HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2-HĐBT

Hà Nội, ngày 10 tháng 1 năm 1986

NGHỊ ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 2-HĐBT NGÀY 10-1-1986 VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TRỰC THUỘC UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Căn cứ Nghị định số 35-CP ngày 9-2-1981 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Bộ trưởng và chức năng của Bộ trong một số lĩnh vực quản lý Nhà nước;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước ban hành theo Nghị định số 192-CP ngày 13-10-1975 của Hội đồng Chính phủ;
Căn cứ Nghị quyết số 51-HĐBT ngày 17-5-1983 của Hội đồng Bộ trưởng về một số vấn đề công tác khoa học và kỹ thuật năm 1983 và các năm tiếp theo;
Xét đề nghị của Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1.- Thành lập Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và kỹ thuật trực thuộc Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước.

Điều 2.- Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và kỹ thuật có các nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

1. Cùng với các cơ quan chức năng của Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước lựa chọn và đề xuất các tiến bộ khoa học và kỹ thuật, các công nghệ thích hợp để ứng dụng vào sản xuất và đời sống.

2. Tổ chức triển khai dưới dạng các hợp đồng chuyển giao kỹ thuật giữa trung tâm và các địa phương hoặc cơ sở, các tiến bộ khoa học và kỹ thuật đã được kết luận có hiệu quả kinh tế rõ rệt, nhưng chưa được đưa vào kế hoạch áp dụng tiến bộ khoa học và kỹ thuật của các ngành.

3. Giúp đỡ các địa phương, các cơ sở sản xuất trong việc lựa chọn và tổ chức thực hiện ứng dụng các tiến bộ khoa học và kỹ thuật khi có yêu cầu, dưới dạng các hợp đồng.

4. Tham gia xây dựng các quy chế, các chính sách liên quan đến việc thúc đẩy tiến bộ khoa học và kỹ thuật, tham gia công tác thông tin, tuyên truyền, triển lãm các thành tựu khoa học và kỹ thuật.

5. Thực hiện các dịch vụ khoa học và kỹ thuật khác.

Điều 3.- Kế hoạch hàng năm của Trung tâm được xây dựng trên cơ sở kế hoạch áp dụng tiến bộ khoa học và kỹ thuật của Nhà nước giao cho Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước và nhu cầu đổi mới kỹ thuật của sản xuất và đời sống.

Điều 4.- Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và kỹ thuật là đơn vị hạch toán kinh tế và kinh doanh xã hội chủ nghĩa, có tư cách pháp nhân, có tài khoản tại ngân hàng, được mở tài khoản ngoại tệ và vay ngoại tệ Ngân hàng ngoại thương.

Điều 5.- Nguồn tài chính cho hoạt động của Trung tâm bao gồm:

Ngân sách Nhà nước (cấp lần đầu),

Vay tín dụng,

Vốn tự có từ các nguồn thu do hoạt động của Trung tâm.

Điều 6.- Trung tâm do một Giám đốc phụ trách, giúp việc Giám đốc có từ một đến hai Phó giám đốc.

Điều 7.- Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước quy định nhiệm vụ cụ thể, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trung tâm.

Điều 8.- Bộ trưởng Tổng thư ký Hội đồng Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước, các Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố và đặc khu trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Đỗ Mười

(Đã ký)