HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: 182-CP

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 1979

NGHỊ ĐỊNH

BANHÀNH BẢN QUY ĐỊNH VỀ QUYỀN LÀM CHỦ TẬP THỂ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CỦA CÔNG NHÂN, VIÊNCHỨC TẠI CÁC ĐƠN VỊ CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH CỦA NHÀ NƯỚC

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Để thực hiện Nghị quyếtcủa Đại hội lần thứ tư Đảng cộng sản Việt Nam về vấn đề phát huy quyền làm chủtập thể xã hội chủ nghĩa của nhân dân lao động;
Căn cứ vào Luật Công đoàn do Sắc lệnh số 108-SL ngày 5/11/1957 ban hành;
Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14/7/1960;
Căn cứ vào Nghị định số 93-CP ngày 8/4/1977 ban hành Điều lệ xí nghiệp côngnghiệp quốc doanh;
Căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng Chính phủ trong phiên họp Thường vụ củaHội đồng Chính phủ ngày 28 tháng 2 năm 1979, có đại diện Ban thư ký Tổng côngđoàn Việt Nam tham dự;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nayban hành kèm theo Nghị định này bản Quy định của Hội đồng Chính phủ về quyềnlàm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa của công nhân, viên chức tại các đơn vị cơ sởsản xuất, kinh doanh của Nhà nước.

Điều 2. Đồngchí Bộ trưởng Phủ Thủ tướng, các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngangBộ và cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh,thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm phối hợp với tổ chức công đoàncấp tương đương để thi hành nghị định này.

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phạm Văn Đồng

QUY ĐỊNH

VỀ QUYỀN LÀM CHỦ TẬP THỂ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CỦA CÔNG NHÂN,VIÊN CHỨC TẠI CÁC ĐƠN VỊ CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH CỦA NHÀ NƯỚC(Ban hành kèm theo Nghị định số 182-CP ngày 26/4/1979 của Hội đồngChính phủ)

Nhân dân ta đang thực hiện nhiệmvụ cách mạng vĩ đại là xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng đó, cần phải quán triệt đườnglối do Đại hội toàn quốc lần thứ tư của Đảng đã đề ra, nắm vững chuyên chính vôsản, không ngừng phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa củanhân dân lao động.

Làm chủ tập thể vừa là mục tiêu vừalà động lực của cách mạng xã hội chủ nghĩa. Quyền làm chủ tập thể của nhân laođộng bao gồm làm chủ tập thể về mặt chính trị, kinh tế, xã hội, làm chủ trênphạm vi cả nước, trên từng địa phương và trong từng đơn vị cơ sở. Quyền làm chủtập thể của nhân dân lao động được thể hiện trong nghĩa vụ và quyền lợi củacông dân đối với mọi công việc của xã hội; đồng thời được thể hiện trong việcngười công dân có quyền kiểm tra, giám sát các hoạt động của cơ quan và nhânviên Nhà nước.

Để quán triệt một bước đường lốicủa Đảng về phát huy quyền làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa của nhân dân lao động,một điều rất quan trọng là tạo điều kiện cho công nhân, viên chức thực hiệnquyền làm chủ trực tiếp của mình tại các đơn vị cơ sở.

Để động viên công nhân, viên chứcphát huy sức lao động sáng tạo, hăng hái thi đua cống hiến ngày càng nhiều chosự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Hội đồng Chính phủ quy địnhQuyền làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa của công nhân, viên chức tại các đơn vịcơ sở sản xuất, kinh doanh của Nhà nước như sau.

I. QUYỀN LÀMCHỦ TẬP THỂ CỦA CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC TRONG LAO ĐỘNG SẢN XUẤT

Điều 1. Tronglao động sản xuất, công nhân, viên chức có các quyền sau đây:

a) Quyền làm việc: Lao độnglà quyền lợi cơ bản và là nghĩa vụ hàng đầu của mọi người. Làm chủ tập thể trướchết là phải làm chủ trong lao động. Công nhân, viên chức có quyền đòi hỏi ngườiphụ trách giao nhiệm vụ rõ ràng, giao đủ việc làm, giao việc phù hợp với khảnăng chuyên môn đã được đào tạo, giao việc có định mức lao động, định mức vậttư tiêu chuẩn chất lượng và đòi hỏi người phụ trách bảo đảm các công cụ, vậttư, tài liệu kỹ thuật,… cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ.

Mỗi người phải tự giác chấp hànhmệnh lệnh sản xuất, mệnh lệnh công tác của người phụ trách, chấp hành đúng kỷ luậtlao động: làm việc đúng giờ, làm đủ ngày công, giờ công do Nhà nước quy định vàlàm việc với năng suất cao.

Người lao động sản xuất có nghĩavụ thực hiện các định mức về lao động, làm đúng quy trình công nghệ, quy tắc kỹthuật, bảo quản và sử dụng tốt máy móc, thiết bị, dụng cụ, sử dụng tiết kiệm nănglượng, vật tư… bảo đảm chất lượng cao; hoàn thành vượt mức nhiệm vụ sản xuất.Cán bộ và nhân viên quản lý hành chính, quản lý nghiệp vụ phải làm tròn tráchnhiệm nhằm phục vụ kịp thời và có hiệu quả người lao động sản xuất.

b) Quyền tham gia giải quyết cáckhó khăn trong sản xuất và đấu tranh xóa bỏ các hiện tượng tiêu cực trong laođộng sản xuất.

Khi sản xuất ở cơ sở gặp khó khăn,trở ngại không thể hoạt động bình thường, thì công nhân, viên chức có tráchnhiệm góp sức khắc phục khó khăn, đồng thời nghiêm chỉnh chấp hành các biệnpháp do người phụ trách đề ra để khắc phục khó khăn ấy.

Mọi người đều có trách nhiệm đấutranh chống các hiện tượng tiêu cực trong sản xuất: lười biếng, vi phạm kỷ luậtlao động, bớt xén nguyên liệu, vật liệu của Nhà nước, gian dối trong sản xuất. Ngườivi phạm chế độ trách nhiệm, chế độ kỷ luật, chế độ bảo vệ tài sản xã hội chủnghĩa và chế độ phục vụ nhân dân sẽ bị thi hành kỷ luật tùy theo lỗi nặng nhẹ.

c) Quyền được bảo hộ lao độngvà bảo đảm an toàn lao động.

Công nhân, viên chức có quyền, đòihỏi thủ trưởng đơn vị có kế hoạch và biện pháp chăm sóc, bảo hộ lao động, bảođảm an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong sản xuất; cung cấp đủ các trangbị phòng hộ lao động theo chính sách, chế độ của Nhà nước; công nhân, viên chứccó trách nhiệm sử dụng, bảo quản tốt các trang bị bảo hộ lao động và tuân thủcác quy tắc về an toàn lao động.

d) Quyền hưởng lương theo kếtquả lao động và quyền được khen thưởng khi có thành tích.

Công nhân, viên chức hoàn thành nhiệmvụ lao động được bảo đảm trả lương đầy đủ, đúng kỳ hạn. Công nhân, viên chứcthực hiện vượt mức kế hoạch hoặc tiết kiệm nguyên liệu, vật liệu dưới định mứcquy định, có sáng kiến, phát minh đưa lại hiệu quả kinh tế, thì được thưởng theochế độ hiện hành.

Trong trường hợp tổ chức, biên chếđã được xác định và đã có định mức lao động hợp lý, nếu tập thể công nhân, viênchức trong từng tổ, từng bộ phận sản xuất có sáng kiến đưa đến giảm được laođộng mà vẫn hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, bảo đảm chất lượng sản phẩm, thì tậpthể công nhân, viên chức đó được hưởng một khoản tiền thưởng tùy theo số laođộng được giảm bớt, tối đa không quá 6 tháng lương của số lao động đã giảm.

Bộ trưởng Bộ Lao động, Bộ trưởngBộ Tài chính sẽ hướng dẫn cụ thể việc thi hành các khoản tiền thưởng kể trên; saumột thời gian áp dụng, nếu thấy cần thiết, có thể trình Thủ tướng Chính phủ chođiều chỉnh khoản tiền thưởng này.

e) Quyền học tập để nâng cao trìnhđộ chính trị, văn hoá, nghiệp vụ.

Công nhân, viên chức có quyền đềra yêu cầu học tập chính trị, văn hoá, kỹ thuật, nghiệp vụ (theo hình thức tại chứchoặc tập trung).

Khi thủ trưởng đơn vị đã cùng banchấp hành công đoàn và ban chấp hành đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh lậpkế hoạch và tổ chức các lớp học thì công nhân, viên chức được sắp xếp đi học,có nghĩa vụ học tập để nâng cao trình độ của mình.

g) Quyền được giúp đỡ các điềukiện để phát huy sáng kiến phát minh và quyền góp ý kiến xây dựng định mức laođộng.

Công nhân, viên chức cơ quyền yêucầu thủ trưởng đơn vị:

- Tạo điều kiện để phát huy sángkiến, phát minh, thực hiện cải tiến kỹ thuật, cải tiến tổ chức sản xuất;

- Thay đổi các định mức lao độngđã lạc hậu hoặc không sát với thực tế;

- Thay đổi, cải tiến các đơngiá và hình thức trả lương cho thích hợp với điều kiện sản xuất.

h) Nữ công nhân viên chức có quyềnđòi hỏi thủ trưởng đơn vị:

- Thi hành các chính sách, chế độcủa Nhà nước đối với lao động nữ;

- Không sắp xếp lao động nữ làm nhữngviệc không phù hợp với sức khoẻ phụ nữ mà Nhà nước đã cấm;

- Phát triển sự nghiệp nuôi dạy trẻvà các cơ sở phúc lợi tập thể để tạo điều kiện cho chị em làm tròn nghĩa vụ sảnxuất, công tác, học tập và nuôi dạy con.

i) Công nhân, viên chức là Đảngviên, đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phải là người gương mẫu điđầu trong lao động sản xuất, công tác, học tập; phải động viên giúp đỡ quầnchúng làm việc và thực hiện quyền làm chủ tập thể trong lao động sản xuất, côngtác, học tập và quản lý các mặt ở cơ sở.

Điều 2.Trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị và ban chấp hành công đoàn cơ sở trong việcbảo đảm quyền lao động, sản xuất của công nhân, viên chức:

a) Làm cho mọi người nắm đượcnhiệm vụ sản xuất, công tác:

Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệmphổ biến cho mọi người, cho từng bộ phận nhiệm vụ lao động sản xuất và công tác;đồng thời phổ biến kỹ các quy trình, quy phạm, các tiêu chuẩn, định mức về kinhtế - kỹ thuật, các quy tắc an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. Người phụtrách từng bộ phận có trách nhiệm giao nhiệm vụ cho từng người lao động.

b) Điều hành sản xuất và giảiquyết các khó khăn trong sản xuất:

Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệmbảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật để người lao động sản xuất đạt năng suấtcao, chất lượng tốt, tiết kiệm nhiều và an toàn lao động.

Nếu đơn vị gặp khó khăn không thểhoạt động được bình thường, Thủ trưởng đơn vị phải thông báo cho công nhân, viênchức biết và đề ra các biện pháp bố trí lại công việc, không để xảy ralãng phí lao động.

Đối với số lao động dôi ra, Thủ trưởngđơn vị phải có kế hoạch sử dụng vào các công việc khác thích hợp, có ích, khôngđể lao động thừa trong dây chuyền sản xuất. Nếu cơ sở không bố trí công việcđược, thì phải bảo cáo lên cơ quan quản lý cấp trên và cơ quan lao động địaphương để giải quyết và cố gắng giải quyết sớm chừng nào tốt chừng đấy.

e) Khuyến khích công nhân, viênchức phát huy sáng kiến và học tập:

Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệmkhuyến khích, ủng hộ và giúp đỡ công nhân, viên chức phát huy sáng kiến, phát minh(bằng cách gợi ý, hướng dẫn, giao đề tài, tạo điều kiện vật chất kỹ thuật đểthí nghiệm, làm thử). Đối với những sáng kiến, phát minh đã được công nhận, thìphải nhanh chóng áp dụng vào sản xuất và khen thưởng kịp thời theo quy định củaNhà nước.

Thủ trưởng đơn vị, ban chấp hànhcông đoàn và đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh ở cơ sở phải giáo dục, động viêngiúp đỡ các điều kiện cần thiết để công nhân, viên chức được học tập, nâng caotrình độ chính trị, nghề nghiệp, đáp ứng kịp thời yêu cầu sản xuất, công tác màcông nhân, viên chức đảm nhiệm.

d) Thưởng, phạt kịp thời:

Thủ trưởng đơn vị phải khen thưởngkịp thời những đơn vị, cá nhân có thành tích trong lao động sản xuất, phải xửphạt kịp thời và thích đáng những người vi phạm kỷ luật lao động hoặc làm thiệthại cho đơn vị, cho Nhà nước. Trong trường hợp cần thi hành kỷ luật công nhân,viên chức đến mức buộc thôi việc, thì Thủ trưởng đơn vị bàn bạc với ban chấphành công đoàn cơ sở, tranh thủ sự nhất trí trước khi quyết định; trong trườnghợp không đạt được sự nhất trí, nếu là việc cần gấp thì thi hành việc xử lýtheo quyết định của Thủ trưởng; đồng thời hai bên báo cáo lên cấp trên xem xétvà có chỉ thị sớm, nếu là việc có thể hoãn được thì báo cáo lên cơ quan quản lývà công đoàn cấp trên xem xét, cho ý kiến càng sớm càng tốt.

II. QUYỀN LÀMCHỦ TẬP THỂ CỦA CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC TRONG VIỆC XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCHNHÀ NƯỚC.

Điều 3. Quyềncủa công nhân, viên chức trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch Nhà nước.

a) Quyền xây dựng kế hoạch sảnxuất, kinh doanh:

Công nhân, viên chức có quyền vàcó trách nhiệm thảo luận dự thảo kế hoạch sản xuất, kinh doanh của đơn vị nhằm pháthuy hết năng lực tiềm tàng về lao động, vật tư, thiết bị của đơn vị.

b) Quyền đề nghị làm thêm sảnphẩm chính hoặc sản phẩm phụ:

Trên cơ sở bảo đảm thực hiện cácnhiệm vụ Nhà nước giao cho xí nghiệp, công nhân, viên chức có quyền đề nghị nângmức chỉ tiêu kế hoạch hoặc làm thêm sản phẩm phụ để tận dụng năng lực lao động,thiết bị, phế liệu của đơn vị.

c) Phấn đấu thực hiện tốt kế hoạchNhà nước:

Sau khi kế hoạch đã được cấp trênxem xét duyệt, công nhân, viên chức có trách nhiệm phấn đấu thực hiện và ra sứcgiúp đỡ lẫn nhau hoàn thành vượt mức kế hoạch.

Khi sản xuất gặp khó khăn có khảnăng không hoàn thành được kế hoạch, thì công nhân, viên chức có quyền đề nghị vớiThủ trưởng đơn vị hoặc cơ quan quản lý cấp trên thi hành các biện pháp khắc phụckhó khăn, bảo đảm thực hiện kế hoạch.

Điều 4. Thủtrưởng đơn vị và ban chấp hành công đoàn cơ sở có trách nhiệm.

a) Bảo đảm các điều kiện để côngnhân, viêc chức thảo luận dự thảo kế hoạch:

Để công nhân, viên chức dễ thảo luậnkế hoạch, dự thảo kế hoạch của đơn vị phải được phân bố thành dự thảo kế hoạchcủa từng bộ phận, từng phân xưởng, ghi rõ những biện pháp tận dụng các tiềm lựctrong đơn vị. Kèm theo dự thảo kế hoạch, Thủ trưởng đơn vị phải cung cấp nhữngsố liệu cần thiết để công nhân, viên chức thảo luận; phải có phương án dựphòng, chủ động thay đổi mặt hàng, thay thế nguyên liệu, bố trí lại sức laođộng cho hợp lý, khi gặp khó khăn về nguyên liệu, vật tư kỹ thuật…

b) Tôn trọng ý kiến của công nhân,viên chức đối với dự thảo kế hoạch:

Dự thảo kế hoạch của đơn vị cơ sởphải được ban chấp hành công đoàn cơ sở xác nhận là đã được công nhân, viên chứcthảo luận dân chủ, nói rõ những điểm nhất trí hoặc không nhất trí để cơ quanquản lý cấp trên cân nhắc.

Thủ trưởng đơn vị phải báo cáo dựkiến mức phấn đấu thực hiện kế hoạch cao hơn chỉ tiêu cho công nhân, viên chức(hoặc đại biểu công nhân, viên chức) thảo luận và quyết định trước khi đăng kývới cấp trên.

c) Tổ chức cho công nhân, viênchức bàn biện pháp thực hiện kế hoạch và ký hợp đồng tập thể:

Khi kế hoạch đã được duyệt, Thủ trưởngđơn vị phối hợp với ban chấp hành công đoàn và đoàn thanh niên cộng sản ở cáccơ sở tổ chức hội nghị công nhân, viên chức (hoặc hội nghị đại biểu công nhân,viên chức) bàn biện pháp thực hiện kế hoạch, ký kết hợp đồng tập thể giữa Thủtrưởng đơn vị và ban chấp hành công đoàn.

Chỉ thị nào gặp khó khăn mà hội nghịcông nhân, viên chức và cơ quan quản lý cấp trên không còn biện pháp khắc phục,thì Thủ trưởng đơn vị mới được đề nghị điều chỉnh hạ mức kế hoạch.

Nếu cơ quan quản lý cấp trên có quyếtđịnh bổ sung hoặc thay đổi kế hoạch, thì Thủ trưởng đơn vị phải bàn với banchấp hành công đoàn cùng nhau bổ sung, điều chỉnh hợp đồng và thông báo cho côngnhân, viên chức để thực hiện.

d) Giao kế hoạch cho công nhân,viên chức.

Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệmphân bố kế hoạch cho từng phân xưởng, từng bộ phận, chia theo từng quý, từng tháng.Cán bộ phụ trách các phân xưởng, các bộ phận phải giao kế hoạch cho từng camáy, từng tổ sản xuất. Tổ trưởng có nhiệm vụ đưa kế hoạch của tổ ra bàn bạc trongtổ để giao việc và giao định mức cho từng người.

Kèm theo việc giao kế hoạch Thủ trưởngđơn vị phải bảo đảm các điều kiện cần thiết để công nhân, viên chức hoàn thànhchỉ tiêu kế hoạch.

e) Thông báo tình hình thực hiệnkế hoạch:

Hàng quý, thủ trưởng đơn vị phảithông báo cho công nhân, viên chức biết tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất, kinhdoanh, tình hình quản lý sử dụng tài sản, tình hình đời sống và điều kiện laođộng của công nhân, viên chức trong đơn vị. Thông báo phải nêu rõ thành tích,ưu điểm cần phát huy, những thiếu sót, khó khăn cần khắc phục.

Điều 5. Tráchnhiệm của cấp trên của cấp cơ sở.

Cơ quan quản lý cấp trên của cơ sởcó trách nhiệm:

a) Giao số kiểm tra của kế hoạchsớm để đơn vị cơ sở có đủ thời gian đưa ra công nhân, viên chức bàn bạc.

b) Không xét duyệt kế hoạch, nếuthủ trưởng đơn vị cơ sở không đưa dự thảo kế hoạch ra cho công nhân, viênchức thảo luận.

c) Bảo đảm những điều kiện cho cơsở thực hiện kế hoạch như cung ứng máy móc, thiết bị, phụ tùng, dụng cụ, nguyênliệu, vật liệu và mọi phương tiện vật chất khác theo quy định của Nhà nước.

d) Can thiệp với các cơ quan có tráchnhiệm đáp ứng các nhu cầu về đời sống của công nhân, viên chức ở cơ sở theođúng các chính sách, tiêu chuẩn và kế hoạch của Nhà nước.

Nếu các điều kiện vật chất khôngđược cung ứng đủ và công nhân, viên chức của đơn vị cơ sở không có biện phápgì để khắc phục, thì cơ quan quản lý cấp trên phải điều chỉnh kế hoạch của đơnvị và giúp đơn vị khắc phục những trở ngại do việc điều chỉnh kế hoạch gây ra.

III. QUYỀN LÀMCHỦ TẬP THỂ CỦA CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC TRONG VIỆC BẢO VỆ TỔ QUỐC, BẢO VỆ CƠ SỞ,BẢO VỆ TÀI SẢN XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ

Điều 6. Quyềnvà nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ cơ sở.

a) Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêngliêng của mỗi công dân. Mỗi công nhân, viên chức đều có quyền và có nghĩa vụđóng góp vào việc đấu tranh chống bọn xâm lược, bọn phá hoại để bảo vệ Tổ quốc,bảo vệ an ninh chính trị và trật tự xã hội, bảo vệ cơ sở.

Mỗi công nhân, viên chức phải laođộng tốt, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu giỏi theo khẩu hiệu mạnh tay búa, chắctay súng; phải thi hành nghĩa vụ quân sự hoặc tham gia dân quận tự vệ theo quyđịnh của Nhà nước. Ngoài giờ sản xuất, công tác mỗi người phải luyện tập quânsự và làm những công việc chuẩn bị chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ cơ sở.

Công nhân, viên chức có trách nhiệmgiữ gìn bí mật Nhà nước và tham gia tích cực vào các công tác phòng và chống bọgián điệp, bọn phản động…

b) Đảng uỷ cơ sở, Thủ trưởng đơnvị, ban chấp hành công đoàn và ban chấp hành đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí minhcó trách nhiệm:

- Giáo dục cho mọi người hiểu rõquyền và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ cơ sở để thực hiện;

- Xây dựng phương án bảo đảm sảnxuất trong mọi tình huống, lúc có chiến sự cũng như lúc không có chiến sự;

- Khi có chiến tranh phải lãnh đạovà tổ chức công nhân, viên chức vừa đánh giặc, vừa bảo vệ sản xuất và sản xuấttốt.

Điều 7. Quyềnvà nghĩa vụ bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa.

a) Mọi công nhân, viên chức có nghĩavụ giữ gìn, bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa, tự mình không xâm phạm tài sản xãhội chủ nghĩa và đấu tranh chống những hành vi xâm phạm, lãng phí tài sản xãhội chủ nghĩa.

Người có thành tích trong việc bảovệ tài sản xã hội chủ nghĩa thì được khen thưởng, người phạm lỗi xâm phạmtài sản xã hội chủ nghĩa thì bị trừng trị theo pháp luật.

b) Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệmphổ biến cho công nhân, viên chức pháp luật về bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩađể mọi người thi hành nghiêm chỉnh.

c) Khi có người phát hiện và tố giáccác hành động xâm phạm hoặc phá hoại tài sản xã hội chủ nghĩa, thì thủ trưởngđơn vị phải cùng ban chấp hành công đoàn,ban chấp hành đoàn thanh niên cộng sảnHồ Chí Minh tiến hành điều tra, xác minh để có biện pháp xử lý thích đáng vàkịp thời kẻ phạm lỗi, không được bỏ qua, hoặc dung túng người phạm lỗi.

d) Đảng uỷ cơ sở, thủ trưởng đơnvị và cơ quan quản lý cấp trên có trách nhiệm bảo vệ những người tích cực đấu tranhgiữ gìn tài sản xã hội chủ nghĩa. Bất cứ ai trù dập, trả thù người đã phát hiệnvà tố giác các vụ xâm phạm tài sản xã hội chủ nghĩa sẽ bị truy tố trước phápluật.

IV. QUYỀN LÀMCHỦ TẬP THỂ CỦA CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC TRONG VIỆC TỔ CHỨC PHÂN PHỐI VÀ ĐỜI SỐNG.

Điều 8. Quyềnđược hưởng các quyền lợi theo quy định của Nhà nước.

Công nhân, viên chức có quyền đượchưởng các quyền lợi do Nhà nước quy định về lao động, bảo hộ lao động, tiền lương,tiền thưởng, phụ cấp, về cung ứng lương thực, thực phẩm và hàng tiêu dùng cầnthiết, về phúc lợi tập thể, về bảo hiểm xã hội,… Nhà nước nghiêm cấm việc tùytiện thay đổi các quy định về quyền lợi của người lao động.

Thủ trưởng đơn vị, các cơ quan laođộng, lương thực, thực phẩm, nội thương, y tế, tài chính, ngân hàng, các Ủy bannhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm công bố công khaivà thi hành nghiêm chỉnh các chính sách, chế độ của Nhà nước đối với người laođộng, bảo đảm ưu tiên phân phối cho người lao động sản xuất.

Trường hợp gặp khó khăn không thểcung ứng đủ và kịp thời các hàng hóa thiết yếu theo tiêu chuẩn quy định cho côngnhân, viên chức, thì cơ quan cung ứng hàng hóa phải thông báo rõ lý do và có kếhoạch cung ứng tiếp cho đủ. Cơ quan cung ứng không được tự tiện cắt, giảm tiêuchuẩn lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu cho công nhân, viên chức.Việc giảm bớt phần tiêu chuẩn của công nhân, viên chức trong trường hợp cónhững khó khăn không thể khắc phục được phải do Hội đồng Chính phủ quyết định.Trong trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương muốn cắt giảm phần tiêu chuẩn do địa phương có trách nhiệm cung ứng chocông nhân, viên chức thì phải xin Hội đồng Chính phủ cho phép.

Điều 9. Đấutranh khắc phục các mặt tiêu cực trong khâu phân phối và tổ chức đời sống.

Thủ trưởng đơn vị phải phối hợp chặtchẽ với ban chấp hành công đoàn, ban chấp hành đoàn thanh niên cộng sản Hồ ChíMinh phát động quần chúng tham gia chấn chỉnh các nhà ăn tập thể, đấu tranh xóabỏ tệ tham ô, bớt xén tiêu chuẩn của người lao động. Thủ trưởng đơn vị phải thayđổi những người phục vụ kém, thiếu tinh thần trách nhiệm, trừng phạt những kẻtham ô, lấy cắp, bớt xén tiêu chuẩn của người lao động.

Việc phân phối hàng hoá tiêu dùngtrong đơn vị cơ sở phải tiến hành công khai.

Điều 10.Tham gia việc phân phối và kiểm tra, giám sát công tác phân phối hàng hóa tiêudùng.

Trước khi trình Chính phủ quyết địnhvề tiêu chuẩn, định lượng phân phối hàng hóa tiêu dùng cho công nhân, viên chức,các ngành lương thực, thực phẩm, nội thương phải hỏi ý kiến của Tổng công đoàn;nếu là hàng hóa dành cho nữ công nhân, viên chức thì phải ý kiến trung ương Hộiliên hiệp phụ nữ.

Các ngành kể trên cần thườngxuyên thông báo cho Tổng công đoàn về tình hình thực hiện tiêu chuẩn, địnhlượng phân phối hàng hóa tiêu dùng cho công nhân, viên chức.

Điều 11. Tổchức cải thiện đời sống vật chất và văn hóa.

Đảng uỷ, thủ trưởng đơn vị, banchấp hành công đoàn và ban chấp hành đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phảicó kế hoạch tổ chức các buổi lao động ngoài giờ làm việc để tự cải thiện đờisống vật chất và văn hóa trong đơn vị.

Trên cơ sở bảo đảm thực hiện tốtnhiệm vụ sản xuất, công tác và các định mức lao động, định mức biên chế, công nhân,viên chức có thể đề ra những biện pháp hợp lý hóa tổ chức lao động để rút mộtsố lao động chuyển sang chuyên trách việc chăn nuôi, trồng trọt, xây dựng vàsửa chữa nhà ở, nhằm cải thiện đời sống của công nhân, viên chức.

Điều 12.Tham gia giải quyết vấn đề nhà ở.

Trước khi quyết định quy hoạch, kếhoạch xây dựng nhà ở dành cho công nhân, viên chức, Thủ trưởng đơn vị hoặc Ủyban nhân dân địa phương cần tham khảo ý kiến của tổ chức công đoàn cùng cấp.

Khi phân phối nhà ở công nhân, viênchức, Thủ trưởng đơn vị hoặc Ủy ban nhân dân địa phương (tuỳ theo nhà do đơn vịsản xuất hoặc do Ủy ban nhân dân địa phương phân phối) phải công bố công khaitiêu chuẩn phân phối và đối tượng được phân phối để công nhân, viên chức thamgia ý kiến và giám sát việc thực hiện. Ban chấp hành công đoàn cơ sở có thể chủđộng lập danh sách những người cần được phân phối nhà ở để hội đồng phân phốinhà thảo luận và thủ trưởng đơn vị quyết định.

Điều 13. Quảnlý sử dụng qũy khen thưởng và phúc lợi tập thể.

Thủ trưởng đơn vị cơ sở sản xuất,kinh doanh cùng với ban chấp hành công đoàn quản lý quỹ khen thưởng của đơn vị.Ban chấp hành công đoàn tham gia ý kiến với thủ trưởng đơn vị về việc khenthưởng công nhân, viên chức và sử dụng qũy khen thưởng của đơn vị.

Ban chấp hành công đoàn cơ sở chịutrách nhiệm quản lý việc sử dụng quỹ phúc lợi tập thể của đơn vị cơ sở.

Quỹ phúc lợi tập thể của đơn vị cơsở phải được sử dụng vào việc cải thiện đời sống vật chất và văn hóa của côngnhân, viên chức và gia đình họ. Tổng công đoàn Việt Nam có trách nhiệm quy địnhcụ thể về việc sử dụng qũy phúc lợi tập thể.

Ban chấp hành công đoàn cơ sở bànbạc với thủ trưởng đơn vị và ban chấp hành đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minhlập kế hoạch sử dụng qũy phúc lợi tập thể đưa ra hội nghị công nhân, viên chứcquyết định. Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm phối hợp với ban chấp hành côngđoàn tổ chức thực hiện kế hoạch đó.

Thư ký công đoàn cơ sở là người kýlệnh chi qũy phúc lợi tập thể và phải bảo đảm việc sử dụng qũy phúc lợi đó đúngchính sách, chế độ của Nhà nước, đúng nghị quyết của hội nghị công nhân, viênchức.

V. QUYỀN KIẾNNGHỊ, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ QUYỀN GIÁM SÁT, KIỂM TRA.

Điều 14. Quyềnkiến nghị và quyền khiếu nại, tố cáo.

Tuỳ theo yêu cầu nội dung công việccần thiết, công nhân, viên chức có quyền gửi thư hoặc trực tiếp gặp Đảng uỷ,thủ trưởng đơn vị, ban chấp hành công đoàn, ban chấp hành đoàn thanh niên cộngsản Hồ Chí Minh, ban nữ công ở cơ sở, hoặc thông qua hội nghị công nhân, viênchức, hoặc bất cứ cơ quan nào ở cấp trên để đề đạt.

- Những sáng kiến vể cải tiến tổchức lao động sản xuất, về xây dựng và thực hiện kế hoạch, về tổ chức đời sống củacơ sở, những đề nghị có liên quan đến lợi ích của công nhân, viên chức;

- Góp ý kiến nhận xét, phê bình,chất vấn về những thiếu sót trong công tác lãnh đạo, quản lý, trong việc thực hiệnkế hoạch của cơ sở.

- Khiếu nại về các quyết định củathủ trưởng đơn vị hoặc người phụ trách trực tiếp mà mình cho là không đúng;

- Phát hiện, tố cáo những hiện tượngtham ô, lãng phí hoặc những việc làm sai phạm chính sách Đảng và Nhà nước;

- Góp ý kiến về xây dựng cơ sở Đảngvà đoàn thanh niên.

Điều 15.Trách nhiệm của Đảng ủy, thủ trưởng đơn vị, công đoàn cơ sở và cơ quan cấp trêntrong việc giải quyết các kiến nghị, khiếu tố của công nhân, viên chức.

a) Thủ trưởng đơn vị phải dành mỗitháng ít nhất một buổi để trực tiếp nghe ý kiến của công nhân, viên chức. Chậmnhất là sau 20 ngày kể từ ngày nhận kiến nghị, khiếu tố, thủ trưởng đơn vị phảicó ý kiến giải quyết và trả lời. Nếu vấn đề được phát hiện không thuộc thẩmquyền thủ trưởng đơn vị giải quyết, thì thủ trưởng đơn vị phải chuyển đến cơquan có trách nhiệm giải quyết. Với tinh thần nghiêm túc, thủ trưởng đơn vị phảiđích thân nghiên cứu các ý kiến do cán bộ, công nhân trong đơn vị mình đề xuất.Đối với ý kiến đúng được chấp nhận cũng như đối với ý kiến không đúng hoặc chưacó điều kiện thực hiện, thủ trưởng đều phải trả lời cho công nhân, viên chứcbiết; tuyệt đối không được thành kiến trù dập, trả thù những người phê bình,chất vấn hoặc tố giác.

b) Ban chấp hành công đoàn và banchấp hành đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh có trách nhiệm giáo dục ý thứctrách nhiệm, hướng dẫn công nhân, viên chức trong việc nhận xét, phê bình đềđạt ý kiến một cách nghiêm chỉnh, tránh những xu hướng lệch lạc. Nếu xét có trườnghợp thủ trưởng đơn vị không giải quyết hoặc giải quyết chưa thích đáng nhữngkiến nghị, khiếu, tố đúng đắn của công nhân, viên chức, thì công nhân, viênchức, hoặc ban chấp hành công đoàn, ban chấp hành đoàn thanh niên cộng sản HồChí minh ở cơ sở có quyền báo cáo với Đảng ủy cơ sở hoặc cơ quan quản lý cấp trênđể giải quyết.

c) Đảng uỷ cơ sở phải tìm hiểu nguyệnvọng của công nhân, viên chức và theo dõi chặt chẽ việc giải quyết các kiếnnghị, khiếu, tố của công nhân, viên chức, đảm bảo cho việc giải quyết các kiếnnghị, khiếu, tố ấy đúng với đường lối, chính sách của Đảng và luật pháp của Nhànước.

d) Các cơ quan quản lý cấp trên củađơn vị, khi nhận được kiến nghị, khiếu, tố của công nhân, viên chức, phải nghiêncứu, thẩm tra và giải quyết theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 16. Quyềntham gia ý kiến về việc đề bạt, khen thưởng, kỷ luật cán bộ.

a) Dưới sự lãnh đạo trực tiếp củaĐảng ủy cơ sở, bằng những hình thức thích hợp, vừa đảm bảo dân chủ, vừa có lãnhđạo chặt chẽ, ban chấp hành công đoàn, ban chấp hành đoàn thanh niên cộng sảnHồ Chí Minh tổ chức cho công nhân, viên chức tham gia ý kiến nhận xét, khen thưởng,đề bạt các cán bộ của đơn vị.

b) Khi xét đề bạt cán bộ trong phạmvi quyền hạn của mình, Đảng ủy cơ sở và thủ trưởng đơn vị phải tham khảo ý kiếncủa ban chấp hành công đoàn, ban chấp hành đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh,ban nữ công ở cơ sở.

c) Đối với những cán bộ quản lý củaNhà nước, cán bộ Đảng, cán bộ công đoàn, cán bộ đoàn thanh niên thiếu tinh thầntrách nhiệm, mắc sai lầm nghiêm trọng về chính sách, đạo đức cách mạng, khôngđủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ, xâm phạm tài sản xã hội chủ nghĩa, trù dập, ứchiếp quần chúng, thì ban chấp hành công đoàn, ban chấp hành đoàn thanh niêncộng sản Hồ Chí Minh ở cơ sở có quyền đề nghị với thủ trưởng đơn vị, với Đảngủy cơ sở hoặc cơ quan quản lý cấp trên xử lý. Thủ trưởng đơn vị, Đảng ủycơ sở hoặc cơ quan quản lý cấp trên phải xem xét và xử lý kịp thời.

Điều 17.Ngoài các quyền kiểm tra giám sát quy định ở các Điều 14,15,16, công nhân, viênchức còn có quyền giám sát, kiểm tra thông qua các tổ chức như Điều 22 của bảnquy định này.

Điều 18.Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm thường xuyên phổ biến pháp luật, chính sách,chế độ của công nhân, viên chức, làm cho mọi người hiểu biết để chấp hành đầyđủ, để giám sát có hiệu lực việc thi hành pháp luật, chính sách, chế độ trongđơn vị mình.

VI. NHỮNG CƠCẤU TỔ CHỨC BẢO ĐẢM QUYỀN LÀM CHỦ TẬP THỂ CỦA CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC TẠI ĐƠN VỊCƠ SỞ.

Điều 19. Hộinghị công nhân, viên chức và ban thường trực hội nghị công nhân, viên chức.

a) Hội nghị công nhân, viên chứctoàn đơn vị họp ít nhất một năm một lần do thủ trưởng đơn vị và ban chấp hành côngđoàn phối hợp triệu tập dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ cơ sở. Hội nghị phải nhằmgiải quyết các vấn đề thiết thực, tránh hình thức.

Hội nghị công nhân, viên chức phảitập trung thảo luận các vấn đề có tầm quan trọng đối với hoạt động của xí nghiệpnhư xây dựng và thực hiện kế hoạch Nhà nước; bàn việc thi hành các chính sách,chế độ Nhà nước, các biện pháp cải thiện đời sống của công nhân, viên chức, v.v…

Khi họp hội nghị đại biểu công nhân,viên chức thì thành phần đại biểu phải có 2 phần 3 là công nhân trực tiếp sảnxuất; số đại biểu là nữ hoặc là thanh niên phải tương ứng với tỷ lệ công nhânnữ hoặc công nhân là thanh niên ở cơ sở.

b) Hội nghị công nhân, viên chứcbầu ra ban thường trực hội nghị công nhân, viên chức để đôn đốc và bàn biện phápthực hiện hợp đồng tập thể và các nghị quyết của hội nghị công nhân, viên chức.Thành phần ban thường trực hội nghị công nhân, viên chức gồm có các đại diệncủa giám đốc, công đoàn, đoàn thanh niên cộng sản Hố Chí Minh, cán bộ quản lý,cán bộ kỹ thuật, cán bộ nữ công và công nhân trực tiếp sản xuất. Trưởng ban thườngtrực hội nghị công nhân, viên chức là đại diện của ban chấp hành công đoàn.Những đại biểu này phải là người tích cực, hăng hái hiểu biết tình hình đơn vị,có kinh nghiệm trong sản xuất, được quần chúng tín nhiệm.

c) Ở những đơn vị có nữ công nhân,viên chức, thì khi cần thiết, thủ trưởng đơn vị và ban chấp hành công đoàn tổchức hội nghị riêng với nữ công nhân, viên chức để nghe báo cáo và thảo luậnviệc giải quyết các vấn đề có liên quan đến nữ công nhân, viên chức.

Điều 20. Hợpđồng tập thể.

Hàng năm, thủ trưởng đơn vị và banchấp hành công đoàn phải ký kết hợp đồng tập thể, cùng nhau cam kết tiến hànhmọi biện pháp nhằm thực hiện tốt kế hoạch Nhà nước. Hợp đồng tập thể, sau khiký kết, phải được gửi cho cơ quan quản lý và công đoàn cấp trên trực tiếp củađơn vị và Ủy ban nhân dân địa phương, để các cơ quan này giám sát việc thực hiện.

Điều 21.Phong trào thi đua xã hội chủ nghĩa và ban thi đua.

Thủ trưởng đơn vị, ban chấp hànhcông đoàn, ban chấp hành đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cùng nhau phối hợpphát động và tổ chức phong trào thi đua lao động sản xuất, tiết kiệm ở cơ sở.

Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệmbảo đảm các điều kiện vật chất và kỹ thuật cần thiết cho phong trào thi đua.

Ban chấp hành công đoàn cơ sở cótrách nhiệm vận động và tổ chức quần chúng thi đua và đề nghị khen thưởng, xử phạt.

Ban chấp hành đoàn thanh niên cộngsản Hồ Chí Minh ở cơ sở có trách nhiệm động viên vai trò xung kích của thanhniên trong phong trào thi đua, trong việc đẩy mạnh cách mạng khoa học kỹ thuật,trong việc tham gia quản lý đơn vị.

Thành phần của ban thi đua ở đơnvị cơ sở gồm thủ trưởng đơn vị là trưởng ban; thư ký công đoàn là phó ban thườngtrực; các đại diện của đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, ban nữ công và mộtsố công nhân, cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý là ủy viên.

Điều 22.Các hình thức kiểm tra của công nhân, viên chức.

a) Ban thanh tra của côngnhân, viên chức (gọi tắt là ban thanh tra công nhân) là tổ chức thanh tracủa quần chúng và là tổ chức cơ sở của hệ thống thanh tra Nhà nước, do hội nghịcông nhân, viên chức bầu ra, với nhiệm kỳ hai năm. Ban thanh tra của công nhângồm những công nhân, viên chức gương mẫu trong sản xuất, công tác, chấp hànhnghiêm chỉnh pháp luật và chính sách, trung thực và có tinh thần đấu tranh vìlợi ích chung, am hiểu tình hình đơn vị, được quần chúng tín nhiệm.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy cơ sở,ban thanh tra của công nhân được ban chấp hành công đoàn cơ sở hướng dẫn hoạtđộng và chịu sự chỉ đạo về nghiệp vụ của cơ quan thanh tra Nhà nước cấp trên.

Ban thanh tra của công nhân có nhiệmvụ tổ chức việc giám sát và kiểm tra thường xuyên tại chỗ mọi hoạt động thuộccác lĩnh vực sau đây:

- Việc thực hiện kế hoạch Nhà nước,việc chấp hành các chính sách, chế độ của Nhà nước, nội quy của đơn vị;

- Kế hoạch chuẩn bị chiến đấu, bảovệ Tổ quốc, bảo vệ cơ sở;

- Việc chấp hành các quy định vềbảo vệ cơ sở, bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa, về bảo hộ lao động;

-Việc khắc phục các mặt tiêu cựctrong công tác quản lý, việc chống quan liêu, cửa quyền, làm phiền hà dân;

- Việc tổ chức phân phối và phụcvụ đời sống trong đơn vị;

- Việc tiếp nhận và giải quyết cáckiến nghị, khiếu tố thuộc trách nhiệm của đơn vị giải quyết.

Ban thanh tra của công nhân có quyền:

- Động viên và tổ chức công nhân,viên chức trong đơn vị tham gia công việc kiểm tra;

- Yêu cầu cá nhân hoặc tổ chức cóliên quan đến việc kiểm tra báo cáo tình hình và cung cấp tài liệu cần thiết choviệc kiểm tra;

- Được cử người tham dự các cuộchọp của thủ trưởng đơn vị bàn vấn đề có liên quan đến công việc kiểm tra;

- Lập biên bản kiểm tra xác nhậntình hình và yêu cầu người có trách nhiệm trong đơn vị ký biên bản;

- Kiến nghị với thủ trưởng đơn vịhoặc với cơ quan quản lý cấp trên về những biện pháp để sửa chữa những thiếu sótdo ban thanh tra của công nhân phát hiện:

- Làm báo cáo về kết quả kiểmtra và tùy theo yêu cầu mà gửi cho Đảng ủy cơ sở, thủ trưởng đơn vị, ban chấphành công đoàn cơ sở hoặc cho các cơ quan quản lý có liên quan ở cấp trên.

Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệmtạo điều kiện và giúp đỡ ban thanh tra của công nhân hoạt động, giải quyết kịp thời,đúng đắn những kiến nghị của ban thanh tra công nhân.

b) Đội kiểm tra của côngnhân: Do liên hiệp công đoàn tỉnh, thành phố, quận huyện, thị xã phối hợp vớiỦy ban nhân dân cùng cấp tổ chức trong từng thời gian để kiểm tra công tác phânphối hàng hóa tiêu dùng, phân phối nhà ở, phục vụ đời sống ở địa phương. Thànhphần đội kiểm tra của công nhân gồm những người tích cực trong các ban thanh tracủa công nhân ở đơn vị cơ sở. Khi kiểm tra những việc liên quan đến thanh niên,phụ nữ, trẻ em thì đội kiểm tra của công nhân phải có thêm thnàh phần là đạidiện của các đoàn thể thanh niên, phụ nữ.

Chủ nhiệm Ủy ban Thanh tra của Chínhphủ cùng Tổng thư ký Tổng công đoàn Việt Nam hướng dẫn cụ thể về tổ chức vàhoạt động của ban thanh tra và của các đội kiểm tra kể trên.

Điều 23.Các hội nghị chuyên đề và các hội đồng ở cơ sở.

Ngoài các hình thức đã nói ở trên,tại các đơn vị cơ sở còn phải tổ chức các hình thức sau đây để bảo đảm thựchiện quyền làm chủ tập thể của công nhân, viên chức:

a) Hội nghị liên tịch giữathủ trưởng đơn vị và ban chấp hành công đoàn, hoặc giữa thủ trưởng đơn vị và banchấp hành đoàn thanh niên ở cơ sở, để bàn bạc, giải quyết những vấn đề có liênquan đến quyền lợi của công nhân, viên chức ở cơ sở.

b) Các hội nghị chuyên đề vềsản xuất, kinh tế - kỹ thuật để nghiên cứu giải quyết các khó khăn trong sản xuất,xem xét và xác minh các sáng kiến, phát minh của công nhân, viên chức. Hội nghịchuyên đề do thủ trưởng đơn vị hoặc do ban chấp hành công đoàn, ban chấp hànhcông đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh triệu tập, hoặc do cả hai bên cùngphối hợp triệu tập.

c) Các hội đồng cơ sở nhưhội đồng khen thưởng và kỷ luật, hội đồng sắp xếp lương bậc, hội đồng phân phốihàng hóa… để giúp thủ trưởng đơn vị giải quyết các vấn đề khen thưởng, kỷ luật,lương bậc, phấn phối hàng hóa một cách đúng đắn. Thành phần các hội đồng kể trên,ngoài thủ trưởng đơn vị đại diện ban chấp hành công đoàn và một số cán bộ chuyênmôn, tùy theo chương trình nghị sự của phiên họp mà có thêm đại diện của đoànthanh niên cộng sản Hồ Chí Minh hoặc cán bộ nữ công tham gia.

d) Các hình thức động viênkhác do ban chấp hành công đoàn hoặc ban chấp hành đoàn thanh niên cộng sảnHồ Chí Minh tổ chức: Phong trào 3 xung kích làm chủ tập thể; đội thanh niên cờ đỏ,công trình mang tên thanh niên; phong trào người phụ nữ mới; hội những người cósáng kiến,…

VII. PHẠM VIÁP DỤNG VÀ TRÁCH NHIỆM THI HÀNH QUY ĐỊNH.

Điều 24.Phạm vi áp dụng quy định.

Bản quy định này chủ yếu áp dụngcho các đơn vị cơ sở sản xuất, kinh doanh của Nhà nước.

Các đơn vị cơ sở thuộc khu vực hànhchính, sự nghiệp vận dụng các điều quy định kể trên để thi hành ở đơn vị mình,trừ những điều khoản chỉ thích hợp với cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Điều 25. Tráchnhiệm thi hành quy định.

a) Đảng ủy cơ sở có nhiệmvụ giáo dục Đảng viên trong đơn vị gương mẫu trong việc làm chủ tập thể và thựchiện các chế độ quản lý; phấn đấu tranh khắc phục các biểu hiện tiêu cực trong tổchức cơ sở của Đảng, làm cho cơ sở của Đảng vững mạnh và phát huy vai trò tiềnphong trong việc xây dựng quyền làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa của quần chúnglao động.

Thủ trưởng đơn vị cơ sở cùng banchấp hành công đoàn cơ sở bàn kế hoạch cụ thể thực hiện bản quy định này; phải căncứ vào bản quy định này để bổ sung, sửa đổi và xây dựng nội quy quản lý đơn vịcơ sở nhằm thực hiện quyền làm chủ tập thể của công nhân , viên chức.

Việc thi hành quy định này phải đượcgắn liền với phong trào thi đua thực hiện kế hoạch Nhà nước, phong trào chiếnđấu và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, gắn liền với việc thi hành các quyđịnh của Nhà nước về chế độ trách nhiệm, chế dộ kỷ luật, chế độ bảo vệ của côngvà chế độ phục vụ nhân dân tại các cơ sở.

b) Thủ trưởng cơ quan quản lývà công đoàn cấp trên của cơ sở có trách nhiệm:

- Hướng dẫn, giúp đỡ, kiểm tra cácđơn vị nhằm kịp thời phổ biến những kinh nghiệm tốt, uốn nắn những lệch lạc trongviệc thi hành quy định này.

- Giải quyết các vấn đề do cơ sởđề nghị để phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ tập thể của công nhân, viên chức. Trongthời gian nhiều nhất là một tháng, kể từ ngày nhận đề nghị, thủ trưởng cơ quanquản lý và ban chấp hành công đoàn cấp trên phải trả lời các vấn đề do cơ sởđưa lên.

c) Thủ trưởng các cơ quan quảnlý ngành ở Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố có trách nhiệmphối hợp với công đoàn ngành dọc và Liên hiệp công đoàn tỉnh, thành phố truyềnđạt và tổ chức việc thi hành bản quy định này trong ngành mình, địa phươngmình. Mỗi ngành, mỗi địa phương phải có cán bộ giúp thủ trưởng ngành hoặc Ủyban nhân dân tỉnh, thành phố theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành bản quyđịnh này.

Điều 26. Khenthưởng: Cá nhân hoặc tổ chức có nhiều thành tích xuất sắc trong việc thi hànhbản quy định này sẽ được khen thưởng theo chế độ của Nhà nước.

Điều 27.Kỷ luật: Những người có hành động vi phạm bản quy định này sẽ tùy theo lỗi nhẹhay nặng mà bị xử lý theo kỷ luật hành chính, từ khiển trách, cảnh cáo đến cáchchức; trường hợp vi phạm nghiêm trọng sẽ bị truy tố trước toà án.

Điều 28.Bản quy định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 6 năm 1979. Các văn bản trướcđây trái với quy định này, nay bãi bỏ.

Đồng chí Bộ trưởng Phủ Thủ tướngphối hợp với tổng thư ký Tổng công đoàn Việt Nam để hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc,kiểm tra các ngành, các địa phương thi hành bản quy định này. Phải có chế độbáo cáo định kỳ về kết quả của việc thực hiện quy định này với Thường vụ Hội đồngChính phủ./.