BỘ NỘI VỤ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 205-NN/NĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 1946

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Chiếu sắc lệnh số 63 ngày 22 tháng 11 năm 1945 tổ chức các hội đồng nhân dân và ủy ban hành chính;
Chiếu nghị định số 164 ngày 29 tháng 12 năm 1945 định thể lệ bầu cử các hội đồng nhân dân và ủy ban hành chính ở cấp xã, huyện, tỉnh và kỳ;
Chiếu nghị định số 31 ngày 28 tháng 01 năm 1946 định thể lệ bầu cử các hội đồng nhân dân và ủy ban hành chính ở thành phố và khu phố;
Chiếu nghị định số 30 ngày 28 tháng 01 năm 1946 định thể lệ bầu cử những ủy viên dự khuyết trong các ủy ban hành chính.

NGHỊ ĐỊNH:

Điều thứ 1. – Khi bầu cử ủy ban hành chính, thì ủy viên dự khuyết sẽ lấy theo thứ tự trong những người nhiều phiếu nhất mà không được trúng cử ủy viên chính thức, bất cứ chức gì, miễn là được ít ra:

1/4 số phiếu các hội viên có mặt của hội đồng nhân dân xã (ủy viên dự khuyết cấp xã).

1/4 số phiếu các hội viên có mặt của hội đồng nhân dân tỉnh (ủy viên dự khuyết cấp tỉnh).

1/8 số phiếu các hội viên của hội đồng nhân dân trong toàn huyện, và phải quá 1/4 số phiếu hợp lệ (ủy viên dự khuyết cấp huyện).

1/8 số phiếu các hội viên của các hội đồng nhân dân các tỉnh trong toàn kỳ và quá 1/4 số phiếu hợp lệ (uỷ viên dự khuyết cấp kỳ).

Nhưng nếu lần đầu chưa đủ số ủy viên chính thức thì chưa lấy ủy viên dự khuyết.

Điều thứ 2. - Nếu không ai đủ số đã định ở điều thứ nhất thì sẽ bầu ủy viên dự khuyết.

Sau khi bầu, nếu vẫn chưa ai đủ số ấy, thì ai nhiều phiếu hơn được tuyển làm ủy viên dự khuyết theo thứ tự số phiếu.

Điều thứ 3. – Nghị định số 30 ngày 28 tháng 01 năm 1946 và điều thứ 50 nghị định số 31 ngày 28 tháng 01 năm 1946 kể trên, nay bãi bỏ.

Điều thứ 4. - Đổng lý sự vụ bộ Nội vụ và Chủ tịch ủy ban hành chính các kỳ chiếu nghị định thi hành.

THAY MẶT BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
ĐẠI LÝ THỨ TRƯỞNG

Cù Huy Cận