HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 160-HĐBT

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 1986

NGHỊ ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 160-HĐBT NGÀY 2-12-1986 VỀ VIỆC GIẢI THỂ BAN XÂY DỰNG HUYỆN CỦA ĐẢNG VÀ CHÍNH PHỦ

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng 4-7-1981;
Thực hiện Nghị quyết số 34-NQ/TƯ ngày 22-7-1986 của Bộ Chính trị Trung ương Đảng về kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu lực của bộ máy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ kinh tế - xã hội,

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1.- Giải thể Ban Xây dựng huyện của Đảng và Chính phủ thành lập theo Quyết định số 6-HĐBT ngày 14-1-1983. Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng chịu trách nhiệm giúp Hội đồng Bộ trưởng theo dõi công tác xây dựng huyện.

Điều 2.- Trưởng Ban Xây dựng huyện của Đảng và Chính phủ có trách nhiệm chuyển giao cho Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng:

- Nhiệm vụ, hồ sơ, tài liệu, tài sản và phương tiện làm việc của Ban.

- Cán bộ thuộc biên chế của Ban.

Việc bàn giao phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 1 năm 1987.

Điều 3.- Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày công bố.

Điều 4.- Bộ trưởng Tổng thư ký Hội đồng Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Xây dựng huyện của Đảng và Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Võ Chí Công

(Đã ký)