CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 1999

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

Phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh của tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 1999 -2004

 ____________________________

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Điều 9, Điều 10 và Điều 11 của Luật bầu cử đại biểu Hội đồngnhân dân (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và Bộ trưởng,Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

 

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn số lượng 55 (năm mươi lăm) đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 24 (hai mươibốn) đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hộiđồng nhân dân tỉnh Quảng Nam (có danh sách kèm theo).

Điều 2.Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam; Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức -Cán bộ Chính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệmthi hành Nghị định này./.

 

DANH SÁCH ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU

Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNHQUẢNG NAM

STT

ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

ĐƠN VỊ BẦU CỬ

SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ

 

Huyện Điện Bàn

Đơn vị bầu cử số 01

Đơn vị bầu cử số 02

Đơn vị bầu cử số 03

03 đại biểu

02 đại biểu

02 đại biểu

 

Thị xã Hội An

Đơn vị bầu cử số 04

03 đại biểu

 

Huyện Duy Xuyên

Đơn vị bầu cử số 05

Đơn vị bầu cử số 06

03 đại biểu

02 đại biểu

 

Huyện Đại Lộc

Đơn vị bầu cử số 07

Đơn vị bầu cử số 08

03 đại biểu

03 đại biểu

 

Huyện Hiên

Đơn vị bầu cử số 09

01 đại biểu

 

Huyện Nam Giang

Đơn vị bầu cử số 10

01 đại biểu

 

Huyện Phước Sơn

Đơn vị bầu cử số 11

01 đại biểu

 

Huyện Hiệp Đức

Đơn vị bầu cử số 12

02 đại biểu

 

Huyện Quế Sơn

Đơn vị bầu cử số 13

Đơn vị bầu cử số 14

03 đại biểu

02 đại biểu

 

Huyện Thăng Bình

Đơn vị bầu cử số 15

Đơn vị bầu cử số 16

Đơn vị bầu cử số 17

03 đại biểu

02 đại biểu

02 đại biểu

 

Thị xã Tam Kỳ

Đơn vị bầu cử số 18

Đơn vị bầu cử số 19

Đơn vị bầu cử số 20

02 đại biểu

03 đại biểu

02 đại biểu

 

Huyện Núi Thành

Đơn vị bầu cử số 21

Đơn vị bầu cử số 22

02 đại biểu

03 đại biểu

 

Huyện Tiên Phước

Đơn vị bầu cử số 23

03 đại biểu

 

Huyện Trà My

Đơn vị bầu cử số 24

02 đại biểu

Tổng hợp:

Bầu03 đại biểu có 10 đơn vị

Bầu02 đại biểu có 11 đơn vị

Bầu01 đại biểu có 03 đơn vị

 

TM. CHÍNH PHỦ

Thủ tướng

(Đã ký)

Phan Văn Khải