HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 163-CP

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 1974

NGHỊ ĐỊNH

SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỂMVỀ CHẾ ĐỘ THÔI VIỆC VÌ MẤT SỨC LAO ĐỘNG VÀ CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ ĐỐI VỚI CÔNG NHÂN,VIÊN CHỨC NHÀ NƯỚC

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Xét yêu cầu đẩy mạnh phongtrào lao động sản xuất, cần kiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội trong tình hình mới;
Để sửa đổi kịp thời một số điểm không còn thích hợp về chế độ thôi việc vì mấtsức lao động và chế độ hưu trí;
Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ;
Căn cứ nghị quyết của Hội đồng Chính phủ, trong phiên hợp Thường vụ của Hội đồngChính phủ ngày 14 tháng 02 năm 1974,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay sửa đổi cácđiều 35, 39, 40 của Điều lệ tạm thời về các chế độ bảo hiểm xã hội đối vớicông nhân, viên chức Nhà nước ban hành theo Nghị định của Hội đồng Chính phủ số218-CP ngày 27-11-1961:

1. Sửađổi đoạn đầu của điều 35 quy định điều kiện hưởng chế độ thôi việc vì mất sứclao động như sau:

Công nhân viên chức Nhà nước thuộccác loại sau đây được thôi việc và hưởng chế độ trợ cấp mất sức lao động hàngtháng;

a) Những người mất từ 70% sứclao động trở lên, vì ốm đau, vì tai nạn không thuộc diện hưởng chế độ trợ cấpvì tai nạn lao động, đã công tác liên tục từ 10 năm trở lên;

b) Những người mất từ 60% sứclao động trở lên, đã công tác liên tục từ 8 năm trở lên trong những nghề đượccoi là nặng nhọc có hại sức khỏe hoặc ở vùng khí hậu xấu, hay đã công tác liêntục từ 6 năm trở lên trong những nghề được coi là đặc biệt nặng nhọc, có hại sứckhỏe;

c) Những người vì già yếu, khôngđủ điều kiện hưởng chế độ trợ cấp hưu trí nhưng đã có đủ thời gian công tácliên tục (10 năm hoặc 8 năm hay 6 năm) theo quy định cho từng loại lao động nóiở trên.

2. Sửađổi điều 39 như sau:

Tính từ ngày thôi việc, cứ mỗinăm một lần công nhân, viên chức Nhà nước đang hưởng trợ cấp mất sức lao độnghàng tháng được Hội đồng giám định y khoa nơi cư trú khám lại:

- Nếu được xácđịnh là sức khỏe đã hồi phục thì sẽ được tuyển dụng làm việc ở các cơ quan xínghiệp Nhà nước như quy định trong Thông tư của Hội đồng Chính phủ số 15-CPngày 24-01-1969 về chính sách đối với công nhân, viên chức thôi việc vì mất sứclao động khi sức khỏe đã hồi phục. Trường hợp không đủ điều kiện để được tuyểndụng lại, thì cho thôi việc và hưởng trợ cấp thôi việc theo Thông tư của Thủ tướngChính phủ số 88-TTg ngày 01-10-1964 quy định về chế độ trợ cấp thôi việc.

- Nếu sau ba lầnkhám lại, mà sức khỏe chưa hồi phục thì được tiếp tục hưởng trợ cấp mất sức laođộng hàng tháng một thời gian nữa, nhưng thời hạn được hưởng trợ cấp mất sứclao động hàng tháng, tính từ ngày thôi việc, nhiều nhất không quá một nửa thờigian công tác liên tục của mỗi người. Riêng những công nhân, viên chức làm nghềđược coi là đặc biệt nặng nhọc có hại sức khỏe mà thời gian công tác liên tụcchi mới đủ 6 năm hoặc chưa đủ 8 năm cũng được hưởng trợ cấp mất sức lao độnghàng tháng trong thời hạn bốn năm.

Hết thời hạnđược hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, những công nhân, viên chức Nhànước mất sức lao động phải thôi việc, nếu có khó khăn thực sự về đời sống sẽ đượcxét trợ cấp cứu tế đột xuất hay thường xuyên.

- Đối với nhữngcông nhân, viên chức Nhà nước mất sức lao động phải thôi việc, đã có thời giancông tác liên tục đủ 25 năm, hoặc là thương binh, hoặc đã được xếp hạng thươngtật vì tai nạn lao động, sau ba lần khám lại, mà sức khỏe chưa hồi phục, thì đượctiếp tục hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng.

3. Sửa đổiđiều 40 như sau:

Công nhân, viên chức Nhà nước mấtsức lao động phải thôi việc, chưa đủ thời gian công tác liên tục (10 năm hoặc 8năm hay 6 năm như quy định trong điều 1) để hưởng trợ cấp mất sức lao động, sauba lần khám lại, mà sức khỏe chưa hồi phục, thì được tiếp tục hưởng trợ cấp mộtlần, cứ mỗi năm công tác được trợ cấp bằng một tháng lương, nhưng thấp nhấtcũng bằng hai tháng lương kể cả phụ cấp và trợ cấp con (nếu có).

Điều 2.Những công nhân, viên chức Nhà nước mất sức lao động phải thôi việc trước ngàyban hành Nghị định này, đến nay đang còn hưởng trợ cấp mất sức lao động hàngtháng và còn trong độ tuổi lao động đều được khám lại để giải quyết theo nhưquy định ở điểm 2 trong điều 1 nói trên. Riêng những công nhân, viên chức khithôi việc đã già yếu và nay đã hết tuổi lao động hoặc đã được xác định là tànphế thì không phải khám lại sức khỏe và được tiếp tục hưởng trợ cấp mất sức laođộng hàng tháng.

Điều 3. Côngnhân, viên chức Nhà nước đang bị án phạt giam không được hưởng trợ cấp mất sứclao động hay trợ cấp hưu trí. Sau khi hết hạn phạt giam sẽ tùy theo từng trườnghợp mà được xét cho hoặc không cho tiếp tục hưởng trợ cấp.

Điều 4. Naysửa đổi điểm 1 trong Thông tư của Thủ tướng Chính phủ số 84-TTg ngày 20-08-1963về việc áp dụng chế độ trợ cấp hưu trí và chế độ trợ cấp thôi việc vì mất sứclao động đối với công nhân, viên chức Nhà nước như sau:

Những công nhân, viên chức Nhànước đã tham gia trong một đoàn thể cách mạng từ trước Cách mạng tháng tám năm1945 hoặc đã hoạt động trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và được tặng thưởnghuân chương hay huy chương, nam 52 tuổi, nữ 47 tuổi có đủ 25 năm công tác liêntục, mà ốm đau, không còn khả năng lao động cũng được hưởng chế độ trợ cấp hưutrí.

Điều 5. Các ông Bộ tưởngBộ Nội vụ, Bộ Y tế, Bộ Lao động, Bộ Tài chính và các ông thủ tướng các ngành cóliên quan trong phạm vi chức năng của mình, có trách nhiệm quy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành Nghị định này.

T.M. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNGLê Thanh Nghị