HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc******

Số : 288-CP

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 1977

NGHỊ ĐỊNH

BANHÀNH ĐIỀU LỆ CÔNG TÁC KẾ TOÁN - THỐNG KÊ XÍ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP QUỐC DOANH

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Điều lệ xí nghiệpcông nghiệp quốc doanh ban hành kèm theo nghị định số 93-CP ngày 8-4-1977 củaHội đồng Chính phủ;
Căn cứ vào Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Bộ Tài chính ban hành kèm theo nghịđịnh số 61-Chính phủ ngày 29-3-1974 của Hội đồng Chính phủ;
Căn cứ điều lệ về tổ chứ và hoạt động của Tổng cục Thống kê ban hành kèm theo nghịđịnh số 72-Chính phủ ngày 5-4-1974 của Hội đồng Chính phủ;
Để từng bước đưa công tác kế toán - thống kê và thông tin kinh tế ở xí nghiệp đivào nề nếp;
Theo đề nghị của ông Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê và ông Bộ trưởng Bộ Tàichính.

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1.– Nay ban hành kèm theo nghị định này bản Điều lệ công tác kế toán - thống kêxí nghiệp công nghiệp quốc doanh áp dụng thống nhất cho các xí nghiệp côngnghiệp quốc doanh trung ương và địa phương.

Điều 2.- Tổng cục Thống kê và Bộ Tài chính có nhiệm vụ:

- Hướng dẫn,kiểm tra việc thực hiện bản điều lệ này trong các xí nghiệp công nghiệp quốcdoanh.

- Ra văn bảnhướng dẫn việc áp dụng bản điều lệ này trong các xí nghiệp quốc doanh thuộc cácngành kinh tế khác.

Điều 3:- Bản điều lệ này thi hành kể từ ngày ký; những văn bản quy định trước đây tráivới bản điều lệ này đều bãi bỏ.

Điều 4:- Các ông Bộ trưởng, Tổng cục trưởng có quản lý công nghiệp, các ông Chủ tịchỦy ban nhân dân địa phương có trách nhiệm chỉ đạo việc thực hiện bản điều lệnày ở các xí nghiệp công nghiệp và vận dụng bản điều lệ này đối với xí nghiệp ởcác ngành khác thuộc phạm vi quản lý của mình theo sự hướng dẫn của Tổng cụcThống kê và Bộ Tài chính.

T.M HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
K.T THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ.
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Thanh Nghị

ĐIỀU LỆ

CÔNGTÁC KẾ TOÁN - THỐNG KÊ XÍ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP QUỐC DOANH
(Ban hành kèm theo nghị định của Hội đồng Chính phủ số 288- CP ngày29-10-1977)

Chương 1:

NHIỆMVỤ, NỘI DUNG VÀ YÊU CẦU CỦA CÔNG TÁC KẾ TOÁN - THỐNG KÊ Ở XÍ NGHIỆP.

Điều 1.- Kế toán và thống kế là hai công tác cần được thống nhất trong một tổ chức đểbảo đảm thống nhất số liệu, tăng cường lãnh đạo, phục vụ đắc lực cho quản lý xínghiệp. Kế toán - thống kê xí nghiệp công nghiệp có nhiệm vụ:

1. Ghi chép,phản ánh một cách chính xác, kịp thời, liên tục và có hệ thống số hiện có vàtình hình biến động về sản lượng, lao động, tài sản, tiền vốn; tính toán chiphí sản xuất, giá thành sản phẩm, lãi, lỗ, các khoản thanh toán với ngân sáchtheo đúng chế độ kế toán, thống kê và thông tin kinh tế của Nhà nước và yêu cầuquản lý kinh tế, tài chính của xí nghiệp.

2. Thu nhập,tổng hợp số liệu về tình hình sản xuất, kinh doanh của xí nghiệp cả về hiện vậtvà giá trị, nhằm phục vụ việc lập kế hoạch và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch,phục vụ công tác hoạch toán kinh tế, thông tin kinh tế, phân tích hoạt độngkinh tế và lập báo cáo theo quy định của Nhà nước.

3. Kiểm traviệc thực hiện các chế độ hạch toán, chế độ quản lý kinh tế - tài chính của Nhànước, trong phạm vi xí nghiệp, nhằm phát hiện và ngăn ngừa các hiện tượng viphạm chế độ chính sách, các hành động tham ô, lãng phí, xâm phạm tài sản xã hộichủ nghĩa; giám đốc việc sử dụng lao động, tài sản, tiền vốn, bảo đảm sử dụngchúng một cách hợp lý, tiết kiệm, đúng mục đích, đạt hiệu quả kinh tế cao; pháthiện và động viên mọi khả năng tiềm tàng để phát triển sản xuất, kinh doanh.

Điều 2.- Nội dung của công việc kế toán - thống kê ở xí nghiệp bao gồm:

1. Hạch toánsố lượng lao động, sử dụng thời gian lao động và kết quả lao động; hạch toántiền lương và bảo hiểm xã hội.

2. Hạch toántài sản cố định: nhà cửa, vật kiến trúc, thiết bị, máy móc, phương tiện vận tảivà các tài sản cố định khác.

3. Hạch toántài sản lưu động : nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phụ tùng thay thế và cáccông cụ lao động thuốc vốn lưu động, phế liệu…(gọi chung là vật liệu).

4. Hạch toánchi phí sản xuất và tính giá thành các loại sản phẩm, công việc trong và ngoàisản xuất, kinh doanh cơ bản.

5. Hạch toánnhập, xuất thành phần, tiêu thụ sản phẩm công việc trong và ngoài sản xuất kinhdoanh cơ bản.

6. Hạch toáncác nghiệp vụ thanh toán, tín dụng.

7. Hạch toáncác loại vốn, các loại quỹ.

8. Hạch toánlãi, lỗ trong và ngoài sản xuất, kinh doanh cơ bản và phân phối lãi.

9. Hạch toánxây dựng cơ bản.

Điều 3.- Kế toán, thống kê ở xí nghiệp phải đáp ứng các yêu cầu :1. Thống nhất kháiniệm, nội dung phạm vi và phương pháp tính toán; cách phân bổ các chỉ tiêu giữakế toán - thống kê với kế hoạch phải khớp với nhau; thống nhất giữa hiện vậtvới giá trị và thời gian của các hiện tượng kinh tế được phản ánh trên sổ sáchvà báo cáo kế toán - thống kê.

2. Phản ánhchính xác, trung thực, kịp thời, rõ ràng, dễ hiểu và toàn diện các mặt hoạtđộng sản xuất, kinh doanh của xí nghiệp.

3. Bảo đảmviệc ghi chép không trùng lắp; sử dụng một số nguồn số liệu ban đầu thống nhất;thực hiện nguyên tắc ai phụ trách phần việc gì, phải ghi chép, thu nhập, tổnghợp, lập báo cáo phần việc đó, và chịu trách nhiệm về sự chính xác, trung thựccủa số liệu do mình phụ trách.

4. Phải tạođiều kiện cho công nhân, viên chức trong xí nghiệp tham gia kiểm tra, giám sátviệc thực hiện các chế độ hạch toán, chế độ quản lý kinh tế, tài chính của Nhànước trong xí nghiệp.

Điều 4.- Để thực hiện những nhiệm vụ, nội dung và yêu cầu công việc quy định ở điều1, 2 và 3, xí nghiệp phải:

1. Tổ chứcthực hiện ghi chép ban đầu đến tận từng công nhân, từng tổ sản xuất, từng phânxưởng, áp dụng đúng hệ thống tài khoản kế toán thống nhất, các hình thức vàphương pháp kế toán, thống kê hiện hành, mở các loại sổ sách cần thiết để thunhập, tích lũy số liệu.

2. Quy địnhviệc luân chuyển chứng từ, quan hệ và trách nhiệm giữa các phòng (ban) trongviệc cung cấp số liệu, lập báo cáo, tổ chức thông tin kinh tế trong nội bộ xínghiệp.

3. Chấp hìnhnghiêm chỉnh chế độ báo cáo kế toán - thống kê theo quy định của Nhà nước.

4. Định kỳtiến hành kiểm kê tài sản, tổ chức phân tích hoạt động kinh tế trong xí nghiệp.

5. Thườngxuyên bồi dưỡng và nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ kế toán, thống kêtrong xí nghiệp.

6. Từng bướccơ giới hóa và hiện đại hóa công tác tính toán và thông tin kinh tế.

Chương 2:

TỔCHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN - THỐNG KÊ Ở XÍ NGHIỆP

Điều 5.- Tổ chức bộ máy kế toán - thống kê ở xí nghiệp phải bảo đảm nguyên tắc:

1. Tổ chức bộmáy kế toán - thống kê một cấp trong xí nghiệp.

2. Bảo đảm sựchỉ đạo toàn diện, thống nhất và tập trung công tác kế toán - thống kê và hạchtoán nghiệp vụ - kỹ thuật của kế toán trưởng (phần hạch toán nghiệp vụ - kỹthuật có liên quan đến kế toán - thống kê, thông tin kinh tế như sử dụng laođộng, vật tư, thiết bị máy móc, chất lượng sản phẩm, công trình…)

3. Gọn nhẹ,hợp lý, chuyên môn hóa, đủ năng lực, đủ số người để hoàn thành nhiệm vụ đượcgiao.

4. Phù hợpvới tổ chức sản xuất và yêu cầu quản lý của xí nghiệp.

Điều 6.– Công tác kế toán - thống kê ở xí nghiệp do một bộ máy chuyên trách đảm nhiệmgọi là phòng (hoặc ban) kế toán - thống kê.

1. Phòng(ban) kế toán - thống kê có nhiệm vụ :

- Tiến hànhhạch toán đúng chế độ, đúng phương pháp các phần hành, phần việc kế toán -thống kê đã quy định ở điều 2;

- Lập các báocáo kế toán - thống kê được phân công và kiểm tra sự chính xác của các báo cáothống kê do các phòng (ban) khác lập;

- Giúp giámđốc xí nghiệp hướng dẫn, chỉ đạo các phòng (ban) và các bộ phận trực thuộc xínghiệp, thực hiện ghi chép ban đầu, mở sổ sách hạch toán nghiệp vụ - kỹ thuật(phần liên quan đến kế toán - thống kê và thông tin kinh tế theo đúng chế độ,phương pháp;

- Giúp giámđốc xí nghiệp tổ chức công tác thông tin kinh tế, hạch toán kinh tế và phântích hoạt động kinh tế quyết toán việc thực hiện kế hoạch trong xí nghiệp;

- Giúp giámđốc xí nghiệp phổ biến, hướng dẫn và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện cácchế độ hạch toán, chế độ quản lý kinh tế - tài chính trong phạm vi xí nghiệp;

- Lưu trữ,bảo quản hồ sơ tài liệu và quản lý tập trung thống nhất số liệu kế toán - thốngkê và cung cấp các số liệu đó cho các bộ phận liên quan trong xí nghiệp và chocác cơ quan quản lý cấp trên theo chế độ quy định.

2. Cơ cấu tổchức phòng (hoặc ban kế toán thống kê gồm các bộ phận (tổ, nhóm hoặc cá nhânchuyên trách) sau đây:

- Bộ phânhạch toán lao động và tiền lương.

- Bộ phậnhạch toán vật liệu và tài sản cố định,

- Bộ phậnhạch toán xây dựng cơ bản,

- Bộ phậnhạch toán tổng hợp.

Đối với côngtác xây dựng cơ bản, nếu khối lượng vốn đầu tư xây dựng cơ bản không lớn, côngviệc không thường xuyên thì không tổ chức bộ phận hạch toán xây dựng cơ bảnriêng mà do bộ phận hạch toán tổng hợp kiêm nhiệm.

Đối với cáccông tác tài chính, nếu xí nghiệp chưa có điều kiện tổ chức thành phòng (ban)tài chính riêng thì tổ chức một bộ phận tài chính trong phòng kế toán - thốngkê, do một phó phòng (hoặc người được chỉ định) phụ trách gọi là phó phòng(hoặc cán bộ) phụ trách tài chính. Bộ phận này thực hiện nhiệm vụ của mình theoquy định ở điều 12.

Đối với tấtcả các xí nghiệp có tổ chức phân xưởng (hoặc tương đương phân xưởng như đội,ngành sản xuất…) phải bố trí các nhân viên hạch toán phân xưởng. Các nhân viênnày thuộc biên chế của phòng (ban) kế toán - thống kê, được phân công chuyêntrách công tác kế toán - thống kê quy định ở phân xưởng.

Điều 7.-Bộ phận hạch toán lao động và tiền lương có nhiệm vụ:

1. Tổ chứcghi chép, phản ánh, tổng hợp số liệu về số lượng lao động, thời gian lao độngvà kết quả lao động; tính lương, bảo hiểm xã hội và các khoản phụ cấp, trợ cấp;phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội vào các đối tượng sử dụng lao động.

2. Hướng dẫn,kiểm tra các nhân viên hạch toán phân xưởng, các phòng (ban) thực hiện đầy đủcác chứng từ ghi chép ban đầu về lao động và tiền lương, mở sổ sách cần thiếtvà hạch toán nghiệm vụ lao động, tiền lương đúng chế độ, phương pháp.

3. Lập cácbáo cáo về lao động và tiền lương thuộc về phần việc do mình phụ trách.

4. Phân tíchtình hình quản lý, sử dụng thời gian lao động, quỹ tiền lương, năng suất laođộng.

Điều 8.- Bộ phận hạch toán vật liệu và tài sản cố định có nhiệm vụ:

1. Tổ chứcghi chép, phản ánh, tổng hợp số liệu về tình hình thu mua, vận chuyển, nhập,xuất và tồn kho vật liệu, tính giá thành thực tế của vật liệu thu mua và kiểmtra tình hình thực hiện kế hoạch cung ứng vật liệu về số lượng, chất lượng, mặthàng…

2. Áp dụngđúng đắn phương pháp hạch toán vật liệu, hướng dẫn, kiểm tra các phân xưởng,các kho và các phòng (ban) thực hiện các chứng từ ghi chép ban đầu về vật liệu,mở sổ sách cần thiết và hạch toán vật liệu đúng chế độ, phương pháp.

3. Kiểm traviệc chấp hành chế độ bảo quản, nhập, xuất vật liệu, các định mức dự trữ và đềxuất biện pháp xử lý vật liệu thừa, thiếu, ứ đọng, kém , mất phẩm chất; xácđịnh số lượng và giá trị vật liệu tiêu hao vào các đối tượng sử dụng.

4. Tham giacông tác kiểm kê, đáng giá vật liệu, lập các báo cáo về vật liệu và tiến hànhphân tích tình hình thu mua, bảo quản, dự trữ và sử dụng vật liệu.

5. Tổ chứcghi chép, phản ánh, tổng hợp số liệu về số lượng, hiện trạng và giá trị tài sảncố định hiện có, tình hình tăng, giảm và di chuyển tài sản cố định; kiểm traviệc bảo quản, bảo dưỡng và sử dụng tài sản cố định hợp lý, có hiệu quả.

6. Tính toánvà phân bố khấu hao tài sản cố định hàng tháng vào giá thành sản phẩm; giám sátviệc trích nộp kịp thời khấu hao cơ bản ngân sách Nhà nước và hoàn trả vốn vaycủa ngân hàng.

7. Tham gialập dự toán sửa chữa lớn tài sản cố định; tính toán chi phí sửa chữa lớn tàisản cố định, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sửa chữa lớn và dự toán chi phísửa chữa lớn, việc sử dụng đúng mục đích quỹ khấu hao sửa chữa lớn; phản ánhkịp thời giá trị phục hồi tài sản cố định, giá trị tài sản cố định xây dựngthêm, trang bị thêm, hiện đại hóa…phản ánh tình hình, chi phí và kết quả thanhlý tài sản cố định.

8. Hướng dẫn,kiểm tra các phân xưởng và các phòng (ban) thực hiện đầy đủ các chứng từ ghichép ban đầu về tài sản cố định, mở các sổ sách cần thiết và hạch toán tài sảncố định đúng chế độ, phương pháp.

9. Tham giakiểm kê và đánh giá lại tài sản cố định theo quy định của Nhà nước, lập các báocáo về tài sản cố định, tiến hành phân tích tình hình trang bị, huy động, bảoquản sử dụng nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế của tài sản cố định.

Điều 9.- Bộ phận hạch toán chi phí sản xuất và giá thành có nhiệm vụ:

1. Xác địnhđối tượng hạch toán chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm, vậndụng các phương pháp hạch toán, phân bổ chi phí và tính giá thành phù hợp vớiđặc điểm sản xuất và quy trình công nghệ của xí nghiệp.

2. Tổ chứcghi chép, phản ánh, tổng hợp chi phí sản xuất theo từng giai đoạn sản xuất,từng phân xưởng, theo yếu tố chi phí, khoản mục giá thành, theo sản phẩm vàcông việc.

3. Tham giavào việc xây dựng chỉ tiêu hạch toán nội bộ và việc giao chỉ tiêu đó cho phânxưởng và các bộ phận có liên quan.

4. Xác địnhsản lượng và chi phí sản xuất dở dang, tính giá thành thực tế của sản phẩm,công việc hoàn thành, tổng hợp kết quả hạch toán kinh tế của các phân xưởng, tổsản xuất, kiểm tra việc thực hiện dự toán chi phí sản xuất và kế hoạch giáthành sản phẩm.

5. Hướng dẫn,kiểm tra các bộ phận hạch toán có liên quan tính toán, phân loại các khoản chiphí nhằm phục vụ việc tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành được nhanhchóng, khoa học.

6. Lập cácbáo cáo về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.

7. Phân tíchtình hình thực hiện kế hoạch giá thành, phát hiện mọi khả năng tiềm tàng đểphấn đấu không ngừng hạ giá thành.

Điều 10.- Bộ phận hạch toán xây dựng cơ bản có nhiệm vụ :

1. Tổ chứcghi chép, phản ánh, tổng hợp số liệu về tình hình vay, cấp phát, sử dụng, thanhtoán, quyết toán vốn đầu tư, công trình hoàn thành và huy động công trình vàosử dụng.

2. Tính toánchi phí xây dựng, mua sắm tài sản cố định và giá thành công trình hoàn thành,kết quả lãi, lỗ về xây dựng cơ bản.

3. Kiểm traviệc chấp hành dự toán chi phí, kế hoạch hóa giá thành xây lắp, tiến độ và chấtlượng công trình.

4. Lập cácbáo cáo về đầu tư xây dựng cơ bản.

5. Phân tíchtình thực hiện kế hoạch và hiệu quả vốn đầu tư.

Điều 11.- Bộ phận hạch toán tổng hợp có nhiệm vụ:

1. Tổ chức ghi chép, phản ánh,tổng hợp số liệu về nhập, xuất thành phẩm, tiêu thụ sản phẩm, về các loại vốn,các loại quỹ của xí nghiệp, các khoản cấp phát khác; xác định kết quả lãi, lỗ,các khoản thanh toán với ngân sách Nhà nước, với ngân hàng, với khách hàng,trong nội bộ ngành và nội bộ xí nghiệp.

2. Ghi chépsổ cái, lập bản tổng kết tài sản và các báo cáo thuộc phần việc do mình phụtrách và một số báo cáo chung không thuộc nhiệm vụ của các bộ phận trên, kể cảbáo cáo điều tra, ước tính. Kiểm tra lại tính chính xác, trung thực của các báocáo kế toán - thống kê của xí nghiệp trước khi giám đốc ký duyệt.

3. Tổ chứccông tác thông tin nội bộ xí nghiệp, hạch toán kinh tế nội bộ và phân tích hoạtđộng kinh tế. Hướng dẫn, huấn luyện các phòng (ban), phân xưởng áp dụng các chếđộ ghi chép ban đầu, chế độ kế toán, thống kê của Nhà nước. Giúp kế toán trưởngdự thảo các văn bản về công tác hạch toán trình giám đốc xí nghiệp ban hành ápdụng trong xí nghiệp (như quy định việc luân chuyển chứng từ, phân công lập báocáo, quan hệ về cung cấp số liệu giữa các phòng, ban…)

4. Kiểm trathường xuyên và có hệ thống việc thực hiện các chế độ, phương pháp hạch toán,các chế độ quản lý kinh tế - tài chính trong xí nghiệp, kiến nghị các biện phápxử lý các trường hợp vi phạm các chế độ đó.

5. Giúp kếtoán trưởng làm báo cáo phân tích hoạt động kinh tế của xí nghiệp.

6. Bảo quản,lưu trữ hồ sơ, tài liệu, số liệu kế toán - thống kê, thông tin kinh tế và cungcấp các tài liệu, số liệu đó cho các phòng (ban), phân xưởng trong xí nghiệp vàcho bên ngoài.

Điều 12. - Bộ phận tàichính có nhiệm vụ :

1. Lập dự thảo kếhoạch tài chính đồng thời và thống nhất với kế hoạch sản xuất - kỹ thuật của xínghiệp.

2. Trên cơ sở kế hoạch đã đượcduyệt và trong phạm vi chế độ cho phép, tùy theo tính chất của mỗi hoạt độngkinh tế mà huy động nguồn vốn thích hợp, sử dụng vốn hợp lý và tiết kiệm, bảođảm cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh được thực hiện với hiệu quả kinh tếcao, nhằm hoàn thành toàn diện và vượt mức kế hoạch Nhà nước.

3. Tổ chức thanh toán kịp thời,đầy đủ, đúng hạn, đúng chế độ chính sách các khoản phải thanh toán của xínghiệp.

4. Trích lập và sử dụng các loạiquỹ đúng chế độ, đúng mục đích.

5. Thường xuyên tiến hành kiểmtra tài chính đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh định kỳ phân tích tìnhhình tài chính xí nghiệp nhằm thúc đẩy xí nghiệp có biện pháp sử dụng triệt đểvà có hiệu quả những vật tư, thiết bị vào lao động hiện có; thường xuyên cảitiến công tác tài chính để không ngừng tăng nhanh tốc độ chu chuyển vốn, thúcđẩy sản xuất phát triển.

6. Giúp giám đốc xí nghiệp xây dựnggiá bán buôn xí nghiệp và thực hiện nghiêm chỉnh chính sách giá cả của Nhà nướctrong phạm vi xí nghiệp.

7. Tham gia xây dựng hợp đồngkinh tế với khách hàng, đặc biệt là việc quy định các điều kiện tài chính ghitrong hợp đồng.

Công tác tài chính dù được tổchức riêng thành một phòng (ban) trực thuộc giám đốc hay tổ chức thành một bộphận trong phòng kế toán - thống kê, trưởng phòng tài chính (trong trường hợptổ chức riêng), phó phòng kế toán - thống kê hoặc người được chỉ định phụ tráchtài chính (trong trường hợp tổ chức thành một bộ phận của phòng kế toán - thốngkê) đều phải ký và chịu trách nhiệm chính về sự chính xác của các chứng từ vàvăn bản về tài chính. Chữ ký của kế toán trưởng trong các chứng từ và văn bảnnày đều có ý nghĩa là chữ ký của kiểm soát viên Nhà nước về tài chính tại xínghiệp.

Điều 13.- Dưới sự chỉđạo trực tiếp của kế toán trưởng, nhân viên hạch toán phân xưởng có nhiệm vụ:

1. Ghi chép, thu nhập, tổng hợpsố liệu về tình hình sử dụng lao động, vật liệu, thiết bị, máy móc, số lượngsản phẩm, chất lượng sản phẩm trong phạm vi phân xưởng (tùy tình hình cụ thể cóthể được giao tính lương, chi phí sản xuất giá thành của phân xưởng) để phục vụviệc chỉ đạo sản xuất của quản đốc phân xưởng, tổ trưởng sản xuất và phục vụ sựchỉ đạo toàn diện thống nhất, tập trung công tác kế toán - thống kê của kế toántrưởng.

Tham gia kiểm kê đánh giá sảnphẩm dở dang và các cuộc điều tra có liên quan.

2. Cung cấp các tài liệu, sốliệu thuộc phần việc mình phụ trách cho quản đốc phân xưởng, tổ trưởng sảnxuất, cho phòng (ban) kế toán-thống kê và cho các phòng (ban) liên quan.

3. Định kỳ lập báo cáo cho quảnđốc phân xưởng về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất và kết quả hạch toánkinh tế nội bộ của phân xưởng.

Giúp quản đốc phân xưởng tổ chứccông tác thông tin nội bộ phân xưởng.

Các xí nghiệp cần căn cứ vào quymô hoạt động, khối lượng và tính chất phức tạp của công tác hạch toán, điềukiện địa dư…của các phân xưởng mà bố trí số lượng nhân viên hạch toán thích hợpở mỗi nơi, nhằm bảo đảm thực hiện đầy đủ mọi công việc kế toán - thống kê đãquy định ở các phân xưởng.

Điều 14. - Đối với xínghiệp liên hợp:

1. Xí nghiệp liên hợp tổchức bộ máy kế toán - thống kê một cấp theo cơ cấu quy định ở điều 6.

2. Đối với các xí nghiệp trựcthuộc có khối lượng công tác hạch toán nhỏ, không phức tạo chỉ bố trí các nhânviên, hạch toán thực hiện nhiệm vụ như nhân viên hạch toán phân xưởng quy địnhở điều 13.

3. Đối với các xí nghiệp trựcthuộc có khối lượng công tác hạch toán lớn và phức tạp, cần tổ chức một bộ phậnhạch toán gọn, nhẹ trực thuộc phòng kế toán - thống kê xí nghiệp liên hợp, bộphận này chịu trách nhiệm về toàn bộ công tác kế toán - thống kê của xí nghiệptrực thuộc và lập một số báo cáo theo quy định của kế toán trưởng xí nghiệpliên hợp.

Điều 15. - Nhiệm vụcủa phòng (ban) kế toán - thống kê đối với các phòng (ban) khác :

1. Tổ chức tổng hợp, xácminh, cung cấp các số liệu thực hiện trong xí nghiệp theo quy định để phục vụcông tác kế hoạch hóa, công tác quản lý của các phòng (ban).

2. Tham gia ý kiến với các phòng(ban) liên quan trong việc lập các kế hoạch về từng mặt và kế hoạch tổng hợpcủa xí nghiệp, bảo đảm sự cân đối và thống nhất giữa hiện vật và giá trị trongkế hoạch.

3. Hướng dẫn kiểm tra các phòng(ban) liên quan thực hiện đầy đủ các chứng từ ghi chép ban đầu, mở sổ sách cầnthiết về hạch toán nghiệp vụ - kỹ thuật (phần liên quan đến công tác kế toán -thống kê và thông tin kinh tế) theo đúng chế độ, phương pháp quy định của Nhànước.

4. Thông qua công tác kế toán,thống kê và phân tích kinh tế mà giúp giám đốc xí nghiệp kiểm tra việc thựchiện các chế độ quản lý kinh tế - tài chính của các phòng (ban).

Điều 16. – Các phòng(ban) khác có nhiệm vụ :

1. Thu nhập, ghi chép, tổng hợpsố liệu thuộc phần việc do mình phụ trách, lập các báo cáo thống kê được phâncông và gửi cho phòng (ban) kế toán - thống kê và phải chịu trách nhiệm về sựchính xác, trung thực của số liệu đó.

2. Cung cấp cho phòng (ban) kếtoán - thống kê các kế hoạch, các định mức, tiêu chuẩn kinh tế - kỹ thuật, cácdự toán chi phí, các danh mục vật liệu, sản phẩm…để phòng (ban) này tiến hànhhạch toán và kiểm tra việc thực hiện của kế hoạch, định mức, tiêu chuẩn đó.

3. Cung cấp cho phòng (ban) kếtoán - thống kê và các tài liệu, số liệu cần thiết cho công tác hạch toán vàkiểm tra, cho công tác thông tin kinh tế, phân tích hoạt động kinh tế và phốihợp với phòng (ban) này tổ chức công tác đó.

4. Thực hiện đầy đủ cácchế độ hạch toán có liên quan và chịu sự kiểm tra, giám sát của kế toán trưởngvề việc chấp hành các chế độ đó.

Chương 3:

KẾTOÁN TRƯỞNG XÍ NGHIỆP

Điều 17. - Kế toán trưởngxí nghiệp là người giúp giám đốc tổ chức và chỉ đạo toàn bộ công tác kế toán,thống kê, thông tin kinh tế và hạch toán kinh tế ở xí nghiệp, đồng thời là kiểmsoát viên kinh tế - tài chính của Nhà nước tại xí nghiệp.

Điều 18. - Kế toán trưởngchịu trách nhiệm trước giám đốc xí nghiệp, đồng thời chịu trách nhiệm trước kếtoán trưởng cấp trên trực tiếp và trước Nhà nước về các công việc thuộc nhiệmvụ và quyền hạn của mình.

Kế toán trưởng chịu sự chỉ đạovà kiểm tra của Bộ Tài chính, các cơ quan tài chính và thống kê địa phương vềcông tác tài chính và kế toán; chịu sự chỉ đạo và kiệm tra của Tổng cục Thốngkê và các cơ quan thống kê địa phương về công tác hạch toán (bao gồm cả hạchtoán kế toán) thống kê và thông tin kinh tế.

Kế toán trưởng cấp trêntrực tiếp, cơ quan tài chính và thống kê địa phương, có nhiệm vụ kiểm tra,hướng dẫn, giúp đỡ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho kế toán trưởng xí nghiệplàm tròn nhiệm vụ; có biện pháp để bồi dưỡng và nâng cao trình độ nghiệp vụ chokế toán trưởng xí nghiệp.

Giám đốc xí nghiệp cầntạo mọi điều kiện thuận lợi cho kế toán trưởng hoàn thành nhiệm vụ và thườngxuyên kiểm tra công việc của kế toán trưởng, thi hành các chế độ đãi ngộ củaNhà nước đối với kế toán trưởng.

Kế toán trưởng được dự các buổihội nghị của xí nghiệp bàn và quyết định về các vấn đề kế hoạch, cải tiến tổchức sản xuất, quản lý kinh tế, tài chính, cải tiến kỹ thuật, áp dụng kỹ thuậtmới, đầu tư xây dựng cơ bản, mở rộng sản xuất, nâng cao đời sống văn hóa, vậtchất cho công nhân, viên chức xí nghiệp.

Điều 19. - Việc bổ nhiệm,miễn nhiệm và thuyên chuyển kế toán trưởng xí nghiệp do Bộ trưởng, Tổng cụctrưởng (đối với xí nghiệp địa phương) quyết định, theo đề nghị của giám đốc xínghiệp và sau khi hỏi ý kiến Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng cục trưởng Thống kê(đối với xí nghiệp trung ương) hoặc thủ trưởng cơ quan tài chính cơ quan thốngkê địa phương (đối với xí nghiệp địa phương).

Mỗi khi thay đổi kế toán trưởng,giám đốc xí nghiệp phải tổ chức bàn giao công việc giữa kế toán trưởng cũ và kếtoán trưởng mới; giám đốc xí nghiệp cùng kế toán trưởng cũ và mới phải ký vàobiên bản giao, đồng thời phải thông báo tên, chữ ký của kế toán trưởng mới chocác cơ quan liên quan.

Điều 20. – Xí nghiệp loại1, 2, 3, 4 có một hoặc hai phó phòng kế toán - thống kê để giúp việc kế toántrưởng (các xí nghiệp loại 5 trở xuống không có phó phòng kế toán - thống kê)Phó phòng kế toán - thống kê do giám đốc xí nghiệp bổ nhiệm theo đề nghị của kếtoán trưởng xí nghiệp và sau khi tham khảo ý kiến của kế toán trưởng cấp trêntrực tiếp; phó phòng kế toán - thống kê thực hiện nhiệm vụ của mình theo sựphân công của kế toán trưởng. Khi tạm thời vắng mặt ở xí nghiệp và trong trườnghợp cần thiết, kế toán trưởng phải ủy quyền cho phó phòng kế toán - thống kêhoặc người có đủ năng lực tạm thay thế. Việc ủy quyền phải được giám đốc xínghiệp duyệt y bằng văn bản.

Điều 21. - Kế toán trưởngxí nghiệp có trách nhiệm tổ chức thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, nội dung và yêucầu của công tác kế toán - thống kê đã quy định ở các điều 1, 2, 3, 4.

Là kiểm soát viên kinhtế - tài chính của Nhà nước tại xí nghiệp, kế toán trưởng có nhiệm vụ kiểm travà giám sát:

- Việc chấp hành các chế độ quảnlý và bảo vệ tài sản như chế độ bảo quản, sử dụng, kiểm kê, đánh giá tài sản,chế độ xử lý tài sản thiếu hụt, mất mát, hư hỏng, tổn thất, các khoản nợ khóđòi, chế độ bồi thường vật chất, thu chi tài chính, quản lý tiền mặt, thanhtoán, tín dụng chế độ thanh lý, chuyển giao, nhượng bán tài sản…;

- Việc thực hiện các hợp đồngkinh tế về mua, bán vật liệu, sản phẩm, về xây dựng cơ bản;

- Việc thực hiện các định mứclao động, tiền lương, vật liệu, định mức chi tiêu, thanh toán, mua sắm, trangbị, cấp phát…;

- Việc chấp hành các chế độ báocáo kế toán - thống kê, các chế độ hạch toán về lao động, tiền lương, vật liệu,tài sản cố định, giá thành…bảo đảm tính chính xác trung thực của các số liệu kếtoán, thống kê;

- Việc thực hiện các kế hoạchsản xuất, xây dựng cơ bản, giá thành, tài chính, tiêu thụ, lãi lỗ…

Kế toán trưởng có trách nhiệmgiúp giám đốc xí nghiệp:

- Định kỳ tổ chức phân tích hoạtđộng kinh tế của xí nghiệp, nhằm phát hiện và ngăn ngừa những lãng phí và thiệthại những việc làm không có hiệu quả, những sự trì trệ trong sản xuất, kinhdoanh, đề nghị giám đốc quyết định những biện pháp khắc phục, bảo đảm hiệu quảsản xuất kinh doanh ngày càng tốt hơn;

- Thúc đẩy nghiên cứu cải tiếnquản lý kinh doanh của xí nghiệp nhằm khai thác khả năng tiềm tàng, tiết kiệmvốn đầu tư và nâng cao hiệu quả đồng vốn;

- Thúc đẩy thi hành và củng cốchế độ hạch toán kinh tế tại xí nghiệp và các bộ phận trực thuộc xí nghiệp.

Điều 22. - Tất cả nhânviên kế toán - thống kê trong xí nghiệp bất kỳ làm việc ở bộ phận nào đều phảiphục tùng sự chỉ đạo của kế toán trưởng. Trước khi quyết định việc thuyênchuyển, nâng cấp, nâng bậc khen thưởng, thi hành kỷ luật các nhân viên kế toán,thống kê, thủ kho, thủ quỹ trong xí nghiệp, giám đốc xí nghiệp phải tham khảo ýkiến của kế toán trưởng. Khi thuyên chuyển hoặc thay đổi những người nói trên,kế toán trưởng hoặc người được kế toán trưởng ủy quyền phải chứng kiến việc bàngiao của họ.

Điều 23. - Kế toán trưởngxí nghiệp có quyền yêu cầu các phòng (ban), phân xưởng cung cấp các tài liệu sốliệu cần thiết cho công tác kế toán - thống kê, thông tin kinh tế và cho việckiểm tra, giám sát của mình. Người nào không chịu thi hành hoặc cố ý thi hìnhsai những quy định của Nhà nước và những điều hướng dẫn của kế toán trưởng, làmảnh hưởng đến công tác kế toán - thống kê và thông tin kinh tế, ngăn cản việckiểm tra, giám sát của kế toán trưởng, thì tùy trường hợp nặng nhẹ có thể bịphê bình, cảnh cáo, hạ tiền lương, cách chức, cho thôi việc và trường hợpnghiêm trọng có thể bị truy tố trước pháp luật.

Điều 24. – Các báo cáo kếtoán - thống kê, hợp đồng kinh tế, các chứng từ tín dụng, thanh toán, thu chitiền mặt, trả lương, bảo hiểm xã hội, các chứng từ mua, bán tài sản, thanh lýchuyển giao tài sản của xí nghiệp đều phải có chữ ký của kế toán trưởng mới cógiá trị.

Điều 25. - Kế toán trưởngkhông được ký, lập duyệt các báo các kế toán - thống kê, các hợp đồng kinh tế,các chứng từ chi tiêu, thanh toán, cấp phát, mua bán tài sản, thanh lý, chuyểngiao tài sản của xí nghiệp, khi xét thấy không đúng với thực tế, trái với chếđộ, chính sách quy định của Nhà nước; trường hợp có lệnh của giám đốc xí nghiệpthì kế toán trưởng phải trực tiếp trình bày với giám đốc những chỗ sai phạm củalệnh đó, nếu sau khi trình bày mà giám đốc vẫn giữ ý kiến thì giám đốc phải ký,giấy ra lệnh, kế toán trưởng phải chấp hành, nhưng có quyền ghi ý kiến của mìnhvào lệnh đó, đồng thời báo cáo ngay bằng văn bản cho kế toán trưởng cấp trêntrực tiếp và cho cơ quan tài chính địa phương.

Trường hợp giám đốc ra lệnh(bằng giấy hoặc bằng miệng) thực hiện một việc bị pháp luật nghiêm cấm (sửachữa, giả mạo giấy tờ để tham ô, lấy cắp tài sản của Nhà nước…) thì kế toántrưởng nhất thiết phải từ chối, không chấp hành, đồng thời phải báo cáo ngaybằng văn vản cho thủ trưởng và kế toán trưởng cấp trên trực tiếp. Kế toántrưởng không thực hiện đúng điều quy định trên thì phải chịu trách nhiệm nhưngười giám đốc xí nghiệp đã ra lệnh.

Trong hạn tối đa hai tuần lễ kểtừ ngày nhận được báo cáo của kế toán trưởng quy định trong điều này, người vàđơn vị nhận được báo cáo của kế toán trưởng xí nghiệp phải có biện pháp giảiquyết và thông báo cho kế toán trưởng xí nghiệp biết kết quả. Thủ trưởng và kếtoán trưởng cấp trên trực tiếp nhận được báo cáo của kế toán trưởng xí nghiệpvề các lệnh và những hành động phi pháp mà không có biện pháp giải quyết thíchđáng và kịp thời thì phải chịu trách nhiệm về những hậu quả có thể xảy ra.

Điều 26. – Khi phát hiệnnhững hành động của bất cứ người nào trong xí nghiệp vi phạm tài sản xã hội chủnghĩa, vi phạm các chế độ, chính sách quản lý kinh tế - tài chính của Nhà nướcthì tùy trường hợp nghiêm trọng thì báo cáo cho Ủy ban thanh tra hoặc Viện kiểmsát nhân dân địa phương.

Điều 27. – Ngoài lươngcấp bậc theo thang lương quy định của Nhà nước, kế toán trưởng còn được hưởngphụ cấp chức vụ trong thời gian giữ chức kế toán trưởng, kế toán trưởng đượchưởng tiền thưởng như cán bộ quản lý và cán bộ kỹ thuật của xí nghiệp.

Kế toán trưởng có thành tíchtrong công tác kế toán - thống kê và thông tin kinh tế, chấp hành đầy đủ chế độkế toán - thống kê, phát hiện và ngăn ngừa kịp thời những hành động tham ô,lãng phí, bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa có sáng kiến thúc đẩy sản xuất pháttriển, phát huy hiệu quả đồng vốn…thì được khen thưởng thích đáng về vật chất,và tinh thần; kế toán trưởng không làm tròn nhiệm vụ thì tùy trường hợp có thểbị phê bình, cảnh cáo, giảm trừ tiền thưởng, hạ tiền lương, cách chức, trườnghợp nghiêm trọng có thể bị truy tố trước pháp luật.