CHÍNH PHỦ
Số: 188-CP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 1994

NGHỊ ĐỊNH

Về việc thành lập Học viện Quốc phòng

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2-3-1993 về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1

Thành lập Học viện Quốc phòng trên cơ sở Học viện Quân sự cấp cao.

Điều 2

Học viện Quốc phòng trực thuộc Chính phủ là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cao cấp quân sự; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước và đoàn thể, nghiên cứu khoa học quân sự.

Chính phủ giao cho Bộ Quốc phòng trực tiếp quản lý. Các cơ quan Nhà nước theo chức năng có trách nhiệm tham gia xây dựng Học viện.

Hoạt động của Học viện Quốc phòng theo quy chế riêng do Thủ tướng Chính phủ quy định.

Điều 3

Học viện Quốc phòng có nhiệm vụ:

1- Đào tạo bồi dưỡng sỹ quân chỉ huy, tham mưu cao cấp, chiến dịch, chiến lược; quân sự địa phương; cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu khoa học quân sự; đào tạo cao học, nghiên cứu sinh về khoa học quân sự theo quy chế văn bằng của Nhà nước.

2- Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho cán bộ chủ chốt cấp tỉnh và tương đương, cán bộ lãnh đạo thuộc các cơ quan Đảng, Nhà nước và đoàn thể Trung ương.

3- Nghiên cứu khoa học quân sự và nghệ thuật quân sự.

4- Hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cao cấp quân sự.

Điều 4

Tổ chức biên chế của Học viện Quốc phòng và lưu lượng đào tạo giao cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xác định.

Điều 5

Địa điểm của Học viện Quốc phòng đặt tại Hà Nội được Thủ tướng Chính phủ xác định trong Thông báo số 159-TB ngày 26 tháng 11 năm 1994.

Điều 6

Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 7

Bộ trưởng các Bộ, Thủ tướng cơ quan ngang Bộ, Thủ tướng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ

Thủ tướng

(Đã ký)

Võ Văn Kiệt