HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 217-CP

Hà Nội , ngày 11 tháng 11 năm 1976

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNGBẢN QUY ĐỊNH VỀ VIỆC BẢO VỆ AN TOÀN LƯỚI ĐIỆN CAO THẾ BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊĐỊNH SỐ 161-CP NGÀY 20-08-1971.

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Xét đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Điện và than trong công vănsố 3901-DT/VP4 ngày 28-10-1976 về việc xin sửa đổi bản quy định về bảo vệ antoàn lưới điện cao thế ban hành kèm theo Nghị định số 161-CP ngày 20-08-1971;
Căn cứ và tình hình thực tế ở vùng mới giải phóng ở phía Nam;
Căn cứ và nghị quyết của Hội đồng Chính phủ trong phiên họp thường vụ của Hộiđồng Chính phủ ngày 23-09-1976,

NGHỊ ĐỊNH

Điều 1.- Nay ban hành kèm theo Nghị định này bản quy địnhbổ sung và sửa đổi bản quy định về việc bảo vệ an toàn lưới điện cao thế banhành kèm theo Nghị định số 161-CP ngày 20-08-1971

Điều 2.- Nghị định số 161-CP và Nghị định này thi hành trongphạm vi cả nước kể từ ngày ký Nghị định này.

Điều 3.- Ông Bộ trưởng Bộ Điện và than, Bộ trưởng các Bộ,thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ và cácông Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương chịutrách nhiệm thi hành Nghị định này.

K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

PHÓ THỦ TƯỚNG

Nguyễn Duy Trinh

BẢN QUY ĐỊNH

SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG BẢN QUYĐỊNH VỀ VIỆC BẢO VỆ AN TOÀN LƯỚI ĐIỆN CAO THẾ BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ161-CP NGÀY 20-08-1971.

Điều 1.- Sửa đổi và bổ sung các điều 6, 7, 10, 19 trongbản quy định ban hành kèm theo Nghị định số 161-CP ngày 20-08-1971 như sau:

Điều 6, điểm a:

10m đối với điện thế 10kV trở xuống, nay sửa đổi là 15kV trở xuống;

15m đối với điện thế 35kV nay bổ sung là 35 đến 66kV;

20m đối với điện thế 110kV nay bổ sung là 110 đến 132kV;

25m đối với điện thế 220kV nay bổ sung là 220 đến 230kV.

Điểm b:

2m đối với điện thế 10kV trở xuống, nay sửa đổi là 15kV trở xuống;

4m đối với điện thế 35 và 110kV nay bổ sung và sửa đổi là 35 đến132kV;

6m đối với điện thế 220kV nay bổ sung và sửa đổi là 220 đến230kV.

Điều 7:

2m đối với điện thế 10kV trở xuống, nay sửa đổi là 15kV trở xuống;

3m đối với điện thế 35kV và 110kV nay bổ sung là 35 đến 132kV;

5m đối với điện thế 220kV nay bổ sung là 220 đến 230kV.

Điều 10:

3m đối với điện thế 35kV trở xuống, nay sửa đổi là 66kV trở xuống;

4m đối với điện thế 110kV nay bổ sung là 110 đến 132kV;

6m đối với điện thế 220kV nay bổ sung là 220 đến 230kV.

Điều 19, điểm a:

10m đối với điện thế 10kV trở xuống, nay sửa đổi là 15kV trởxuống;

15m đối với điện thế 35kV nay bổ sung là 35 đến 66kV;

20m đối với điện thế 110kV nay bổ sung là 110kV đến 132kV;

25m đối với điện thế 220kV nay bổ sung là 220kV đến 230kV.

Điểm b:

2m đối với điện thế 35kV trở xuống, nay sửa đổi là 66kV trở xuống;

4m đối với điện thế 110kV nay bổ sung là 110 đến 132kV;

6m đối với điện thế 220kV nay bổ sung là 220 đến 230kV.

Điều 2.- Tất cả các danh từ Việt-nam dân chủ cộng hoà vàỦy ban hành chính thay bằng danh từ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt-nam và Ủyban nhân dân.

K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

PHÓ THỦ TƯỚNG

Nguyễn Duy Trinh