BỘ VĂN HOÁ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 31-VH/NĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 1958

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ PHỤCẤP CHO DIỄN VIÊN VĂN CÔNG

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA

Chiếu Nghị quyết của Hội đồnghọp trung tuần tháng 9-1955 về việc đổi Bộ Tuyên truyền ra Bộ Văn hóa.
Chiếu Sắc lệnh số 76-SL ra ngày 20-5-1950 về việc ban hành quy chế công chức;
Chiếu Nghị định số 32-VH/NĐ của Bộ Văn hóa ban hành ngày 02-5-1957 về chế độ phụcấp cho diễn viên văn công;
Căn cứ Nghị định số 182-TTg ngày 07-4-1958, Nghị định số 270-TTg ngày 31-5-1958và Thông tư số 197-TTg ngày 07-4-1958 của Thủ tướng phủ ban hành chế độ lương1958;
Sau khi thỏa thuận với các Bộ Nội vụ, Lao động, Tài chính về chế độ phụ cấp chodiễn viên văn công;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. - Đốivới diễn viên văn công trong những buổi biểu diễn và tổng duyệt, mỗi người làmcông tác biểu diễn trong một buổi, được hưởng một khoản phụ cấp có bốn mức là:400đ, 800đ, 1.200đ, 1.600đ.

Vụ Nghệ thuật sẽ căn cứ vào sự cốnghiến sức lao động về trí óc cũng như chân tay của từng diễn viên nhiều hay ítmà đề nghị Bộ quy định các đối tượng cụ thể được hưởng các mức bồi dưỡng.

Điều 2. - Đốivới diễn viên xiếc, tuồng cổ, diễn viên vũ trực tiếp tập luyện như vũ Ballet,vũ cổ điển v.v… diễn viên văn công được cử đi học các đoàn nghệ thuật bạn sangbiểu diễn tại Việt Nam, trong những ngày phải lao động nặng nhọc, nguy hiểm, mỗingười trực tiếp tập luyện trong một ngày được hưởng một khoản phụ cấp có ba mứclà: 300đ, 600đ, 900đ.

Vụ Nghệ thuật sẽ căn cứ vào tínhchất của từng lớp, từng đợt luyện tập và sự cống hiến sức lao động về trí óccũng như chân tay nhiều hay ít, mà đề nghị Bộ quy định các đối tượng cụ thể đượchưởng các mức bồi dưỡng.

Điều 3. – Đội văn công đượctrích 50% tiêu chuẩn thuốc của mỗi người góp lại thành túi thuốc cấp cứu của độiđể sử dụng trong khi đi lưu động, hoặc phân tán thành từng bộ phận nhỏ để làmcông tác biểu diễn. Trường hợp có người ốm mà không có y sĩ chứng nhận thì tậpthể công đoàn đội và Ủy ban Hành chính xã địa phương chứng nhận cho người ốm mỗingày được bồi dưỡng là 300đ (mỗi lần bồi dưỡng tối đa là 7 ngày). Trường hợp cóngười ốm nặng phải thuê người cán, hoặc đi bằng các phương tiện khác, tiềnphí tổn dọc đường sẽ do Vụ Nghệ thuật đài thọ.

Điều 4. - Bỏ khoản trích20% tổng số tiền doanh thu của biểu diễn kể từ ngày 01-5-1958 vì đến nay áp dụngkhông thích hợp nữa.

Điều 5. - Vụ Nghệ thuật sẽquy định chế độ biểu diễn và học tập cho diễn viên văn công được thích hợp với hoàncảnh hiện tại.

Điều 6 - Nghị định nàythi hành kể từ ngày 10-11-1958. Những điều khoản quy định trong Nghị định số32-VH/NĐ ra ngày 02-5-1957 nay bãi bỏ.

Điều 7 – Các ông ChánhVăn phòng Bộ, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Bộ, Ban Giám đốc Vụ Nghệ thuật,các đội văn công chiếu nghị định thi hành.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA
THỨ TRƯỞNGCù Huy Cận