HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CÔNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 217-CP

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 1974

NGHỊ ĐỊNH

BAN HÀNH ĐIỀU LỆ QUẢNLÝ ĐO LƯỜNG TRONG CÁC XÍ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP QUỐC DOANH

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào bản Điều lệ về tổchức và hoạt động của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tráchnhiệm của các Bộ trong lĩnh vực quản lý kinh tế, ban hành kèm theo Nghị định củaHội đồng Chính phủ số 172-CP ngày 01-11-1973;
Theo đề nghị của ông Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước;
Căn cứ vào nghị quyết của Hội đồng Chính phủ ngày 01 tháng 07 năm 1974,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1.- Nay ban hành kèmtheo Nghị định này bản Điều lệ quản lý đo lường trong các xí nghiệp công nghiệpquốc doanh.

Điều 2.- Điều lệ này cóhiệu lực kể từ ngày ban hành. Ông Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nướccó trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các Bộ, các ngành, các địa phương thi hành bảnđiều lệ này.

Điều 3.- Các ông Bộ trưởngcác Bộ, thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ và cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ,Chủ tịch Ủy ban hành chính các khu, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịutrách nhiệm thi hành Nghị định này.

T.M. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNGLê Thanh Nghị

ĐIỀU LỆ

QUẢNLÝ ĐO LƯỜNG TRONG CÁC XÍ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP QUỐC DOANH(Ban hành kèm theo nghị định số 217-CP ngày 25-9-1974 của Hội đồng Chínhphủ)

Chương 1:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.-Đo lường trong các xí nghiệp công nghiệp quốc doanh phải đảm bảo phục vụ tốtcác nhiệm vụ quản lý kinh tế, quản lý kỹ thuật để tăng năng suất lao động,không ngừng nâng cao sản lượng và chất lượng sản phẩm, chống lãng phí tham ô, bảovệ an toàn sản xuất và an toàn lao động, thúc đẩy tiến bộ kỹ thuật.

Các xí nghiệpcông nghiệp quốc doanh có trách nhiệm bảo đảm tính thống nhất, tính đúng đắn vàtính chính xác về đo lường trong xí nghiệp.

Điều 2.- Giám đốc xí nghiệpchịu trách nhiệm về tình trạng đo lường của xí nghiệp, có nhiệm vụ tổ chức thựchiện và kiểm tra việc thực hiện các chế độ, thể lệ về đo lường của Nhà nước vàcủa cấp trên.

Điều 3.- Các cơ quan quảnlý đo lường Nhà nước có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ,thể lệ về đo lường của Nhà nước trong các xí nghiệp.

Các cơ quan quản lý cấp trên củaxí nghiệp (Bộ, Tổng cục, Ủy ban hành chính tỉnh, thành phố, Liên hiệp xí nghiệp,Cục, Sở, Ty v.v...) có nhiệm vụ tạo điều kiện thuận tiện cho việc chấp hành điềulệ này và kiểm tra đôn đốc việc thực hiện.

Chương 2:

NHIỆM VỤ CỦA XÍ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP QUỐC DOANH

Điều 4.- Đơn vị đo lườngdùng trong mọi hoạt động kinh tế, kỹ thuật của xí nghiệp phải theo đúng các quyđịnh trong Nghị định số 86-CP ngày 26-12-1964 của Hội đồng Chính phủ về đơn vịđo lường hợp pháp của nước Việt-nam dân chủ cộng hoà và các văn bản khác củaNhà nước bổ sung cho Nghị định đó.

Điều 5.- Căn cứ vào kế hoạchsản xuất, giám đốc và những người phụ trách các bộ phận của xí nghiệp có tráchnhiệm bảo đảm việc trang bị các thiết bị dụng cụ đo (kể cả tămpông, calip...) cầnthiết và phải kịp thời bổ sung, thay thế, đổi mới và kiểm định, hiệu chỉnh, sửachữa các thiết bị, dụng cụ đo.

Điều 6.- Các phương phápđo dùng trong xí nghiệp đều phải tuân theo đúng các quy định ghi trong các quytrình, thể lệ của Nhà nước, của ngành hoặc của xí nghiệp ban hành.

Điều 7.- Trong công tácthiết kế hoặc nghiên cứu sản phẩm mới của xí nghiệp, khi quy định các thông số,chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật của sản phẩm, phải đồng thời quy định các phươngpháp đo và thiết bị, dụng cụ đo, để xác định các thông số, chỉ tiêu đó.

Điều 8.- Cán bộ, côngnhân, nhân viên của xí nghiệp phải thực hiện đúng đắn các phép đo theo cácphương pháp đã được quy định thống nhất và phải bảo quản, sử dụng, bảo dưỡng tốtcác thiết bị dụng cụ đo được giao để thực hiện các phép đo đó.

Điều 9.- Xí nghiệp cótrách nhiệm tổ chức việc đào tạo, bồi dưỡng về kỹ thuật và nghiệp vụ đo lườngcho cán bộ, công nhân, nhân viên để đảm bảo việc thực hiện đúng đắn các phép đovà sử dụng thành thạo các thiết bị dụng cụ đo.

Điều 10.- Khi lập kế hoạchhàng năm và kế hoạch dài hạn về sản xuất và tiến bộ kỹ thuật, xí nghiệp phải lậpkế hoạch về đo lường, phải xem đó là một bộ phận hợp thành không thể thiếu đượccủa kế hoạch sản xuất và tiến bộ kỹ thuật.

Chương 3:

QUẢN LÝ CHUẨN VÀ THIẾT BỊ CHUẨN, THIẾT BỊ DỤNG CỤ ĐOTRONG XÍ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP QUỐC DOANH

Điều 11.- Các chuẩn vàthiết bị chuẩn, các thiết bị dụng cụ đo của xí nghiệp phải được kiểm định theocác quy định của Nhà nước.

Điều 12.- Chuẩn và thiếtbị chuẩn của xí nghiệp phải được một cơ quan quản lý đo lường Nhà nước công nhận.Việc bảo quản, sử dụng và bảo dưỡng chuẩn và thiết bị chuẩn của xí nghiệp phảitheo sự hướng dẫn về kỹ thuật và nghiệp vụ của cơ quan quản lý đo lường Nhà nước;chuẩn và thiết bị chuẩn đặt ở phòng, ban, phân xưởng nào thì nơi đó có tráchnhiệm bảo quản và bảo dưỡng.

Điều 13.- Căn cứ vào danhmục thiết bị, dụng cụ đo phải qua kiểm định, xí nghiệp phải đăng ký việc kiểm địnhcác thiết bị, dụng cụ đo do Nhà nước kiểm định tại cơ quan quản lý đo lường Nhànước ở địa phương sở tại (hoặc tại một tổ chức quản lý đo lường khác được ủyquyền). Đối với các thiết bị, dụng cụ đo mà cơ quan quản lý đo lường Nhà nước ởđịa phương không kiểm định được thì xí nghiệp phải đăng ký kiểm định ở Cục đolường Nhà nước trung ương.

Điều 14.- Trong việc kiểmđịnh các thiết bị, dụng cụ đo, xí nghiệp phải dùng chuẩn và thiết bị chuẩn đãđược cơ quan quản lý đo lường Nhà nước công nhận và phải theo đúng các quytrình đã được ban hành.

Điều 15.- Các thiết bị dụngcụ đo mới chế tạo hoặc mới sửa chữa, hiệu chỉnh, nhất thiết phải được một tổ chứccó thẩm quyền (theo quy định ở điều 13 và 14) kiểm định trước khi đưa vào sử dụng.

Sau khi kiểm định, các thiết bịdụng cụ đo đạt yêu cầu kỹ thuật sẽ được đóng dấu kiểm định hoặc cấp giấy chứngnhận kiểm định.

Đối với các thiết bị dụng cụ đokhông đạt các yêu cầu kỹ thuật và không thể sửa chữa được thì cần phải thanhlý.

Điều 16.- Mẫu dấu kiểm địnhvà mẫu giấy chứng nhận kiểm định của xí nghiệp do giám đốc xí nghiệp quy địnhtheo sự hướng dẫn của Cục đo lường Nhà nước trung ương.

Điều 17.- Các thiết bị, dụngcụ đo của xí nghiệp phải được bảo quản và bảo dưỡng tốt theo các thể lệ của Nhànước, của Bộ hoặc của xí nghiệp.

Điều 18.- Nếu được ủyquyền của cơ quan quản lý đo lường Nhà nước và sự thoả thuận của cơ quan quảnlý cấp trên của xí nghiệp thì xí nghiệp có quyền nhận việc kiểm định cho các xínghiệp khác và có quyền thu phí kiểm định theo các quy định của Nhà nước.

Chương 4:

TỔ CHỨC CHUYÊN TRÁCH VỀQUẢN LÝ ĐO LƯỜNG TRONG XÍ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP QUỐC DOANH

Điều 19.- Nhiệm vụ quảnlý đo lường trong xí nghiệp là nhiệm vụ của giám đốc và của cán bộ lãnh đạo cácbộ phận của xí nghiệp. Để giúp giám đốc xí nghiệp thực hiện và theo dõi việc thựchiện các nhiệm vụ trên, mỗi xí nghiệp phải có một tổ chức quản lý đo lường.

Điều 20.- Tổ chức quản lýđo lường của xí nghiệp có các chức năng nhiệm vụ sau đây:

1. Tổng hợp tình hình quảnlý đo lường trong xí nghiệp; đề xuất với giám đốc xí nghiệp các biện pháp tăngcường công tác quản lý đo lường.

2. Theo dõi việc giữ chuẩnvà thiết bị chuẩn của xí nghiệp, tự mình giữ một số chuẩn và thiết bị chuẩn.

3. Cùng với các bộ phậnkhác đảm bảo tính thống nhất, đúng đắn và chính xác của đo lường từ khâu chuẩnbị sản xuất cho đến khâu xuất xưởng sản phẩm.

4. Lập sơ đồ kiểm địnhcác thiết bị dụng cụ đo không thuộc diện kiểm định Nhà nước; tổ chức việc kiểmđịnh định kỳ và bất thường các thiết bị dụng cụ đo này. Tổ chức xây dựng cácquy trình kiểm định tạm thời khi các quy trình đó chưa được ban hành chính thức.

5. Đăng ký việc kiểm địnhchuẩn và thiết bị chuẩn, thiết bị dụng cụ đo phải qua kiểm định Nhà nước ở cơquan quản lý đo lường Nhà nước hoặc tổ chức quản lý đo lường được ủy quyền.

6. Tổng hợp các kế hoạchtrang bị, bổ sung, thay thế, đổi mới, và các kế hoạch kiểm định, hiệu chỉnh, sửachữa thiết bị, dụng cụ đo của xí nghiệp; giúp giám đốc xí nghiệp tổ chức thựchiện và tự mình thực hiện một phần những kế hoạch đó.

7. Đề nghị giám đốc xínghiệp ban hành quy định về các phương pháp đo thống nhất trong xí nghiệp và tổchức áp dụng các phương pháp đo tiên tiến.

8. Kiến nghị với giám đốcxí nghiệp ra lệnh đình chỉ sử dụng hoặc thu hồi các thiết bị dụng cụ đo không hợppháp.

9. Cùng với tổ chức kiểmtra chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn hoá và các bộ phận khác của xí nghiệp tìmnhững nguyên nhân sai sót về chất lượng sản phẩm.

10. Tùy khả năng, tiếnhành những phương pháp đo mà các bộ phận khác của xí nghiệp không có điều kiệntiến hành.

11. Làm trọng tài trongcác vụ tranh chấp do đo lường gây ra trong xí nghiệp.

12. Giúp giám đốc xí nghiệpphân phối thiết bị dụng cụ đo mới mua về, mới chế tạo ra cho các bộ phận trongxí nghiệp.

Điều 21.- Tổ chức biên chếcủa tổ chức quản lý đo lường của xí nghiệp do giám đốc xí nghiệp quy định.

Trong việc bổ nhiệm, đề bạt hoặcthuyên chuyển, biệt phái qua một cơ quan khác các cán bộ phụ trách tổ chức quảnlý đo lường ở xí nghiệp, giám đốc xí nghiệp công nghiệp quốc doanh trung ươngphải bàn bạc với Cục đo lường Nhà nước trung ương; giám đốc xí nghiệp công nghiệpquốc doanh địa phương phải bàn bạc với cơ quan quản lý đo lường Nhà nước ở địaphương.

Chương 5:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 22.- Điều lệ này phảiđược thi hành trong tất cả các xí nghiệp công nghiệp quốc doanh trung ương và địaphương.

Các ông thủ trưởng các Bộ, cơquan ngang Bộ và cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ, các ông Chủ tịch Ủy banhành chính các khu, tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương và địa phương, cácông thủ trưởng các cơ quan quản lý đo lường Nhà nước các cấp có trách nhiệm thihành điều lệ này.