CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 32-CP

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 1995


NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 32-CP NGÀY 22-5-1995 VỀ VIỆC CHUYỂN CỤC HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG VIỆT NAM TRỰC THUỘC CHÍNH PHỦ

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Để thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 20 tháng 4 năm 1995 về đặt cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành hàng không dân dụng là cơ quan thuộc Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1.- Nay chuyển Cục Hàng không dân dụng Việt Nam từ Bộ Giao thông vận tải đặt trực thuộc Chính phủ để giúp Chính phủ thực hiện chức năng quản lý Nhà nước chuyên ngành về hàng không dân dụng.

Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm chuyển giao toàn bộ tổ chức, bộ máy, nhân sự, cơ sở vật chất kỹ thuật, tài liệu và nhiệm vụ quản lý Nhà nước về Hàng không dân dụng cho Cục Hàng không dân dụng Việt Nam.

Điều 2.- Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ cùng Cục Hàng không dân dụng Việt Nam soạn thảo nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam để trình Chính phủ quyết định.

Điều 3.- Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ban hành. Các quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Việt Nam, Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)