CHÍNH PHỦ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 20/2003/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2003

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH GIỮA XÃ BA LIÊN, HUYỆN BA TƠ VÀ XÃ PHỔ PHONG, HUYỆN ĐỨC PHỔ, TỈNH QUẢNG NGÃI

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính giữa xã Ba Liên, huyện Ba Tơ và xã Phổ Phong, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi như sau :

Điều chỉnh 1.019 ha diện tích tự nhiên của xã Phổ Phong thuộc huyện Đức Phổ về xã Ba Liên thuộc huyện Ba Tơ quản lý.

Địa giới hành chính xã Ba Liên : Đông giáp xã Ba Khâm và huyện Đức Phổ; Tây giáp các xã Ba Động, Ba Thành và Ba Cung; Nam giáp xã Ba Trang; Bắc giáp huyện Nghĩa Hành.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính giữa xã Ba Liên, huyện Ba Tơ và xã Phổ Phong, huyện Đức Phổ :

- Huyện Ba Tơ có 113.254 ha diện tích tự nhiên và 46.449 nhân khẩu.

- Xã Ba Liên thuộc huyện Ba Tơ có 4.112 ha diện tích tự nhiên và 935 nhân khẩu.

- Huyện Đức Phổ còn lại 37.167 ha diện tích tự nhiên và 147.427 nhân khẩu.

- Xã Phổ Phong thuộc huyện Đức Phổ còn lại 5.407 ha diện tích tự nhiên và 9.177 nhân khẩu.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này ./.


Nơi nhận :

- HĐND, UBND tỉnh Quảng Ngãi,
- Ban Tổ chức Trung ương,
- Các Bộ : Công an, Quốc phòng,
Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường,
- Tổng cục Thống kê,
- Cục Lưu trữ Nhà nước,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, các PCN,
các Vụ : ĐP2, TCCB, TH,
- Lưu : NC (5b) VT.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Phan Văn Khải