BỘ TÀI CHÍNH******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 193-TC

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 1946

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Chiếu theo sự nhu cầu hiện thời;
Xét rằng phải đánh một thứ thuế vào các xe-hơi vận-tải để dùng vào ngânsách sửa chữa đường xá cầu cống;
Theo lời đề nghị của ông Tổng thanh tra Tài chính;
Sau khi thoả hiệp với ông Bộ trưởng Bộ Giao thông Công chính;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1: - Bắtđầu từ ngày 01 tháng 2 năm 1946 đặt ra ở toàn cõi Việt Nam một thứ thuế đặc biệtđánh vào xe hơi vận tải.

Thuế này sẽ tính theo số chỗ ngồidành cho hành khách hay sức trọng tải của mỗi xe theo như giấy phép của sở Côngchính.

Thuế mỗi tháng, mỗi chỗ ngồi,hay trọng tải mỗi tạ định là:

- Xe hơi hạng lịch sự (voitures,autocars)…20 đồng

- Xe hơi hạng thường(autobus, camions, camionnettes, tracteurs remorques)…15 đồng.

Điều 2. - Các chủhãng vận tải xe hơi hay hãng cho thuê xe hơi phải khai ở phòng Thuế trực thu địaphương trước ngày 20 tháng 2 dương lịch:

- Có bao nhiêu xedùng vào việc vận tải, số xe và kiểu xe.

- Số chỗ ngôi haysức vận tải, - xe chạy những đường nào.

Điều 3. - Thuế đặcbiệt này phải nộp ở Ngân khố hàng tỉnh hay thành phố trong thượng tuần mỗitháng, trừ tháng hai năm 1946, hạn nộp thuế chậm nhất là đến ngày 28 là cùng.

Điều 4. - Khi nộpthuế ở Ngân khố sẽ cấp cho mỗi xe một biên lai riêng. Các biên lai nộp thuế phảimang theo xe và phải xuất trình các cảnh binh kiểm soát.

Chỉ những xe đã đóngthuế đúng hạn nói trên mới được phép chạy.

Điều 5. - Cấm nhữngchủ xe không được chở quá số chỗ ngồi hay quá sức trọng tải đã khai nộp thuế.

Nếu chở quá sức trọngtải đã khai, thì sẽ bị phạt, cứ mỗi hành khách, hay mỗi tạ hàng, một số tiền bằngsuất thuế phải nộp trong một tháng như đã nói ở điều thứ nhất.

Điều 6. - Ty cảnhsát tại các tỉnh lỵ hay thành phố phải phụ trách việc kiểm soát các xe hơi vậntải. Nếu bắt được những xe chở trái phép thì phải làm biên bản nghị phạt.

Điều 7. - Thuế đặcbiệt này là một thứ tạp thuế thuộc loại thuế trực thu và sẽ sung vào ngân sáchcủa hàng Kỳ.

Điều 8. - Các ông chủtịch Ủy ban hành chính Bắc, Trung và Nam bộ, Giám đốc nha Thuế trực thu và Giámđốc Ngân khố chiếu nghị thi hành.

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Phạm Văn Đồng