HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
*******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
*******

SỐ: 117-CP

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 1972

NGHỊ ĐỊNH

BAN HÀNH BẢN QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ VIỆC BẢO ĐẢM AN TOÀN CHO CÁN BỘ, NHÂN VIÊN VÀ NHÂN DÂN TRONG VIỆC KHAI THÁC, SỬ DỤNG, BẢO QUẢN, CHUYÊN CHỞ CÁC CHẤT PHÓNG XẠ VÀ VẬT TƯ CÓ CHẤT PHÓNG XẠ

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Để bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, nhân viên và nhân dân;
Theo đề nghị của Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước, với sự tham gia ý kiến của Bộ Y tế, Bộ Lao động, Bộ Giao thông vận tải.

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. – Nay ban hành bản quy định tạm thời về việc bảo đảm an toàn cho cán bộ, nhân viên và nhân dân trong việc khai thác, sử dụng, bảo quản, chuyển chở các chất phóng xạ và vật tư có chất phóng xạ.

Điều 2. – Các ngành khai thác sử dụng, bảo quản, chuyên chở các chất phóng xạ và vật tư có chất phóng xạ phải chấp hành nghiêm chỉnh bản quy định tạm thời này.

Điều 3. – Các đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Lao động có trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra đôn đốc việc thi hành bản quy định tạm thời này.

T.M. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Thanh Nghị

>> Xem thêm:  Mức xử phạt khi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất ? Làm thế nào để chuyển mục đích sử dụng đất ?

QUY ĐỊNH TẠM THỜI

VỀ VIỆC BẢO ĐẢM AN TOÀN CHO CÁN BỘ, NHÂN VIÊN VÀ NHÂN DÂN TRONG VIỆC KHAI THÁC, SỬ DỤNG, BẢO QUẢN, CHUYÊN CHỞ CÁC CHẤT PHÓNG XẠ VÀ VẬT TƯ CÓ CHẤT PHÓNG XẠ
(ban hành kèm theo Nghị định số 117-CP ngày 13-9-1972)

Để bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, nhân viên và nhân dân, các cơ quan và các người làm công tác khai thác, sử dụng, bảo quản, chuyên chở các chất phóng xạ và vật tư có phóng xạ đều phải chấp hành nghiêm chỉnh những điều quy định sau đây.

Điều 1. – Cán bộ, nhân viên làm công tác khai thác, sử dụng, bảo quản, chuyên chở các chất phóng xạ và vật tư có chất phóng xạ phải có đủ sức khỏe và phải được kiểm tra sức khỏe định kỳ theo những thể thức do Bộ Y tế quy định. Nếu không đủ tiêu chuẩn sức khỏe, tuyệt đối không được làm công tác này.

Những người chưa đủ 18 tuổi, phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú không được làm công tác khai thác, sử dụng, bảo quản, chuyên chở các chất phóng xạ và vật tư có chất phóng xạ.

Điều 2. – Cán bộ, nhân viên làm công tác khai thác, sử dụng, bảo quản, chuyên chở các chất phóng xạ và vật tư có chất phóng xạ nhất thiết được học tập về các quy tắc bảo đảm an toàn, phải nắm vững kỹ thuật sử dụng thiết bị và thao tác, biết cách xử lý khi xẩy ra sự cố. Sau khi được kiểm tra và được chứng nhận có đủ điều kiện cần thiết, thì mới được phép làm công tác này.

Cán bộ, nhân viên làm công tác khai thác, sử dụng, bảo quản, chuyên chở các chất phóng xạ và vật tư có chất phóng xạ phải chấp hàng nghiêm chỉnh các quy định về việc bảo đảm an toàn.

Điều 3. – Cán bộ, nhân viên làm công tác khai thác, sử dụng, bảo quản, chuyên chở các chất phóng xạ và vật tư có chất phóng xạ phải được trang bị đầy đủ các thiết bị, phương tiện làm việc và phòng hộ lao động cần thiết để bảo vệ sức khỏe.

Điều 4. – Thủ trưởng các đơn vị khai thác, sử dụng, bảo quản, chuyên chở các chất phóng xạ và vật tư có chất phóng xạ phải đặc biệt quan tâm đến việc bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, nhân viên của mình: phải tổ chức định kỳ kiểm tra sức khỏe, nếu phát hiện có tổn thương do phóng xạ thì phải căn cứ vào mức độ tổn thương mà cho bồi dưỡng sức khỏe, nghỉ phép, chữa bệnh hoặc đổi công tác.

Tiêu chuẩn sức khỏe, chế độ bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, nhân viên làm công tác khai thác, sử dụng, bảo quản, chuyên chở các chất phóng xạ và vật tư có chất phóng xạ do Bộ Y tế quy định.

>> Xem thêm:  Thủ tục, hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất ? Cơ quan nào có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ?

Điều 5. – Cán bộ, nhân viên làm công tác khai thác, sử dụng, bảo quản, chuyên chở các chất phóng xạ và vật tư có chất phóng xạ được hưởng các chế độ nghỉ phép, bồi dưỡng và chế độ giờ làm việc trong ngày theo quy định của Bộ Y tế và Bộ Lao động.

Điều 6. – Mỗi ngành, mỗi đơn vị khai thác, sử dụng, bảo quản, chuyên chở các chất phóng xạ và vật tư có chất phóng xạ phải có bản quy chế riêng về công tác này cho ngành mình, đơn vị mình, Thủ trưởng ngành, thủ trưởng đơn vị là người chịu trách nhiệm chính về việc bảo đảm an toàn đối với cán bộ, nhân viên của mình và đối với nhân dân ở gần các cơ sở này.

Giúp việc thủ trưởng có tổ chức chuyên môn hoặc nhân viên chuyên trách về bảo đảm an toàn trong công tác khai thác, sử dụng, bảo quản, chuyên chở các chất phóng xạ và vật tư có chất phóng xạ.

Điều 7. – Các cơ sở khai thác, sử dụng, chuyên chở các chất phóng xạ và vật tư có chất phóng xạ phải có biện pháp để bảo đảm giảm bớt đến mức tối thiểu liều lượng bị nhiễm xạ đối với cán bộ, nhân viên làm công tác này, tuyệt đối không được vượt quá liều lượng tối đa cho phép. Độ nhiễm xạ đối với cơ thể của cán bộ, nhân viên không được vượt quá độ nhiễm xạ tối đa cho phép.

Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước và Bộ Y tế quy định các tiêu chuẩn tối đa cho phép về độ nhiễm xạ đối với cán bộ, nhân viên làm công tác khai thác, sử dụng, bảo quản, chuyên chở các chất phóng xạ và vật tư có chất phóng xạ.

Điều 8. – Trong khu vực dân cư, cơ sở khai thác, sử dụng, bảo quản, chuyên chở các chất phóng xạ và vật tư có chất phóng xạ phải có biện pháp bảo đảm cho những người ở gần các cơ sở này không bị nhiễm xạ quá liều lượng quy định.

Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước và Bộ Y tế quy định các tiêu chuẩn tối đa về nồng độ chất phóng xạ cho phép trong không khí, trong đất, trong nước và độ nhiễm xạ tối đa đối với những người ở gần các cơ sở này.

Điều 9. – Việc giải quyết các chất thải phóng xạ phải theo đúng những thể thức do Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước, Bộ Y tế và Bộ Công an quy định để bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, nhân viên và nhân dân.

Điều 10. – Các đơn vị khai thác, sử dụng, bảo quản, chuyên chở các chất phóng xạ và vật tư có chất phóng xạ phải có kho chứa theo đúng quy định và có chế độ bảo quản, giao, nhận thật nghiêm ngặt, không được để đổ vỡ, thất lạc, mất mát chất phóng xạ và vật tư có chất phóng xạ.

Nếu cơ sở nào để xảy ra đổ, vỡ, thất lạc, mất mát các chất phóng xạ và vật tư có chất phóng xạ thì phải nhanh chóng xử lý, tổ chức thu hồi ngay để tránh gây độc hại, đồng thời phải lập biên bản và báo cáo ngay bằng con đường nhanh nhất cho Ủy ban hành chính, Sở hoặc Ty Y tế, Sở hoặc Ty Công an của tỉnh, thành phố, Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước, Bộ Y tế và Bộ Công an. Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước, Bộ Y tế và Bộ Công an phải kiểm tra các biện pháp xử lý để bảo đảm yêu cầu bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, nhân viên và nhân dân.

>> Xem thêm:  Tư vấn thủ tục cấp sổ hồng và vấn đề xin cấp phép xây dựng ?

Điều 11. – Việc chuyên chở các chất phóng xạ và vật tư có chất phóng xạ bằng đường sắt, đường bộ, đường hàng không và đường thủy phải theo chế độ riêng do Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước, Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải và Bộ Công an quy định.

Chất phóng xạ và vật tư có chất phóng xạ khi chuyên chở phải được đóng gói kỹ, đúng quy cách, bảo đảm liều lượng phóng xạ trên bề mặt bao kiện không quá liều lượng cho phép. Bao kiện đựng các chất phóng xạ và vật tư có chất phóng xạ phải có nhãn hiệu ghi bằng tiếng Việt-nam theo quy định riêng.

Ở các kho chứa hàng của cơ quan nhập khẩu, nha ga, sân bay, cảng, bưu điện v.v…phải có nơi riêng để các bao kiện đựng chất phóng xạ và vật tư có chất phóng xạ và phải được giữ gìn cẩn thận không để xẩy ra nhầm lẫn, mất mát.

Điều 12. – Việc cư trú, đi lại, việc chuyên chở hàng hóa (nhất là lương thực và thực phẩm) qua các vùng có mỏ quặng có chất phóng xạ phải được hạn chế tùy theo nồng độ phóng xạ của từng vùng và do Tổng cục Địa chất phối hợp với Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước, Bộ Y tế và Bộ Công an quy định.

>> Xem thêm:  Tìm được việc làm mới hưởng trợ cấp thất nghiệp như thế nào ? Thủ tục đăng ký hưởng thất nghiệp ?