HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 150-HĐBT

Hà Nội 13 tháng 12 năm 1983

NGHỊ ĐỊNH

CỦAHỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 150-HĐBT NGÀY 13 THÁNG 12 NĂM 1983 VỀ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN,TỔ CHỨC BỘ MÁY GIÚP BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆN UỶ BAN NHÀ NƯỚC; THỦ TRƯỞNG CÁC CƠQUAN KHÁC THUỘC HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồngBộ trưởng ngày 04/7/1981;
Để tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước của Bộ trưởng theo đúng quy định ởNghị định số 35-CP ngày 9/2/1981 của Hội đồng Chính phủ.
Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng Bộ trưởng trong phiên họp ngày 15/11/1983,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1- Các tổ chức giúpviệc Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hộiđồng Bộ trưởng (sau đây gọi chung là Bộ trưởng) thực hiện chức năng quản lý Nhànước nay thống nhất gọi là Vụ hoặc Ban (sau đây gọi chung là Vụ).

Nói chung Vụ không lập ra cácphòng.

Lãnh đạo Vụ có một Vụ trưởng;giúp việc Vụ trưởng có một số Phó Vụ trưởng. Vụ trưởng và Phó Vụ trưởng làm việctrực tiếp với các cán bộ trong Vụ.

Vụ không có con dấu riêng.

Điều 2- Các Bộ, Uỷ banNhà nước, các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng được tổ chức Văn phòng. Vănphòng là bộ máy làm việc của Bộ trưởng, có nhiệm vụ chủ yếu là thu thập; tổng hợp,xử lý thông tin, giúp Bộ trưởng thẩm tra các đề án, chuẩn bị và thẩm tra cácquyết định để Bộ trưởng ban hành hoặc để Bộ trưởng trình cấp trên ban hành;theo dõi, đôn đốc hoặc tổ chức sự phối hợp các Vụ để theo dõi việc thực hiệncác quyết định của Bộ trưởng; quản lý công tác văn thư, hành chính và quản trị,phục vụ, bảo đảm điều kiện vật chất cho mọi hoạt động của cơ quan Bộ.

Tuỳ theo tính chất và khối lượngcông việc cụ thể, Bộ trưởng tổ chức Văn phòng thành các phòng hoặc bộ phậnchuyên trách (tổng hợp, hành chính, quản trị...).

Văn phòng có con dấu riêng.

Điều 3- Bãi bỏ các cục quảnlý sản xuất, kinh doanh và các tổ chức quản lý trung gian khác trong các cơ quanquản lý Nhà nước nhằm bảo đảm quản lý 2 hoặc 3 cấp, hoặc 2 và 3 cấp hỗn hợp.

Điều 4- Cơ cấu tổ chức bộmáy của các Bộ quản lý chuyên ngành gồm:

1. Vụ kế hoạch: có nhiệm vụ căncứ vào đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giúp Bộ trưởngnghiên cứu chính sách, xây dựng quy hoạch và kế hoạch phát triển ngành (bao gồmcả công tác kế hoạch động viên thời chiến, kế hoạch lao động, vật tư, kế hoạchđầu tư xây dựng cơ bản); tổ chức hướng dẫn, kiểm tra toàn ngành và các đơn vịtrực thuộc thực hiện quy hoạch và kế hoạch của Nhà nước. Hướng dẫn thống nhấtviệc thực hiện các chế độ, phương pháp kế hoạch hoá do Nhà nước ban hành.

2. Vụ Khoa học và kỹ thuật cónhiệm vụ nghiên cứu xây dựng các dự đoán về phát triển khoa học và kỹ thuật, thốngnhất quản lý việc thực hiện đường lối, chính sách về khoa học và kỹ thuật củangành. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch, ứng dụng, thành tựu khoa học, tiếnbộ kỹ thuật vào sản xuất và quản lý; quản lý công tác tiêu chuẩn hoá, đo lường,chỉ đạo và kiểm tra chất lượng sản phẩm; sáng kiến, sáng chế, sở hữu công nghiệp,thông tin tư liệu khoa học, kỹ thuật của ngành. Nghiên cứu quy hoạch và kế hoạchđào tạo, bồi dưỡng cán bộ khoa học, kỹ thuật, nghiệp vụ của ngành.

3. Vụ tài chính - kế toán có nhiệmvụ nghiên cứu chính sách và xây dựng các dự án kế hoạch thu, chi, giá thành sảnphẩm và tiền lương cho cán bộ, công nhân viên trong ngành; kế hoạch phân phối vốnđầu tư xây dựng cơ bản, vốn lưu động và vốn sự nghiệp cho các đơn vị trực thuộcBộ; hướng dẫn, theo dõi kiểm tra việc thực hiện kế hoạch tài chính theo đúng chếđộ, thực hiện việc thanh lý tài sản, giải quyết vật tư và vốn ứ đọng theo đúngchế độ của Nhà nước, bảo đảm thực hiện đầy đủ chế độ thu và giao nộp tài chínhcho ngân sách. Tổ chức và chỉ đạo công tác hạch toán của ngành; Tổ chức chỉ đạothực hiện chế độ kế toán của Nhà nước phù hợp với đặc điểm kinh tế của ngành;thực hiện đầy đủ chức năng của kế toán, gìn giữ và bảo vệ tài sản xã hội chủnghĩa.

4. Vụ Tổ chức - Cán bộ có nhiệmvụ nghiên cứu xây dựng hệ thống cơ cấu tổ chức ngành theo quy chế của Nhà nước;xây dựng chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ viên chức, tổ chức thực hiện các chínhsách, chế độ đối với cán bộ, nhân viên trong ngành theo quy chế của Đảng và Nhànước; tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho toàn ngành.

5. Ban Thanh tra có nhiệm vụgiúp Bộ trưởng thanh tra và tổ chức thanh tra việc chấp hành đường lối, chínhsách, pháp luật, nghị quyết, quyết định, chỉ thị của các cơ quan Nhà nước cấptrên và của Bộ trong toàn ngành. Kiến nghị với Bộ trưởng khen thưởng những đơnvị, cá nhân làm tốt, đồng thời đề nghị phê bình, kỷ luật những đơn vị, cá nhânvi phạm chính sách, luật pháp và các quy định của Nhà nước.

6. Vụ cải tạo và hoàn thiện quanhệ sản xuất (ở một số Bộ có công tác cải tạo xã hội chủ nghĩa) có nhiệm vụnghiên cứu chính sách và tổ chức cải tạo và hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hộichủ nghĩa; xây dựng kế hoạch và biện pháp cụ thể nhằm tạo điều kiện thúc đẩy sảnxuất phát triển.

7. Vụ lao động tiền lương (ở cácBộ quản lý chuyên ngành kinh tế kỹ thuật có khối lượng sản xuất kinh doanh lớn)có nhiệm vụ nghiên cứu chỉ đạo xây dựng và thực hiện kế hoạch lao động........................trong ngành theo đúng chính sách, kế hoạch của Nhà nước. Cải tiến tổ chức lao động,chỉ đạo việc trang bị bảo hộ lao động, cải thiện điều kiện làm việc, bảo đảm antoàn kỹ thuật và tăng năng suất lao động trong ngành.

8. Vụ xây dựngcơ bản (ở những Bộ có khối lượng xây dựng cơ bản lớn) có nhiệm vụ: lập quy hoạch,kế hoạch xây dựng cơ bản; tổ chức thẩm tra xét duyệt luận chứng kinh tế kỹ thuật,thiết kế, dự toán các công trình; kiểm tra tiến độ thi công, chất lượng và nghiệmthu các công trình; thống nhất quản lý về kinh tế - kỹ thuật đối với công tácxây dựng cơ bản của ngành.

9. Vụ hợp tác quốc tế (ở một sốBộ có khối lượng lớn về công tác đối ngoại) có nhiệm vụ nghiên cứu chính sáchvà xây dựng kế hoạch, biện pháp cụ thể thực hiện việc hợp tác với nước ngoàitrong phạm vi Bộ mình phụ trách theo đúng đường lối, chính sách đối ngoại của Đảngvà Nhà nước. Đối với việc hợp tác kinh tế, văn hoá với Lào và Campuchia, nhữngBộ có khối lượng công việc nhiều, có thể tổ chức bộ phận chuyên trách.

Điều 5- Căn cứ vào đặc điểmkhối lượng công tác và khả năng cán bộ của từng Bộ mà Bộ trưởng có thể tổ chứccác Vụ, chuyên ngành hoặc các bộ phận chuyên trách giúp Bộ trưởng quản lý Nhànước đối với các lĩnh vực công tác cần thiết như thống kê, chính sách chế độ,pháp chế, trọng tài kinh tế, động viên thời chiến... (trong tổng số biên chếhành chính được giao) do Bộ trưởng trình Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng quyết định.

Điều 6- Cơ cấu tổ chức bộmáy của Bộ, Uỷ ban Nhà nước và các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng có chứcnăng quản lý tổng hợp gồm:

1. Vụ kế hoạch.

2. Vụ chính sách và pháp chế.

3. Vụ tổ chức và cán bộ.

4. Ban thanh tra.

5. Các Vụ quản lý chuyên ngành,chuyên đề hoặc lĩnh vực công tác như: công nghiệp, nông, lâm nghiệp, phân phối,lưu thông, văn hoá xã hội, động viên thời chiến, ...

Điều 7-Các Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hộiđồng Bộ trưởng căn cứ vào khung tổ chức bộ máy trên đây và căn cứ vào đặc điểm,khối lượng công tác và khả năng cán bộ của ngành mình mà soát xét lại và đề nghịChủ tịch Hội đồng Bộ trưởng quyết định thành lập các tổ chức giúp việc cụ thể củamình.

Điều 8- Biên chế của từngVụ, Ban, Văn phòng tuỳ theo khối lượng công tác, do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ banNhà nước, Thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng quy định nằmtrong tổng số biên chế hành chính được giao.

Điều 9- Việc thành lập,sát nhập, bãi bỏ các Vụ, Ban, Văn phòng do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng quyết định

Điều 10- Bộ trưởng các Bộ,Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước và Thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởngcó trách nhiệm quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và phương thứchoạt động của các tổ chức giúp việc nêu ở trên.

Điều 11- Nghị định này thựchiện kể từ ngày ban hành. Những quy định trước đây trái với Nghị định này đềubãi bỏ.

Bộ trưởng Tổng thư ký Hội đồng Bộtrưởng, các Bộ trưởmg, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước và thủ trưởng các cơ quan khácthuộc Hội đồng Bộ trưởng có trách nhiệm thi hành.

Tố Hữu

(Đã ký)