CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 25-CP

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 1995

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 25/CP NGÀY 5 THÁNG 4 NĂM 1995 VỀ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY KHO BẠC NHÀNƯỚC TRỰC THUỘC BỘ TÀI CHÍNH

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạnvà tổ chức bộ máy Bộ Tài chính;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức- cán bộChính phủ,

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1.- Khobạc Nhà nước là tổ chức thuộc Bộ Tài chính, có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Tàichính thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về quỹ Ngân sách Nhà nước (bao gồm cảquỹ ngoại tệ tập trung của Nhà nước); quỹ dự trữ tài chính Nhà nước; tiền, tàisản tạm thu, tạm giữ; huy động vốn cho Ngân sách Nhà nước và cho đầu tư pháttriển.

Điều 2.- Khobạc Nhà nước có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1- Soạn thảo các dự án, văn bảnpháp quy về quản lý quỹ Ngân sách Nhà nước, quỹ dự trữ tài chính Nhà nước, tiềnvà tài sản tạm thu, tạm giữ để Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành theo thẩm quyềnhoặc trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

2- Ban hành các văn bản hướng dẫnvề nghiệp vụ hoạt động của Kho bạc Nhà nước.

3- Tập trung và phản ánh các khoảnthu ngân sách Nhà nước (bao gồm cả thu viện trợ, vay nợ trong nước và nướcngoài). Thực hiện điều tiết số thu Ngân sách Nhà nước cho các cấp ngân sáchtheo quy định của cấp có thẩm quyền.

Thực hiện chi trả và kiểm soátchi Ngân sách Nhà nước theo từng đối tượng thụ hưởng theo dự toán Ngân sách Nhànước được duyệt.

4- Kiểm soát và thực hiện nhập,xuất các quỹ dự trữ tài chính Nhà nước; tiền, tài sản tạm thu, tạm giữ và cáckhoản tịch thu đưa vào tài sản Nhà nước theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

5- Mở tài khoản, kiểm soát tàikhoản tiền gửi và thực hành thanh toán, giao dịch bằng tiền mặt, chuyển khoản vớicác cơ quan, đơn vị, cá nhân có quan hệ giao dịch với Kho bạc Nhà nước.

6- Tổ chức huy động vốn cho Ngânsách Nhà nước và cho đầu tư phát triển. Thực hiện nhiệm vụ phát hành trái phiếuChính phủ trong nước và ngoài nước theo quy định của Chính phủ.

7- Tổ chức kế toán, thống kê vàbáo cáo quyết toán quỹ Ngân sách Nhà nước, quỹ dự trữ tài chính Nhà nước, tiềnvà tài sản tạm thu, tạm giữ.

8- Mở tài khoản tiền gửi (có kỳhạn, không kỳ hạn) tại Ngân hàng Nhà nước hoặc Ngân hàng thương mại quốc doanhđể giao dịch, thanh toán giữa Khoa bạc Nhà nước với Ngân hàng.

Thực hiện tốt một số nghiệp vụNgân hàng theo sự uỷ nhiệm của Thống đốc Ngân hàng.

9- Tổ chức thanh toán, điều hoàvốn và tiền mặt trong toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước, bảo đảm tập trung nhanh,đầy đủ các khoản thu, đáp ứng kịp thời nhu cầu thanh toán, chi trả của Ngânsách Nhà nước.

10- Trong trườnghợp cần thiết, khi nguồn thu chưa tập trung kịp theo kế hoạch, Khoa bạc Nhà nướcđược sử dụng vốn nhàn rỗi, vay ngắn hạn của Ngân hàng Nhà nước Trung ương để giảiquyết kịp thời nhu cầu chi của Ngân sách Nhà nước. Việc vay ngắn hạn Ngân hàngNhà nước theo quy định hiện hành.

11- Lưu giữ,bảo quản tài sản tiền và các chứng chỉ có giá trị của Nhà nước, của các cơquan, đơn vị, cá nhân gửi tại Khao bạc Nhà nước.

12- khi phát hiện đơn vị, tổ chứcđược thụ hưởng Ngân sách nhà nước có sự vi phạm chế độ quản lý tài chính Nhà nước,thì Kho bạc Nhà nước được tạm thời đình chỉ việc chi trả, thanh toán và báo cáovới cấp có thẩm quyền để xử lý.

13- Thực hiện nhiệm vụ vè hợptác quốc tế thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước.

14- Tổ chức công tác thanh tra,kiểm tra trong nội bộ hệ thống Kho bạc Nhà nước.

15- Tổ chức quản lý hệ thốngthông tin, tin học trong toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước.

16- Quản lý công chức, viên chức,vốn và tài sản thuộc hệ thống Kho bạc Nhà nước.

Điều 3.- Khobạc Nhà nước được tổ chức thành hệ thống thống nhất như sau:

1. ở Trung ương là Kho bạc Nhànước trực thuộc Bộ Tài chính. Kho bạc Nhà nước có Tổng Giám đốc và các Phó Giámđốc giúp việc hoặc o Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc do Thủ tưởng Chính phủ bổ nhiệmvà miễn nhiệm theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Các Phó Tổng Giám đốc doBộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm và miễn nhiệm.

Bộ máy Kho bạc Nhà nước ở Trungương gồm có:

1- Vụ Kế hoạch Tổng hợp,

2- Vụ Kế toán,

3- Vụ huy động vốn,

4- Vụ Ngân quỹ,

5- Vụ Thanh tra,

6- Vụ Tổ chức và Cán bộ,

7- Văn phòng Kho bạc Nhà nước,

8- Trung tâm Thông tin, Tin học.

2. ở tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương có Kho bạc Nhà nước trực thuộc Kho bạc Nhà nước ở Trung ương. Kho bạcNhà nước ở tỉnh, thành phố có Giám đốc và một số Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc.Giám đốc và các Phó Giám đốc Kho bạc do Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm và miễnnhiệm theo đề nghị của Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước.

3. ở quận, huyện, thị xã hoặckhu vực (liên huyện) có Kho bạc Nhà nước trực thuộc Kho bạc Nhà nước ở tỉnh,thành phố. Kho bạn Nhà nước ở quận, huyện, thị xã, khu vực có Giám đốc và một sốPhó Giám đốc giúp việc Giám đốc. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc, Phó giám đốcKho bạc ở quận, huyện, thị xã khu vực do Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định.

Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức bộ máy cụ thể của bộ máy Kho bạc Nhà nước nói tại điểm 1, 2, 3 trên đây doBộ trưởng Bộ Tài chính quy định.

Điều 4.- CácKho bạc Nhà nước ở Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, quận, huyện,thị xã khu vực là những tổ chức quản lý quỹ tài chính Nhà nước, có tư cách phápnhân, có con dấu riêng.

Điều 5.- Biênchế của hệ thống Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định trong tổngbiên chế của Bộ Tài chính.

Điều 6.- Kinhphí hoạt động của hệ thống Kho bạc Nhà nước do Ngân sách Nhà nước cấp và được tổnghợp chung trong dự toán chi của Bộ Tài chính.

Kho bạc Nhà nước được sử dụngcác khoản thu phát sinh trong quá trình thực hiện các nghiệp vụ giao dịch,thanh toán (sau khi đã trừ chi phí) để đầu tư phát triển kỹ thuật nghiệp vụ củahệ thống Kho bạc Nhà nước. Việc quản lý các khoản thu và chi đầu tư này phảitheo đúng chế độ quản lý tài chính của Nhà nước.

Điều 7.-Nghịđịnh này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Bãi bỏ Quyết định số 07/HĐBT ngày 04tháng 01 năm 1990 về việc thành lập hệ thống Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ tàichính và các quy định tại các văn bản khác trước đây trái với Nghị định này.

Điều 8.- Bộtrưởng Bộ Tài chính, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơquan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

Võ Văn kiệt

(Đã ký)