BỘ NỘI VỤ******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 174-NV/NĐ

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 1946

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Chiếu Sắc lệnh số 58 ngày 03 tháng 5 năm 1946 tổ chức Bộ Nội vụ;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều thứ nhất: - Nha Pháp chính do Sắc lệnh số 58 ngày 03 tháng 5 năm 1946 đặt ra, nay tổ chức như sau:

Giám đốc nha Pháp chính, có một phó giám đốc giúp việc, nếu cần, điều khiển và kiểm soát những cơ quan này:

- Ban văn công

- Ty pháp chế

- Ty hành chính

Ban văn công do một trưởng ban điều khiển, có nhiệm vụ:

- Thu nhận, vào sổ và phân phát các công văn

- Sửa soạn hồ sơ và đệ ký các công văn

- Gửi những công văn của nha

- Xếp và lưu trữ hồ sơ, công văn, sổ sách và thư viện của nha

- Các việc về nhân viên, vật liệu, văn cụ trong nha,

- Công việc đánh máy chữ

I. Ty Pháp chế

Ty Pháp chế do một ty trưởng điều khiển, có một phó ty trưởng giúp việc nếu cần, sẽ gồm có 2 phòng sự vụ. Mỗi phòng do một chủ sự điều khiển, có nhiệm vụ kể sau đây:

1) Phòng pháp chế: Nghiên cứu, dự thảo các luật lệ thuộc về công pháp

Xét lại những dự án nghị định hay quy định do cấp kỳ trình duyệt.

Phát biểu ý kiến về phương diện pháp chế và công luật, về tất cả những dự thảo luật, Sắc lệnh, nghị định hay nghị quyết do các cơ quan của Chính phủ gửi đến hỏi ý kiến.

Công bố các đạo luật, Sắc lệnh, nghị định.

2) Phòng công báo: Trông nom việc ấn loát, xuất bản và quản trị “Việt nam Dân quốc Công báo”

II. Ty Hành chính

Ty Hành chính do một ty trưởng điều khiển, có một phó ty trưởng giúp việc nếu cần, sẽ gồm có hai phòng sự vụ. Mỗi phòng do một chủ sự điều khiển, có nhiệm vụ kể sau đây:

1. Phòng Hành chính: giải thích và thi hành những luật lệ hành chính

Tập trung và thẩm sát các việc hành chính đại cương cùng với các cơ quan của Chính phủ có thẩm quyền về các việc ấy.

Thi hành quyền kiểm soát của Chính phủ về hành chính.

Kiểm soát việc hành chính các thành phố, đô thị kiến thiết, và kiến trúc các thành phố, đô thị.

Thi hành luật lệ về các quyền tự do của công dân tuyển cử, lập hội, hội họp v .v…

Liên lạc với các cơ quan tư pháp - giải quyết các việc có liên can đến tư pháp.

2. Phòng Báo chí: thi hành luật lệ về báo chí, ấn loát, xuất bản v .v…

Thi hành luật lệ về quyền tư hữu các sản phẩm văn hóa hay mỹ thuật.

Điều thứ 2. – Đổng lý sự vụ Bộ Nội vụ chiếu nghị định này thi hành.

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
Huỳnh Thúc Kháng