HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 177-CP

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 1974

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNGCHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI THƯƠNG BINH VÀ GIA ĐÌNH LIỆT SĨ

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Để thể hiện đầy đủ hơn nữa sựquan tâm chăm sóc của Đảng và Chính phủ đối với thương binh và gia đình liệtsĩ;
Theo đề nghị của các ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính;
Căn cứ vào nghị quyết của Hội đồng Chính phủ trong phiên họp Thường vụ của Hộiđồng Chính phủ ngày 20 tháng 03 năm 1974,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay sửa đổi và viếtlại điểm 3, điều 14 của bản Điều lệ tạm thời về các chế độ đãi ngộ quân nhânkhi ốm đau, bị thương, mất sức về hưu hoặc chết … ban hành theo Nghị định của Hộiđồng Chính phủ số 161-CP ngày 30-10-1964, như sau:

Điều 14 (mới).

………

3. Thương binhthương tật nặng xếp hạng 6, 7 và 8 về gia đình cần có người giúp đỡ trong sinhhoạt hàng ngày thì hàng tháng được hưởng thêm một khoản trợ cấp bằng 10% lươngchính hoặc sinh hoạt phí. Nếu khoản trợ cấp ấy chưa bằng 10 đồng đối với thươngbinh hạng 6 và 7 thì được hưởng trợ cấp cho đủ 10 đồng; nếu chưa đủ 12 đồng vớithương binh hạng 8 thì trợ cấp cho đủ 12 đồng.

Điều 2. Nay thêm một đoạne vào cuối điểm 1, điều 45 của bản điều lệ trên đã được sửa đổi theo Nghị địnhsố 163-CP ngày 11-11-1967, và viết như sau:

Điều 45 (mới).

………..

e) Những bố mẹcó từ 2 con trở lên là liệt sĩ hoặc có con độc nhất là liệt sĩ, nếu mất sức laođộng, thì được trợ cấp mỗi người mỗi tháng là 15 đồng nếu ở nông thôn, hoặc 18đồng nếu ở nội thành thành phố Hà-nội, Hải-phòng.

Điều 3. Các điểm sửa đổivà bổ sung trên đây được thi hành kể từ ngày 01 tháng 07 năm 1974.

Điều 4. Các ông Bộ trưởngcác Bộ Nội vụ, Quốc phòng, Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

T.M. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNGNguyễn Duy Trinh