NGHị địNH

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 29/CP NGÀY 8 THÁNG 5 NĂM1996 VỀ CHẾ ĐỘ NGHỈ HƯU DO SẮP XẾP TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Điều 145 của Bộ Luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994.

Theo đề nghị của Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộtrưởng Bộ Lao dộng - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1.-Những cán bộ dân cử, bầu cử của cơ quan Đảng, Mặttrận và các đoàn thể ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố thuộctỉnh, quận, huyện, thị xã do sắp xếp tổ chức và nhân sự trong năm 1996 có đủđiều kiện sau đây được hưởng chế độ hưu trí hàng tháng theo quy định tại điểma, khoản 1, Điều 27, Điều lệ bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26 tháng 1 năm 1995 của Chính phủ:

1. Nam đủ 55 tuổi, Nữ đủ 50 tuổivà có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên.

2. Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổivà có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà trong 20 năm đó có thời gianlàm việc thuộc một trong các trường hợp sau:

- Đủ 15 năm làm nghề hoặc côngviệc nặng nhọc, độc hại;

- Đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụcấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên;

- Đủ 10 năm công tác ở miền Nam,ở Lào trước ngày 30 tháng 4 năm 1975 hoặc ở Cămpuchia trước ngày 31 tháng 8 năm1989.

Điều 2.- Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký. Bộ trưởng,Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Lao dộng - Thương binh vàXã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Nghị địnhnày.

Điều 3.- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởngcơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam chịu trách nhiệm thi hànhNghị định này.