HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 21-HĐBT

Hà Nội, ngày 13 tháng 2 năm 1982

NGHỊ ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 21-HĐBT NGÀY 13 THÁNG 2 NĂM 1982 VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY XUẤT, NHẬP KHẨU HÀNG DỆT TỪ BỘ NGOẠI THƯƠNG SANG BỘ CÔNG NGHIỆP NHẸ

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ vào Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Căn cứ Nghị định số 35-CP ngày 9-2-1981 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn của bộ trưởng và chức năng của Bộ trong một số lĩnh vực quản lý Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 200-CP ngày 26-5-1981 của Hội đồng Chính phủ quy định một số điều cụ thể về chính sách và biện pháp nhằm phát triển sản xuất hàng xuất khẩu;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ ngoại thương và Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ.

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1.- Nay chuyển giao nhiệm vụ xuất, nhập khẩu hàng dệt và Tổng công ty xuất, nhập khẩu hàng dệt từ Bộ Ngoại thương sang Bộ Công nghiệp nhẹ phụ trách.

Điều 2.- Bộ Ngoại thương có trách nhiệm bàn giao cho Bộ Công nghiệp nhẹ toàn bộ tổ chức, cán bộ, lao động, tiền lương, tài sản, cơ sở vật chất (kể cả các chi nhánh đại diện của tổng công ty trong và ngoài nước), nhiệm vụ và kế hoạch kinh doanh của Tổng công ty xuất nhập khẩu hàng dệt.

Việc bàn giao phải hoàn thành trong quý I năm 1982 và phải bảo đảm mọi hoạt động được tiến hành bình thường, không làm trở ngại đến việc thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 1982.

Điều 3.- Bộ trưởng Tổng thư ký Hội đồng Bộ trưởng, Bộ trưởng các Bộ Ngoại thương, Công nghiệp nhẹ, thủ trưởng các Bộ, các Uỷ ban Nhà nước và các cơ quan khác thuộc Hội đồng bộ trưởng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.

Tố Hữu

(Đã ký)