CHÍNH PHỦ
Số: 20-CP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 1 tháng 3 năm 1995

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

Về Tổ chức bộ máy của ngân hàng Nhà nước Việt Nam

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Để Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện được nhiệm vụ của mình theo quy định tại Pháp lệnh Ngân hàng ngày 23 tháng 5 năm 1990, Pháp lệnh Ngân hàng, Hợp tác xã tín dụng và Công ty tài chính ngày 23 tháng 5 năm 1990, và nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ quy định tại Nghị định 15/CP ngày 02 tháng 3 năm 1993 của Chính phủ;

Theo đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay quy định bộ máy Ngân hàng Nhà nước như sau:

1. Các đơn vị giúp Thống đốc Ngân hàng Nhà nước thực hiện chức năng quản lý Nhà nước và Ngân hàng Trung ương của các Ngân hàng:

1. Vụ Nghiên cứu kinh tế,

2. Vụ Quan hệ quốc tế,

3. Vụ Quản lý ngoại hối,

4. Vụ các định chế tài chính,

5. Vụ Quản lý các tổ chức tín dụng nhân dân,

6. Vụ Kế toán - Tài chính,

7. Vụ Tín dụng,

8. Sở Giao dịch,

9. Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo,

10. Vụ Phát hành - kho quỹ,

11. Vụ Tổng kiểm soát,

12. Vụ Thông tin kinh tế nghiệp vụ ngân hàng,

13. Văn phòng Thống đốc,

14. Vụ Pháp chế,

15. Thanh tra Ngân hàng,

16. Cục Quản trị,

17. Trung tâm tin học ngân hàng.

2. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là cơ quan đại diện của Thống đốc Ngân hàng để thực hiện chức năng quản lý Nhà nước và Ngân hàng Trung ương của các Ngân hàng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3. Các Văn phòng đại diện của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ở nước ngoài (thực hiện theo Quy định của Chính phủ).

4. Trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học ngân hàng (là đơn vị sự nghiệp)

5. Các xí nghiệp, Công ty chuyên ngành.

Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế cụ thể của các đơn vị nói trên do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định theo quy định chung của Chính phủ.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ban hành. Bãi bỏ nghị định số 138/HĐBT ngày 8 tháng 5 năm 1990 của Hội đồng Bộ trưởng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Ngân hàng Nhà nước và những quy định khác trước đây về tổ chức bộ máy Ngân hàng trái với Nghị định này.

Điều 3. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ

Thủ tướng

(Đã ký)

Võ Văn Kiệt