BỘ GIÁO DỤC******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 224-NĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 1945

BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC GIA GIÁO DỤC

Chiếu chỉ các luật lệ hiện hành về trường Y khoa đại học Hà Nội;
Theo đề nghị của ông Giám đốc Đại học vụ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều thứ 1. – Nay bãi bỏ những nghị định ngày 03 tháng 06 năm 1936 và ngày 04 tháng 12 năm 1942 cùng khoản thứ II nghị định ngày 12 tháng 07 năm 1943 của Toàn quyền Đông dương về các phụ giáo trường Y khoa đại học Hà Nội.

Điều thứ 2. – Ban phụ giáo trường Y khoa đại học có những nhân viên kể sau đây:

- Thực hành khoa trưởng (chef de travaux);

- Giải phẩu viên (prosecteur);

- Giải phẩu phụ viên (aide d'anatomie);

>> Xem thêm:  Những giấy tờ cần thiết trong hợp đồng mua bán đất ? Mức thuế phải nộp khi mua bán đất đai ?

- Điều chế viên (préparateur);

- Bệnh lý khoa trưởng (chef de clinique);

- Bệnh lý phó khoa trưởng (chef de clinique adjoint);

- Huấn luyện viên nha học (Moniteur de la section d'odonto stomatologie).

Chức vụ những nhân viên này là giúp các giáo sư trong việc dạy học về phần thực hành hoặc về phần bệnh lý, cùng trong những công cuộc khảo cứu hoặc sưu tầm có tính cách khoa học.

Điều thứ 3. – Những nhân viên kể trên đều tuyển sau một kỳ sát hạch trong những người có bằng cấp hoặc chức vị sau này:

- Thực hành khoa trưởng: bằng y khoa bác sĩ hoặc bằng dược sỹ;

- Bệnh lý khoa trưởng: bằng y khoa bác sỹ;

- Giải phẩu viên và bệnh lý phó khoa trưởng: y khoa bác sĩ hoặc sinh viên ban y học đã được 16 lần ghi tên;

- Giải phẩu phụ viên: sinh viên ban y học đã được 8 lần ghi tên;

>> Xem thêm:  Người có tên trong hộ khẩu liên quan gì đến việc bán đất ? Mua bán đất như thế nào là hợp pháp ?

- Điều chế viên: sinh viên ban y học đã được 12 lần ghi tên;

- Huấn luyện viên nha học: nha sỹ hoặc sinh viên ban nha học đã được 8 lần ghi tên.

Điều thứ 4. – Các kỳ sát hạch tuyển nhân viên ban phụ giáo đều có:

- 1 bài vấn đáp,

- 1 bài thực hành hoặc thi về bệnh lý.

Hội đồng giám khảo có các ông giám đốc trường Y khoa đại học, chủ khảo, và hai giáo sư hoặc quyền giáo sư nhà trừơng, phân khảo.

Điều thứ 5. – Các nhân viên ban phụ giáo đều do nghị định ông Bộ trưởng bộ Quốc gia Giáo dục bổ theo đề nghị của hội đồng giám khảo và theo thể lệ sau này:

a) Các thực hành khoa trưởng đều bổ trong một thời hạn ba năm và có thể gia thêm từng hạn ba năm theo đề nghị của ông Giám đốc trường Y khoa đại học;

b) Các bệnh lý khoa trưởng và bệnh lý phó khoa trưởng đều bổ trong một thời hạn một năm và có thể gia thêm một hạn một năm nữa thôi theo đề nghị của ông Giám đốc trường Y khoa đại học;

c) Các nhân viên khác đều bổ trong một thời hạn một năm và có thể gia thêm từng hạn một năm theo đề nghị của ông Giám đốc trường Y khoa đại học.

>> Xem thêm:  Ủy ban nhân dân xã có thẩm quyền bán đất không ? UBND xã có quyền xác nhận giao dịch mua bán đất ?

Điều thứ 6. - Trừ những trường hợp đặc biệt do ông Bộ trưởng bộ Quốc gia Giáo dục định theo đề nghị của ông Giám đốc trường Y khoa đại học:

1) Tất cả các nhân viên ban phụ giáo tuyển cử theo những nghị định ngày 03 tháng 06 năm 1936 và ngày 04 tháng 12 năm 1942 cùng khoản thứ II nghị định ngày 12 tháng 07 năm 1943, sẽ không gia thêm hạn nữa khi hết hạn bổ;

2) Trong vòng một tháng kể từ ngày ký nghị định này, ông Giám đốc trường Y khoa đại học phải mở các kỳ sát hạch tuyển người thay những nhân viên ban phụ giáo đã hết hạn làm việc trước ngày ký nghị định này, và những nhân viên ấy được giữ làm việc đến khi có người thay.

Điều thứ 7. - Tất cả các nhân viên ban phụ giáo sẽ không tuyển trong các viên chức các ngạch.

Tuy vậy, những viên chức các ngạch tuyển vào ban phụ giáo trước ngày ký nghị định này có thể được giữ lại làm việc theo điều thứ 5 và thứ 6 kể trên. Những nhân viên ấy, ngoài số lương bổng, sẽ được lĩnh một khoản phụ cấp chức vụ định ở điều thứ 8 dưới này.

Điều thứ 8. – Các nhân viên ban phụ giáo được hưởng phụ cấp đồng niên về chức vụ định như sau này:

CHỨC VỤ

VIÊN CHỨC

Y KHOA BÁC SỸ, DƯỢC SỸ, NHA SỸ

SINH VIÊN

Thực hành khoa trưởng …………

Bệnh lý khoa trưởng ……………

Bệnh lý phó khoa trưởng ……….

Giải phẩu viên ………………….

Giải phẩu phụ viên ……………..

Điều chế viên …………………...

Huấn luyện viên nha học ……….

1.200đ

480

3.000đ

2.400

1.200

2.400

720

840đ

1.200

500

840

480

Những y khoa bác sỹ cựu nội trú các bệnh viện (anciens internes des hôpitaux) được hưởng thêm một món gia lãnh đồng niên 600 đồng.

Điều thứ 9. – Ông Đổng lý văn phòng và ông Giám đốc Đại học vụ chiếu nghị thi hành.

BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC GIA GIÁO DỤC
Vũ Đình Hòe

>> Xem thêm:  Mua bán đất bằng hợp đồng viết tay có hiệu lực pháp luật không ? Thủ tục mua bán đất hợp pháp ?

>> Xem thêm:  Thủ tục mua bán đất vườn liền kề ? Thủ tục bán đất quy hoạch tại khu đô thị ?