PHỦ THỦ TƯỚNG******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 266-TTg

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 1959

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐỔI TÊN BAN THI HÀNH HIỆP ĐỊNH ĐÌNH CHIẾN TRUNG ƯƠNG LÀ BAN THI HÀNH HIỆP ĐỊNH GIƠ-NE-VƠ VÀ QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC CỦA BAN THI HÀNH HIỆP ĐỊNH GIƠ-NE-VƠ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ nghị định số 435-TTg ngày 28-12-1954 thành lập Ban Thi hành hiệp định đình chiến trung ương;
Theo đề nghị của Ban Thi hành hiệp định đình chiến trung ương, đã được Uỷ ban Kiện toàn tổ chức trung ương đồng ý;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1: - Ban Thi hành hiệp định đình chiến trung ương nay đổi tên là Ban Thi hành hiệp định Giơ-ne-vơ.

Ban Thi hành hiệp định Giơ-ne-vơ trực thuộc Hội đồng Chính phủ và chịu sự chỉ đạo của Hội đồng Chính phủ.

Điều 2: - Ban Thi hành hiệp định Giơ-ne-vơ có nhiệm vụ:

1. Theo dõi và nghiên cứu việc thi hành hiệp định Giơ-ne-vơ một cách toàn diện; đề nghị với Chính phủ những chủ trương và kế hoạch công tác cần thiết.

2. Trực tiếp chỉ đạo công tác của các cơ quan và tổ chức phụ trách nghiên cứu việc thi hành các hiệp định Giơ-ne-vơ về Việt Nam, Lào và Cam-pu-chia.

3. Về các vấn đề khác có liên quan đến việc thi hành hiệp định Giơ-ne-vơ thì:

- Đề nghị với Chính phủ ra những chỉ thị cần thiết;

- Đề nghị và thảo luận với các cơ quan phụ trách cơ quan để các cơ quan này giải quyết, hoặc đề nghị lên Chính phủ giải quyết.

Trong những trường hợp cấp bách, đối với những vấn đề có liên quan trực tiếp đến việc thi hành hiệp định Giơ-ne-vơ và trong phạm vi đã có chủ trương về nguyên tắc của Chính phủ, Ban Thi hành hiệp định Giơ-ne-vơ có thể thay mặt Chính phủ chỉ thị cho các địa phương hay các ngành để công việc tiến hành được kịp thời.

Điều 3:- Thành phần Ban Thi hành hiệp định Giơ-ne-vơ gồm có:

- Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Tổng tư lệnh….trưởng ban.

- Ông Ung Văn Khiêm, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao …..Phó trưởng ban

- Ông Nguyễn Văn Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng- Tổng tư lệnh….Uỷ viên

- Đại tá Hà Văn Lâu, cán bộ Bộ Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt-nam…Uỷ viên thường trực.

Điều 4: - Ông Trưởng ban Thi hành hiệp định Giơ-ne-vơ sẽ quy định tổ chức chi tiết của Ban Thi hành hiệp định Giơ-ne-vơ.

Điều 5: - Các quân nhân hiện công tác ở Ban Thi hành hiệp định Giơ-ne-vơ sẽ theo chế độ biệt phái như nghị định số 511-TTg ngày 19-11-1958 đã quy định. Về quyền lợi và nghĩa vụ của quân nhân biệt phái sẽ do Bộ Quốc Phòng - Tổng tư lệnh và Bộ Tài chính quy định sau:

Điều 6: - Về mặt nghiệp vụ phí, hành chính phí, sự nghiệp phí, Ban Thi hành hiệp đinh Giơ-ne-vơ là một đơn vị ngân sách tài chính trực tiếp với Bộ Tài chính.

Điều 7: - Những điều quy định trong nghị định số 435-TTg ngày 28-12-1954 trái với nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 8: - Ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Tổng tư lệnh, ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, ông Bộ trưởng Bộ Tài chính và Ban Thi hành hiệp định Giơ-ne-vơ chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phạm Văn Đồng