HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
Số: 151-HĐBT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 8 tháng 12 năm 1981

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 151/HĐBT NGÀY 8 THÁNG 12 NĂM 1981 VỀ VIỆC TẠM GIAO CHỈ TIÊU ĐIỀU ĐỘNG LAO ĐỘNG ĐI XÂY DỰNG KINH TẾ MỚI QUÝ I NĂM 1982

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ vào Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981.

Căn cứ đề nghị của Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước và Ban chỉ đạo phân bố lao động và dân cư Trung ương.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1- Tạm giao chỉ tiêu điều động lao động đi xây dựng kinh tế mới quý I năm 1982 như sau:

Lao động Nhân khẩuTổng số:

100.000 150.000

(Chỉ tiêu cụ thể của các địa phương điều đi và tiếp nhận theo văn bản đính kèm theo) (1).

Điều 2- Các đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Hội đồng Bộ trưởng và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các Tỉnh, Thành phố có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

(1) Không đăng chỉ tiêu cụ thể.

Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

(Đã ký)

Võ Chí Công