HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc---------

Số: 151-CP

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 1978

NGHỊ ĐỊNH

VỀVIỆC TÁCH TỔNG CỤC ĐÀO TẠO CÔNG NHÂN KỸ THUẬT KHỎI BỘ LAO ĐỘNG

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Luật tổ chức Hộiđồng Chính phủ ngày 14-7-1960;
Căn cứ vào Quyết định số 216-NQ/QHK6 ngày 17-4-1978 của Ủy ban thường vụ Quốchội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Namphê chuẩn việc tách Tổng cục đào tạo công nhân kỹ thuật khỏi Bộ Lao động và đổitên là Tổng cục dạy nghề.

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Naytách Tổng cục đào tạo công nhân kỹ thuật khỏi Bộ Lao động và đổi tên là Tổngcục dạy nghề, cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ.

Điều 2. Trongkhi chờ đợi quyết định của Hội đồng Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ và tổ chứcbộ máy của Tổng cục dạy nghề, Tổng cục dạy nghề được tạm thời hoạt động trên cơsở tổ chức quy định trong Nghị định số 200-CP ngày 09-10-1969 của Hội đồngChính phủ.

Điều 3. Giaođồng chí Tổng cục trưởng Tổng cục dạy nghề nghiên cứu và trình Hội đồng Chínhphủ chuẩn y trong năm 1978 văn bản về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức mới củaTổng cục.

Điều 4. Cácđồng chí Bộ trưởng Bộ Lao động, Tổng cục trưởng Tổng cục dạy nghề chịu tráchnhiệm thi hành Nghị định này.

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Thanh Nghị