CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2002

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

Phê chuẩn đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Hội đồngnhân dân tỉnh bầu cử bổ sung

của tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 1999 - 2004.

 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Điều 9, Điều10, Điều 11 và Điều 59 của Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân sửa đổi ngày21 tháng 6 năm 1994;

Theo đề nghị củaChủ tịch y ban nhân dân tỉnh Quảng Namtại Văn bản số 396/UB ngày 08/3/2002 và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổchức - Cán bộ Chính phủ tại Tờtrình số 67/TTr- BTCCBCP ngày 18/3/2002,

 

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn bầu cử bổ sung 2(hai) đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được bầu tại đơn vị bầu cử số 6 thuộc huyện DuyXuyên và đơn vị bầu cử số 20 thuộc tha xã Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Điều 2. Chủ tịch Hội đồng nhân dân,Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Quảng Nam;Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòngChính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

DANH SÁCH ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖIĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Số thứ tự

Đơn vị hành chính

Đơn vị bầu cử

Số đại biểu được bầu owr mỗi đơn vị

1

Huyện Duy Xuyên

Đơn vị bầu cử số 6

1 đại biểu

2

Thị xã Tam Kỳ

Đơn vị bầu cử số 20

1 đại biểu

 

TM. CHÍNH PHỦ

Thủ tướng

(Đã ký)

Phan Văn Khải