9, Điều 10 và Điều 11 của Luật bầu cử đại biểu Hội đồngnhân dân (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai và Bộ trưởng,Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn số lượng 50 (năm mươi) đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 18 (mười tám) đơnvị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhândân tỉnh Lào Cai (có danh sách kèm theo).

Điều 2.Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai; Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cánbộ Chính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm thihành Nghị định này./.

 

DANH SÁCH ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU

Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNHLÀO CAI

STT

ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

ĐƠN VỊ BẦU CỬ

SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ

 

Thị xã Lào Cai

Đơn vị bầu cử số 01

Đơn vị bầu cử số 02

02 đại biểu

03 đại biểu

 

Thị xã Cam Đường

Đơn vị bầu cử số 03

03 đại biểu

 

Huyện Bảo Thắng

Đơn vị bầu cử số 04

Đơn vị bầu cử số 05

Đơn vị bầu cử số 06

03 đại biểu

03 đại biểu

03 đại biểu

 

Huyện Bắc Hà

Đơn vị bầu cử số 07

Đơn vị bầu cử số 08

03 đại biểu

03 đại biểu

 

Huyện Mường Khương

Đơn vị bầu cử số 09

03 đại biểu

 

Huyện Bát Xát

Đơn vị bầu cử số 10

Đơn vị bầu cử số 11

03 đại biểu

02 đại biểu

 

Huyện Sa Pa

Đơn vị bầu cử số 12

03 đại biểu

 

Huyện Bảo Yên

Đơn vị bầu cử số 13

Đơn vị bầu cử số 14

03 đại biểu

02 đại biểu

 

Huyện Văn Bàn

Đơn vị bầu cử số 15

Đơn vị bầu cử số 16

03 đại biểu

02 đại biểu

 

Huyện Than Uyên

Đơn vị bầu cử số 17

Đơn vị bầu cử số 18

03 đại biểu

03 đại biểu

Tổng hợp:

Bầu03 đại biểu có 14 đơn vị

Bầu02 đại biểu có 04 đơn vị

 

TM. CHÍNH PHỦ

Thủ tướng

(Đã ký)

Phan Văn Khải