HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 160-HĐBT

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 1983

NGHỊ ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 160-HĐBT NGÀY 23-12-1983 VỀ VIỆC QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA VIỆN HUÂN CHƯƠNG.

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Xét đề nghị của Viện trưởng Viện Huân chương,

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1. - Viện Huân chương là cơ quan giúp Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng thống nhất quản lý công tác khen thưởng trong cả nước.

Điều 2. - Viện Huân chương có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Nghiên cứu các chủ trương, chính sách, chế độ, thể lệ và các hình thức khen thưởng của Nhà nước để trình Hội đồng Bộ trưởng ban hành hoặc để Hội đồng Bộ trưởng trình Hội đồng Nhà nước ban hành; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các ngành, các cấp thực hiện các chính sách, chế độ, thể lệ đó.

2. Thẩm tra các đề nghị khen thưởng (kể cả các đề nghị khen thưởng đối với tổ chức và cá nhân là người nước ngoài) của các Bộ, các cơ quan, đoàn thể trung ương, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố và đặc khu trực thuộc trung ương, để trình Hội đồng Bộ trưởng quyết định hoặc để Hội đồng Bộ trưởng trình Hội đồng Nhà nước xét và quyết định.

3. Sản xuất, bảo quản, cấp phát, lưu trữ các hiện vật và hồ sơ khen thưởng, thu hồi hoặc đổi các hiện vật khen thưởng theo quy định của Nhà nước.

4. Quan hệ với các Bộ, Uỷ ban Nhà nước, cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng, các đoàn thể trung ương, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc trung ương để thực hiện các chức trách được giao.

5. Quản lý tổ chức, cán bộ, nhân viên, vật tư, tài sản giao cho viện quản lý và sử dụng.

Điều 3. - Tổ chức bộ máy của Viện Huân chương gồm có:

1. Phòng chế độ khen thưởng.

2. Phòng xét khen thưởng thành tích thực hiện kế hoạch Nhà nước, các nhiệm vụ công tác khác và khen thưởng đối ngoại.

3. Phòng xét khen thưởng thành tích kháng chiến và tổng kết giai đoạn cách mạng.

4. Phòng hành chính - quản trị.

5. Một bộ phận thường trực đóng tại thành phố Hồ Chí Minh.

Chức năng, nhiệm vụ và biên chế cụ thể của từng phòng và bộ phận nói trên do Viện trưởng Viện Huân chương quy định, không vượt quá tổng số biên chế được giao.

Viện Huân chương có tài khoản và được sử dụng con dấu riêng.

Điều 4. - Viện Huân chương do một Viện trưởng lãnh đạo, giúp việc Viện trưởng có các phó Viện trưởng được phân công phụ trách từng mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về mặt công tác đó.

Điều 5. - Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Nghị định này.

Điều 6. - Bộ trưởng Tổng thư ký Hội đồng Bộ trưởng, Viện trưởng Viện Huân chương, Trưởng ban Ban tổ chức của Chính phủ có trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Tố Hữu

(Đã ký)