HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 23-HĐBT

Hà Nội, ngày 31 tháng 1 năm 1985

NGHỊ ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 23-HĐBT NGÀY 31 THÁNG 01 NĂM 1985 VỀ VIỆC SẮP XẾP LẠI CÁC ĐƠN VỊ SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ NGHIÊN CỨU TRỰC THUỘC TỔNG CỤC ĐIỆN TỬ VÀ KỸ THUẬT TIN HỌC

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật tổ chức của Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Căn cứ Nghị định số 106-HĐBT ngày 11-8-1984 của Hội đồng Bộ trưởng quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Tổng cục Điện tử và kỹ thuật tin học; và Quyết định số 343-CT ngày 8-10-1984 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc chuyển giao các nhiệm vụ quản lý và một số cơ sở thuộc Bộ Cơ khí và luyện kim, Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước sang Tổng cục Điện tử và kỹ thuật tin học;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Điện tử và kỹ thuật tin học,

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1.- Giải thể liên hiệp các xí nghiệp điện tử được thành lập theo Quyết định số 366-CP ngày 8-10-1979 và Cục máy tính điện tử được thành lập theo Quyết định số 108-CP ngày 10-7-1976 của Hội đồng Chính phủ.

Điều 2.- Các đơn vị sản xuất, kinh doanh và nghiên cứu trực thuộc Tổng cục điện tử và kỹ thuật tin học gồm có:

1. Xí nghiệp điện tử Đống Đa (tại Hà Nội)

2. Xí nghiệp điện tử Bình Hoà (tại thành phố Hồ Chí Minh),

3. Xí nghiệp điện tử Tân Bình (tại thành phố Hồ Chí Minh),

4. Xí nghiệp điện tử Thủ Đức (tại thành phố Hồ Chí Minh),

5. Xí nghiệp cơ khí điện tử Phú Thọ Hoà (tại thành phố Hồ Chí Minh),

6. Xí nghiệp điện tử Biên Hoà (tại tỉnh Đồng Nai),

7. Công ty máy tính Việt Nam (tại Hà Nội), có chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh.

8. Công ty xuất nhập khẩu điện tử Viêttrônimex (tại thành phố Hồ Chí Minh), có chi nhánh tại Hà Nội,

9. Công ty dịch vụ điện tử I (tại Hà Nội)

10. Công ty dịch vụ điện tử II (tại thành phố Hồ Chí Minh)

11. Viện nghiên cứu kỹ thuật điện tử (tại Hà Nội), có phân viện tại thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3.- Tổng cục trưởng Tổng cục Điện tử và kỹ thuật tin học có trách nhiệm quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của các đơn vị nói ở Điều 2.

Điều 4.- Những quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 5.- Bộ trưởng Tổng thư ký Hội đồng Bộ trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Điện tử và kỹ thuật tin học và thủ trưởng các cơ quan Nhà nước có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Tố Hữu

(Đã ký)