HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 177-CP

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 1974

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI THƯƠNG BINH VÀ GIA ĐÌNH LIỆT SĨ

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Để thể hiện đầy đủ hơn nữa sự quan tâm chăm sóc của Đảng và Chính phủ đối với thương binh và gia đình liệt sĩ;
Theo đề nghị của các ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính;
Căn cứ vào nghị quyết của Hội đồng Chính phủ trong phiên họp Thường vụ của Hội đồng Chính phủ ngày 20 tháng 03 năm 1974,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay sửa đổi và viết lại điểm 3, điều 14 của bản Điều lệ tạm thời về các chế độ đãi ngộ quân nhân khi ốm đau, bị thương, mất sức về hưu hoặc chết … ban hành theo Nghị định của Hội đồng Chính phủ số 161-CP ngày 30-10-1964, như sau:

Điều 14 (mới).

………

3. Thương binh thương tật nặng xếp hạng 6, 7 và 8 về gia đình cần có người giúp đỡ trong sinh hoạt hàng ngày thì hàng tháng được hưởng thêm một khoản trợ cấp bằng 10% lương chính hoặc sinh hoạt phí. Nếu khoản trợ cấp ấy chưa bằng 10 đồng đối với thương binh hạng 6 và 7 thì được hưởng trợ cấp cho đủ 10 đồng; nếu chưa đủ 12 đồng với thương binh hạng 8 thì trợ cấp cho đủ 12 đồng.

>> Xem thêm:  Mức xử phạt khi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất ? Làm thế nào để chuyển mục đích sử dụng đất ?

Điều 2. Nay thêm một đoạn e vào cuối điểm 1, điều 45 của bản điều lệ trên đã được sửa đổi theo Nghị định số 163-CP ngày 11-11-1967, và viết như sau:

Điều 45 (mới).

………..

e) Những bố mẹ có từ 2 con trở lên là liệt sĩ hoặc có con độc nhất là liệt sĩ, nếu mất sức lao động, thì được trợ cấp mỗi người mỗi tháng là 15 đồng nếu ở nông thôn, hoặc 18 đồng nếu ở nội thành thành phố Hà-nội, Hải-phòng.

Điều 3. Các điểm sửa đổi và bổ sung trên đây được thi hành kể từ ngày 01 tháng 07 năm 1974.

Điều 4. Các ông Bộ trưởng các Bộ Nội vụ, Quốc phòng, Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

T.M. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNGNguyễn Duy Trinh

>> Xem thêm:  Thủ tục, hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất ? Cơ quan nào có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ?