CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 3 tháng 12 năm 2007

NGHỊ ĐỊNH

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường; thành lập phường, thị trấn thuộc huyện Phú Hòa, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

____________________________

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường; thành lập phường, thị trấn thuộc huyện Phú Hòa, thành phố Tuy Hòa.

1. Thành lập thị trấn Phú Hòa thuộc huyện Phú Hòa trên cơ sở điều chỉnh 1.779,26 ha diện tích tự nhiên và 8.924 nhân khẩu của xã Hòa Định Đông.

Thị trấn Phú Hòa có 1.779,26 ha diện tích tự nhiên và 8.924 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Phú Hòa: Đông giáp xã Hòa Định Đông, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa; Tây giáp xã Hòa Định Tây, huyện Phú Hòa; Nam giáp xã Hòa Phong, xã Hòa Bình 2, huyện Tây Hòa; Bắc giáp xã Hòa Định Đông, huyện Phú Hòa.

2. Thành lập phường Phú Thạnh thuộc thành phố Tuy Hòa trên cơ sở điều chỉnh 949,29 ha diện tích tự nhiên và 9.858 nhân khẩu của phường Phú Lâm.

Phường Phú Thạnh có 949,29 ha diện tích tự nhiên và 9.858 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Phú Thạnh: Đông giáp Biển Đông và phường Phú Đông; Tây giáp phường Phú Lâm; Nam giáp xã Hòa Vinh, xã Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa; Bắc giáp phường Phú Lâm và phường Phú Đông.

3. Thành lập phường Phú Đông trên cơ sở điều chỉnh 616,85 ha diện tích tự nhiên và 10.541 nhân khẩu của phường Phú Lâm.

Phường Phú Đông có 616,85 ha diện tích tự nhiên và 10.541 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Phú Đông: Đông giáp Biển Đông; Tây giáp phường Phú Lâm và phường Phú Thạnh; Nam giáp phường Phú Thạnh; Bắc giáp xã Bình Ngọc, phường 6, thành phố Tuy Hòa.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính:

Xã Hòa Định Đông còn lại 1.201,74 ha diện tích tự nhiên và 5.136 nhân khẩu.

Huyện Phú Hòa có 26.324 ha diện tích tự nhiên và 102.750 nhân khẩu, có 9 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm các xã: Hòa An, Hòa Thắng, Hòa Trị, Hòa Hội, Hòa Quang Nam, Hòa Quang Bắc, Hòa Định Tây, Hòa Định Đông và thị trấn Phú Hòa.

Phường Phú Lâm còn lại 492,86 ha diện tích tự nhiên và 10.632 nhân khẩu.

Thành phố Tuy Hòa có 10.682 ha diện tích tự nhiên và 142.673 nhân khẩu, có 16 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm các phường: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Phú Lâm, Phú Thạnh, Phú Đông và các xã: Bình Ngọc, Bình Kiến, Hòa Kiến, An Phú.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Những quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ

Thủ tướng

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng