CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 32/CP

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 1996


NGHỊ ĐỊNH

CỦACHÍNH PHỦ SỐ 32/CP NGÀY 20 THÁNG 5 NĂM 1996 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH PHÁP LỆNHPHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Pháp lệnh Phòng, Chống lụt, bão ngày 8 tháng 3 năm 1993;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

NGHỊ ĐỊNH:

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.-Lụt, bão nói trong Nghị định này bao gồm: lũ, ngập lụt, nước biển dâng, bão, ápthấp nhiệt đới, lốc, sạt lở đất (do mưa, lũ bão và sóng biển gây ra).

Đối với mưa úng nội đồng, vùnggió xoáy dưới cấp 6, các loại gió mùa không thuộc phạm vi quy định của Nghị địnhnày.

Điều 2.- Trong Nghị địnhnày các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Lụt là hiện tượng nước ngậpvượt quá mức bình thường.

2. Lũ là mức nước và tốc độ dòngchảy ở các sông, suối vượt quá mức bình thường.

3. Bão là luồng gió xoáy thuậnnhiệt đới được phát sinh trên biển có sức gió từ cấp 8 đến cấp 11 (tốc độ gió từ62 km đến 117 km/giờ).

4. Bão mạnh là luồng gió xoáythuận nhiệt đới được phát sinh trên biển có sức gió từ cấp 12 trở lên (tốc độgió từ 118 km/giờ trở lên).

5. áp thấp nhiệt đới là vùng gióxoáy phát sinh trên biển có sức gió từ cấp 6, cấp 7 (tốc độ gió từ 39 km đến 61km/giờ).

6. Lốc là luồng gió xoáy có sứcgió mạnh tương đương với sức gió của cơn bão nhưng được hình thành và tan trongthời gian ngắn với phạm vi hoạt động trong không gian hẹp từ vài km đến vài chụckm.

7. Nước biển dâng là hiện tượngmực nước biển dâng cao hơn mực nước triều bình thường do bão hoặc do các hiệntượng thiên tai khác gây nên.

8. Sạt lở đất là hiện tượng máiđất tự nhiên mất ổn định do mưa, lũ, bão hoặc sóng biển gây ra.

9. Công trình phòng, chống lụt,bão có tác dụng:

- Trực tiếp chống lại, hạn chếhoặc làm giảm nhẹ các tác động của lụt, bão.

- Phục vụ việc dự báo, cảnh báo,chỉ huy, chỉ đạo công tác phòng,

chống lụt, bão.

10. Công trình có liên quan đếncông trình phòng, chống lụt, bão là công trình chuyên dùng được đặt trong phạmvi bảo vệ an toàn của công trình phòng, chống lụt, bão mà mỗi sự cố của côngtrình này đều có thể gây ra mất an toàn cho công trình phòng, chống lụt, bão.

Chương 2:

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO

Điều 3.- Chính phủ thốngnhất quản lý Nhà nước về công tác phòng chống và khắc phục hậu quả của lụt, bãotrên phạm vi cả nước.

Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt,bão Trung ương có cơ quan thường trực đặt tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nôngthôn có trách nhiệm tổ chức phối hợp với các cơ quan hữu quan nghiên cứu, xây dựngchiến lược, quy hoạch, kế hoạch và các đề án về phòng, chống lụt, bão; thực hiệnchức năng thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực phòng, chống và khắc phục hậu quảlụt, bão; đề ra các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luậtvề đê điều, phòng, chống lụt, bão.

Điều 4.- Trưởng Ban Chỉ đạophòng, chống lụt, bão Trung ương do Thủ tướng Chính phủ quyết định, bổ nhiệm cótrách nhiệm:

1. Giúp Chính phủ làm nhiệm vụđiều hành, phối hợp với các cơ quan hữu quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nướcchuyên ngành về phòng, chống lụt, bão.

2. Xử lý các thông tin có liênquan đến quyết định cảnh báo;

3. Kiểm tra, đôn đốc việc thựchiện công tác phòng, chống lụt, bão;

4. Chỉ đạo phòng ngừa đối phó vớicác diễn biến của lụt, bão;

5. Tổng hợp tình hình, công bố sốliệu thiệt hại và đề xuất với Chính phủ biện pháp khắc phục hậu quả do lụt, bãogây ra.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh có PhânBan Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão giúp Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bãoTrung ương quản ký công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão tại cáctỉnh phía nam.

Điều 5.- Bộ trưởng, Thủtrưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi nhiệmvụ, quyền hạn của mình lập quy hoạch, kế hoạch dài hạn, kế hoạch hàng năm vềphòng, chống lụt, bão trong ngành mình; tổ chức nghiên cứu khoa học, ứng dụngtiến bộ khoa học vào công nghệ về phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão;hướng dẫn nghiệp vụ phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão cho các lực lượngchuyên nghiệp, bán chuyên nghiệp thuộc mình quản lý; thành lập Ban Chỉ huyphòng, chống lụt, bão ngành, cử cán bộ chuyên trách giúp bộ, ngành đôn đốc vàhướng dẫn các cơ quan trực thuộc thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống, khắc phụchậu quả lụt, bão.

Điều 6.- Chủ tịch Uỷ bannhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Uỷ ban nhândân tỉnh) chịu trách nhiệm quản lý Nhà nước về phòng, chống lụt, bão ở địaphương thuộc mình quản lý; lập quy hoạch, kế hoạch dài hạn và hàng năm vềphòng, chống lụt, bão; thành lập Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão; hướng dẫn,kiểm tra, đôn đốc cơ quan, chính quyền các cấp và nhân dân trong địa phương thựchiện các biện pháp phòng, chống và khắc phục các hậu quả lụt, bão.

Sở Nông nghiệp và Phát triểnNông thôn là cơ quan thường trực của Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão tỉnh.

Điều 7.- Cơ quan quản lýNhà nước về phòng, chống lụt, bão được tổ chức theo hệ thống từ Trung ương đếnđịa phương.

1. Ở Trung ương:

Cục Phòng, chống lụt, bão và quảnlý đê điều là cơ quan thường trực giúp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triểnNông thôn và Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương thực hiện chứcnăng quản lý Nhà nước chuyên ngành và điều hành công tác phòng, chống lụt, bãotrên phạm vi cả nước.

Cục Phòng, chống lụt, bão và quảnlý đê điều có một bộ phận đặt tại thành phố Hồ Chí Minh làm nhiệm vụ Văn phòngthường trực của Phân ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão các tỉnh phía Nam.

Nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộmáy Văn phòng của Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương và Văn phòngPhân ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triểnNông thôn thoả thuận với Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ươngquy định.

2. Ở địa phương:

a. Ở cấp tỉnh:

Sở Nông nghiệp và Phát triểnNông thôn là cơ quan thường trực của Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão tỉnh:

- Tại các tỉnh có đê: giao choPhòng quản lý đê điều, chống lụt, bão của Sở Nông nghiệp và phát triển nôngthôn kiêm nhiệm Văn phòng thường trực của Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão tỉnh,giúp Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão thực hiện chức năng quản lý Nhà nước vềcông tác phòng, chống lụt, bão ở địa phương.

- Tại các tỉnh khác: giao cho mộttổ chức của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn kiêm nhiệm Văn phòng thườngtrực Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão thực hiện chức năng quản lý Nhà nước vềcông tác phòng, chống lụt, bão ở địa phương.

Nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộmáy của Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão tỉnh do Trưởng ban Ban Chỉhuy phòng, chống lụt, bão tỉnh quy định.

b. Ở các quận, huyện, thị xã,thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi tắt là huyện): Phòng Nông nghiệp và Phát triểnNông thôn làm thường trực tham mưu cho Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão huyệnthực hiện các chức năng quản lý Nhà nước về công tác phòng, chống lụt, bãotrong phạm vi quản lý của mình.

c. Ở các xã, phường, thị trấn doUỷ ban nhân dân phân công cán bộ kiêm nhiệm thường trực công tác phòng, chống lụt,bão.

Điều 8.- Hàng năm mỗi cấp,mỗi ngành phải kiện toàn lực lượng phòng, chống lụt, bão; sắp xếp và phân côngcác công việc cho mỗi lực lượng chuyên ngành trong việc phòng, chống và khắc phụchậu quả lụt, bão.

Ở mỗi công trình phòng, chống lụt,bão, mỗi khu vực trọng điểm, xung yếu, cơ quan quản lý công trình phải cóphương án phòng, chống lụt, bão được duyệt và phải tổ chức Ban Chỉ huy phòng,chống lụt, bão của công trình, bố trí lực lượng chuyên trách hoặc bán chuyêntrách xử lý các sự cố công trình, đồng thời quy định rõ chế độ trách nhiệm củamỗi lực lượng trong việc thực hiện các phương án đó.

Chương 3:

PHÒNG NGỪA LỤT, BÃO

Điều 9.- Việc phòng ngừalụt, bão được quy định tại các Điều 10 và 11 của Pháp lệnh phòng, chống lụt,bão. Các cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trangnhân dân phải có kế hoạch phòng ngừa lụt, bão hàng năm và dài hạn.

Uỷ ban nhân dân các cấp phối hợpvới các đoàn thể nhân dân ở địa phương tổ chức vận động và hướng dẫn nhân dânchủ đông, tích cực chuẩn bị phòng ngừa lụt, bão.

Điều 10.- Kế hoạch phòngngừa lụt, bão được quy định như sau:

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơquan thuộc Chính phủ phải có kế hoạch đề phòng các sự cố do lụt, bão gây ra chocác công trình thuộc ngành mình quản lý, tổ chức kiểm tra việc chuẩn bị phòng,chống lụt, bão ở địa phương, cơ sở theo chức năng và trách nhiệm quản lý củamình.

2. Uỷ ban nhân dân các cấp phảicó phương án phòng, chống lụt, bão cho toàn địa bàn, cho từng công trình trọngđiểm tại địa phương.

Phương án chống lụt bão của các côngtrình trọng điểm trong tỉnh do Uỷ ban nhân dân tỉnh xét duyệt.

3. Tổ chức, cá nhân phải chuẩn bịcác biện pháp cần thiết để phòng ngừa lụt, bão và thực hiện các nhiệm vụ do cơquan quản lý Nhà nước về công tác phòng, chống lụt, bão giao cho.

Điều 11.- Để thực hiệncông tác phòng ngừa lụt, bão được quy định tại Điều 10 và Điều 11 của Pháp lệnhphòng, chống lụt, bão, các Bộ ngành sau đây có nhiệm vụ:

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triểnNông thôn có trách nhiệm:

a. Chỉ đạo các tỉnh bảo đảm, củngcố và xây dựng hệ thống đê điều, tổ chức quản lý hệ thống đê điều, xây dựng cáctrạm cảnh báo lũ, bão; trang bị công nghệ tiến bộ cho công tác cảnh báo, điềuhành chỉ đạo, chỉ huy của Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương và hướngdẫn kiện toàn hệ thống chỉ huy, cảnh báo từ Trung ương đến cơ sở, chỉ đạo cácngành, các địa phương thực hiện các biện pháp bảo vệ an toàn đê điều, các hồ chứanước và các công trình phòng, chống lụt, bão khác.

b. Quy định tiêu chuẩn phòng, chốnglụt, bão cho từng vùng, đôn đốc các Bộ, ngành xây dựng các tiêu chuẩn an toànchống lụt, bão đối với các loại công trình do các ngành đó quản lý.

c. Ban hành văn bản hướng dẫn việcquản lý đầu tư về xây dựng và tu bổ đê điều, thoát lũ dòng sông phù hợp với quyềnhạn và trách nhiệm đã quy định trong công tác hộ đê và phòng, chống lụt, bão.

d. Hướng dẫn nhân dân các vùngthường bị lụt, bão tác động tổ chức dân cư, bảo vệ sản xuất nông nghiệp, chuyểnđổi mùa vụ, giống cây trồng và thời kỳ sinh sản gia súc để tránh các thời điểmthường có lụt, bão ở từng địa phương.

đ. Hướng dẫn, đôn đốc việc tu bổ,trồng và bảo vệ rừng phòng hộ đầu nguồn, các giải cây và các công trình chắnsóng, giảm tốc độ dòng chảy, chắn gió cát ven sông suối, ven biển.

2. Tổng cục Khí tượng Thuỷ văncó trách nhiệm trang bị công nghệ tiên tiến cho hệ thống thông tin chuyênngành, bảo đảm thu nhập và phát báo kịp thời, đầy đủ chính xác các thông tin cầnthiết phục vụ công tác quy hoạch phòng, chống lụt, bão, dự báo thời tiết, thuỷvăn, về lũ bão trên phạm vi toàn cầu, khu vực và trong cả nước; đồng thời cótrách nhiệm cung cấp từng giờ các thông tin từ khi có bão, lũ từ báo động II trởlên cho Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương.

3. Tổng cục Bưu điện có tráchnhiệm ưu tiên cho mạng thông tin phòng, chống lụt, bão; xây dựng, củng cố, nângcấp các mạng thông tin chính từ Trung ương đến các tỉnh, huyện, hải đảo và cáccông trình trên biển; bảo đảm liên lạc thông suốt kể cả khi lũ, bão đang xẩyra; phát báo các thông tin khí tượng hàng hải theo quy chế thông tin hàng hảihiện hành.

4. Bộ Thuỷ sản có trách nhiệm hướngdẫn, kiểm tra, đôn đốc đối với công tác tổ chức phòng, tránh bão của ngư dânkhi hoạt động trên biển; công tác bảo vệ các phương tiện tại nơi trú ẩn; côngtác bảo vệ sản xuất và các công trình nuôi trồng thuỷ sản.

5. Bộ Giao thông vận tải cótrách nhiệm bố trí ưu tiên và bảo đảm thông tuyến cho các phương tiện làm côngtác hộ đê, phòng, chống lụt, bão, xây dựng, củng cố, nâng cấp các trục đườnggiao thông chính từ Trung ương đến các tỉnh thường bị lũ, bão gây ách tắc; bảođảm giao thông thông suốt cả khi có lũ, bão xẩy ra; có biện pháp bảo vệ các bếncảng, kho tàng, hàng hoá và hướng dẫn các hoạt động giao thông vận tải trongcác khu vực bị lụt, bão đe doạ hoặc tác động.

6. Bộ Xây dựng có trách nhiệm hướngdẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các tiêu chuẩn quy định về xây dựng cáccông trình kiến trúc dân dụng, kiến trúc công nghiệp nhằm bảo đảm an toàn đối vớilụt, bão cho từng cấp công trình; hướng dẫn nhân dân trong việc xây dựng, tu bổnhà cửa để hạn chế tổn thất do lụt, bão gây ra.

7. Bộ Công nghiệp có trách nhiệm:

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốcviệc bảo vệ các hồ chứa nước thuộc ngành quản lý và bảo đảm cho các nhà máy điện,mạng lưới điện vận hành an toàn cả khi có lụt, bão.

- Tổ chức phòng, chống lụt, bão,bảo vệ các cơ sở thuộc ngành quản lý, đặc biệt là các nhà máy có hoá chất độc hại;chống sạt trượt đất, bảo đảm an toàn tại các khu vực hầm lò khai thác khoáng sản.

8. Ngành Dầu khí có trách nhiệm:Tổ chức phòng, chống bão, nước biển dâng, bảo vệ các công trình thăm dò, khaithác dầu khí và các cơ sở thuộc ngành quản lý.

9. Bộ Quốc phòng có trách nhiệm:Tổ chức lực lượng, phương tiện để hộ đê, chống lụt, bão khi có yêu cầu của cácBan Chỉ huy phòng, chống lụt, bão, xây dựng các phương án bố trí ứng cứu, chiviện kịp thời các khu vực trọng điểm cần bảo vệ.

10. Bộ Giáo dục và Đào tạo cótrách nhiệm và đưa vào chương trình giảng dạy trong các nhà trường những kiếnthức phổ thông về lụt, bão.

11. Bộ Văn hoá - Thông tin cótrách nhiệm tổ chức việc tuyên truyền cổ động để nhân dân hiểu rõ và thực hiệntốt công tác phòng, chống lụt, bão nhằm giảm nhẹ thiên tai.

12. Bộ Nội vụ có trách nhiệm phốihợp với các cấp, các ngành có liên quan lập kế hoạch bảo vệ các công trình trọngđiểm, phương án bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở vùng phân lũ, vùng cólụt, bão.

13. Bộ Y tế có trách nhiệm chuẩnbị dự trữ thuốc, phương tiện chữa bệnh và hướng dẫn, đôn đốc thực hiện cácphương án cấp cứu, phòng chống các loại dịch bệnh thường phát sinh sau khi có lụt,bão xẩy ra.

14. Bộ Tài chính có trách nhiệmcân đối, cấp vốn kịp thời cho công tác duy tu bảo dưỡng đê điều, dự báo, cảnhbáo lũ, bão và khắc phục hậu quả.

15. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cótrách nhiệm ưu tiên bố trí vốn cho công tác xây dựng cơ bản đê điều, hộ đê vàphòng, chống lụt, bão.

16. Các Bộ, ngành khác có tráchnhiệm thực hiện quản lý theo chức năng về công tác phòng ngừa lụt, bão; bảo vệkho tàng, cơ sở kinh tế thuộc mình quản lý.

17. Đài Tiếng nói Việt Nam, ĐàiTruyền hình Việt Nam có trách nhiệm truyền phát kịp thời trên các phương tiệnthông tin đại chúng các tin tức dự báo, cảnh báo lũ, bão, các mệnh lệnh hoặccác văn bản hướng dẫn việc phòng, chống, tránh lũ, bão do Ban Chỉ đạo phòng, chốnglụt, bão Trung ương gửi đến; tổ chức phổ biến sâu rộng trong nhân dân các kiến thức,kinh nghiệm và pháp lệnh về phòng, chống lụt, bão.

18. Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt,bão Trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình đã được Chính phủ quy địnhcó trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá các kế hoạch và triển khai thực hiệnviệc phòng ngừa lụt, bão của các cấp, các ngành.

Điều 12.- Đối với cácvùng xung yếu, hiểm trở thường bị lũ, bão, Uỷ ban nhân dân các cấp có kế hoạchchỉ đạo các ngành liên quan tổ chức dự trữ và hướng dẫn nhân dân ở địa phương dựtrữ lương thực, nhu yếu phẩm, thuốc chữa bệnh để sử dụng khi bị lũ, bão gây raách tắc giao thông.

Điều 13.- Uỷ ban nhân dântỉnh phân công, phân cấp việc kiểm tra các công trình phòng, chống lụt, bãotrong phạm vi địa phương quản lý trước mùa mưa bão. Kết quả kiểm tra phải lập thànhbiên bản, có kết quả đánh giá chất lượng công trình. Nếu phát hiện có hư hỏngphải có biện pháp khắc phục và phân công trách nhiệm xử lý. Trường hợp vượt quákhả năng giải quyết của cấp kiểm tra phải báo cáo kịp thời lên Ban Chỉ huyphòng, chống lụt, bão tỉnh giải quyết.

Điều 14.- Các công trìnhchuyên dùng có kết hợp với các công trình phòng, chống lụt, bão và các côngtrình dùng vào mục đích khác được đặt trong phạm vi bảo vệ an toàn của côngtrình phòng chống lụt, bão phải có cấp tiêu chuẩn bảo vệ tối thiểu tương đươngvới cấp tiêu chuẩn bảo vệ của công trình phòng, chống lụt, bão đó; trong quátrình khai thác phải tuân thủ mọi quy định về công tác phòng, chống lụt, bão.Chủ quản công trình phải có trách nhiệm tu bổ, nâng cấp công trình theo quy địnhchung của toàn hệ thống công trình phòng, chống lụt, bão.

Điều 15.- Việc xây dựng mớicác kho chứa lương thực, chất độc hại, chất nổ, nhiên liệu, vật tư thiết yếu vàtài sản quan trọng khác trong lòng sông, bãi sông, vùng phân lũ, ngoài việctuân theo quy hoạch và chấp hành các tiêu chuẩn về phòng, chống lụt, bão còn phảiđược Uỷ ban nhân dân tỉnh cho phép.

Đối với các kho đã có từ trướcngày ban hành Nghị định này chủ kho phải có biện pháp bảo đảm an toàn và khônggây ra ô nhiễm môi trường xung quanh khi xẩy ra lụt bão.

Điều 16.- Lòng sông, bãisông trong hệ thống sông tiêu thoát lũ, vùng phân lũ thuộc phạm vi địa phươngnào do chính quyền nơi đó quản lý, phạm vi toàn quốc do Cục Phòng chống lụt,bão và quản lý đê điều hướng dẫn thực hiện các quy định về quản lý.

Tổ chức hoặc cá nhân gây ra chướngngại, làm cản trở việc tiêu thoát lũ phải có trách nhiệm xử lý thanh thải vật cảnđó; Nếu để chậm trễ, cơ quan quản lý phòng chống lụt, bão có quyền quyết định xửlý để bảo đảm thông thoát dòng chảy kịp thời; tổ chức hoặc cá nhân gây ra chướngngại phải thanh toán mọi phí tổn.

Điều 17.- Thành lập một sốtrạm cứu hộ tàu thuyền tại các cảng quan trọng: Hải Phòng, Cửa Lò, Đà Nẵng, NhaTrang, Vũng Tàu.

Bộ Giao thông Vận tải xây dựngmô hình tổ chức, quy chế hoạt động của các trạm cứu hộ trình Thủ tướng Chính phủquyết định.

Điều 18.- Các loại phươngtiện vận tải sông, biển, tàu chở khách, tàu thuyền đánh cá, tàu chuyên dùngkhác đều phải trang bị đầy đủ các phương tiện thông tin, tín hiệu theo quy chếbáo bão và phương tiện cứu hộ người, cứu hộ tàu thuyền.

Tàu thuỷ chở khách phải có đủ sốlượng phao cá nhân cho hành khách.

Bộ Giao thông Vận tải quy định cụthể số trang bị thông tin, tín hiệu cần thiết, phương tiện cứu hộ người, cứu hộtàu thuyền, quy định các kiến thức tối thiểu về phòng, chống bão cho các thuyềnviên để kịp xử lý khi nhận được các tin cảnh báo bão.

Cơ quan Đăng kiểm tàu biển ngoàiviệc kiểm tra tàu, thuyền còn có trách nhiệm kiểm tra các trang thiết bị đã nóiở trên.

Ở các huyện có bến đò ngang,Phòng Giao thông huyện phải định kỳ kiểm tra chất lượng phương tiện, tiêu chuẩnngười lái, phao cứu sinh bảo đảm an toàn cho các hoạt động giao thông, đặc biệtlà trong mùa mưa bão.

Trước khi cho tàu thuyền hoạt động,chủ phương tiện, thuyền trưởng có trách nhiệm kiểm tra các trang bị nói trên, nếutàu thuyền nào không được trang bị đầy đủ các phương tiện bảo đảm an toàn, tàuthuyền đó không được hoạt động .

Trường hợp cho tàu, thuyền hoạtđộng nhưng không trang bị đủ phương tiện bảo đảm an toàn khi cơ quan kiểm tra,thanh tra giao thông phát hiện thì chủ phương tiện, thuyền trưởng phải chịutrách nhiệm. Nếu để xẩy ra thiệt hại thì chủ phương tiện, thuyền trưởng phải chịutrách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại.

Chương 4:

CHỐNG LỤT, BÃO

Điều 19.- Thủ trưởngngành, Uỷ ban nhân dân địa phương nơi được cảnh báo hoặc báo động lụt, bão phảitiến hành triển khai ngay các biện pháp phòng, chống lụt, bão tương ứng với cấpbáo động đã được cảnh báo.

Điều 20.- Các công trìnhchống lụt, bão hoặc công trình có liên quan đến phòng, chống lụt, bão đang bị sựcố hoặc có nguy cơ gây ra tai hoạ phải được tập trung mọi lực lượng, phương tiệnđể bảo vệ và cứu hộ. Cơ quan quản lý các công trình đó phải xử lý ngay sau khiphát hiện, đồng thời phải báo cáo kịp thời lên cơ quan quản lý cấp trên.

Điều 21.- Trong khi có lụt,bão mọi tổ chức và cá nhân có trách nhiệm:

1. Chủ động, khẩn cấp cứu hộ vàbảo vệ người, công trình và tài sản bị lụt, bão uy hiếp hoặc bị phá hoại.

2. Nghiêm chỉnh chấp hành mọiquyết định, hướng dẫn của chính quyền và của cơ quan, chỉ đạo phòng, chống lụt,bão;

3. Triển khai kịp thời lực lượngvà phương tiện phòng chống lụt, bão theo kế hoạch hoặc các quyết định của chínhquyền và của cơ quan chỉ đạo phòng, chống lụt, bão;

4. Truyền đạt đầy đủ, kịp thời mọithông tin chỉ huy, chỉ đạo phòng, chống lụt, bão;

5. Tổ chức thường trực tại cơquan chỉ đạo phòng, chống lụt, bão theo chế độ tuần tra canh gác tại các côngtrình phòng, chống lụt, bão;

6. Giữ gìn trật tự an toàn xã hộitrong vùng xảy ra lụt, bão theo sự hướng dẫn của cơ quan công an;

7. Tự bảo vệ và triển khai côngtác phòng, chống lụt, bão cho đơn vị và gia đình, đồng thời tham gia vào côngtác chống lụt, bão theo các phương án phòng, chống lụt, bão được duyệt và theosự hướng dẫn của Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão ở địa phương.

Điều 22.- Nơi có côngtrình phòng, chống lụt, bão không bảo đảm an toàn theo cấp lũ, bão hoặc được cảnhbáo thì Uỷ ban nhân dân địa phương có trách nhiệm hướng dẫn dân sơ tán ra khỏikhu vực nguy hiểm đồng thời phải áp dụng mọi biện pháp để cứu hộ công trình.

Điều 23.- Chính phủ giaocho Bộ Tài chính chủ trì cùng với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hướngdẫn thực hiện việc đền bù theo quy định tại Điều 23 của Pháp lệnh phòng, chốnglụt, bão.

Điều 24.- Tài sản trong vùngcó lụt, bão bị trôi dạt, dù ai thu hồi được vẫn thuộc quyền sở hữu của chủ tàisản; chính quyền sở tại phải thông báo ngay cho tổ chức, nhân dân có tài sản đóbiết để nhận lại. Trường hợp không có người nhận hoặc chủ tài sản không còn ngườithừa kế thì tài sản đó được sung vào công quỹ của địa phương.

Nghiêm cấm mọi tổ chức, cá nhânlợi dụng lụt, bão dể xâm phạm tài sản của Nhà nước, của tập thể và của côngdân.

Chương 5:

KHẮC PHỤC HẬU QUẢ LỤT, BÃO

Điều 25.-Phải thực hiện đầy đủ các công việc khắc phục hậu quả lụt, bão đã quy định tạiĐiều 24, 25 của Pháp lệnh phòng, chống lụt, bão và được cụ thể thêm như sau:

1. Uỷ ban nhân dân các cấp cótrách nhiệm phối hợp với các ngành liên quan tổ chức cứu hộ người, tài sản;

Nắm ngay tình hình thiệt hại đểbáo cáo với cơ quan có thẩm quyền và triển khai ngay các lực lượng khắc phục hậuquả lụt, bão.

2. Tổng cục Thốngkê có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thống kê và đánh giá thiệthại do lụt, bão gây ra.

3. Thủ trưởng các ngành, Chủ tịchUỷ ban nhân dân các cấp, chủ quản lý các công trình bị tác hại do lụt, bão cótrách nhiệm chỉ đạo, phục hồi các công trình, khắc phục hậu quả; tổ chức và hướngdẫn nhân dân ổn định đời sống, phục hồi sản xuất; báo cáo kịp thời kết quả khắcphục hậu quả lụt, bão với Chính phủ, các cơ quan cấp trên có liên quan và kiếnnghị các biện pháp hỗ trợ cần thiết.

Điều 26.-Để bảo đảm nhanh chóng khắc phục hậu quả lụt, bão trách nhiệm của các Bộ, ngànhđược quy định như sau:

1. Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt,bão Trung ương có trách nhiệm tổng hợp tình hình, đề xuất với Chính phủ quyết địnhcác biện pháp khắc phục hậu quả, chỉ đạo các ngành các cấp thực hiện các biệnpháp do Chính phủ quyết định.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triểnNông thôn có trách nhiệm:

+ Lập kế hoạch phục hồi các côngtrình đê điều, và các công trình phòng, chống lụt, bão khác bị lụt, bão phá hoại.

+ Hướng dẫn các địa phương khắcphục hậu quả, phục hồi sản xuất và ổn định đời sống nhân dân.

+ Hướng dẫn, chỉ đạo các địaphương sửa chữa các công trình đê điều các công trình phòng, chống lụt, bão bịlụt, bão phá hoại.

3. Bộ Thuỷ sản có trách nhiệm hướngdẫn các địa phương khắc phục hậu quả, phục hồi các cơ sở sản xuất và đánh bắtthuỷ sản.

4. Bộ Y tế có trách nhiệm hướngdẫn việc tổ chức cấp cứu nạn nhân tại các cơ sở y tế, phòng chống dịch bệnhphát sinh trong vùng lụt bão.

5. Bộ Lao động - Thương binh vàXã hội hướng dẫn chỉ đạo việc tổ chức cứu trợ cho nhân dân vùng bị thiệt hại, đặcbiệt đối với các đối tượng chính sách và các hộ nghèo.

6. Bộ Khoa học, Công nghệ và Môitrường hướng dẫn các địa phương khắc phục hậu quả về ô nhiễm môi trường do lụt,bão, thực hiện vệ sinh môi trường sinh thái.

7. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cótrách nhiệm cân đối các nguồn vốn để phục hồi các công trình đê điều, các côngtrình phòng, chống lụt, bão và các cơ sở hạ tầng bị lụt, bão phá hoại.

8. Bộ Tài chính có trách nhiệm cấpphát vốn từ ngân sách kịp thời sau mỗi đợt lũ, bão để sửa chữa đê điều, côngtrình phòng, chống lụt, bão và khắc phục hậu quả lụt, bão.

9. Bộ Ngoại giao phối với Ban Chỉđạo phòng, chống lụt, bão Trung ương tổ chức việc thông báo với các tổ chức quốctế và kêu gọi sự trợ giúp quốc tế khi xẩy ra thiên tai lớn ở các địa phương.

10. Các Bộ: Xây dựng, Giao thôngvận tải, Công nghiệp, Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, ngành khác có trách nhiệmkhắc phục hậu quả lụt, bão theo chức năng quản lý Nhà nước thuộc lĩnh vực ngànhmình phụ trách.

Chương 6:

NGUỒN TÀI CHÍNH PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO

Điều 27.- Nguồn tài chínhphòng, chống lụt, bão được quy định tại Điều 27, 28 của Pháp lệnh Phòng, Chốnglụt, bão và được cụ thể thêm như sau:

1. Ngân sách Nhà nước: Cấp thườngxuyên hàng năm và cấp đột xuất khi có lụt, bão xẩy ra.

Đầu tư xây dựng cơ bản đê điềuvà công trình phòng, chống lụt, bão.

Duy tu, bảo dưỡng đê điều, công trìnhphòng, chống lụt, bão và các công trình cảnh báo lụt, bão.

Xử lý đột xuất các sự cố đê điều,công trình phòng, chống lụt, bão và khắc phục hậu quả lụt, bão.

2. Quỹ phòng, chống lụt, bão củađịa phương do nhân dân đóng góp theo quy định chung của Chính phủ gồm các đốitượng sau đây:

- Cá nhân (không lấy công nghĩavụ theo Pháp lệnh lao động công ích đưa vào Quỹ này).

- Doanh nghiệp đóng ở địa phương(bao gồm Doanh nghiệp Nhà nước do Trung ương hoặc địa phương quản lý và Doanhnghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác).

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triểnNông thôn phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành cóliên quan xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mức đóng góp quỹphòng, chống lụt, bão hàng năm của địa phương.

4. Các nguồn tài trợ của các Tổchức thuộc Liên Hiệp Quốc, của các nước và của các tổ chức phi Chính phủ; cáckhoản cứu trợ khẩn cấp của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước khi cóthiên tai lụt, bão xẩy ra.

Điều 28.- Ngân sách Nhànước cấp thường xuyên được sử dụng vào việc đầu tư xây dựng, củng cố, sửa chữacông trình phòng, chống lụt, bão; trang thiết bị cho công tác dự báo, cảnh báo,chi phí cho công tác chỉ huy, chỉ đạo điều hành phòng, chống lụt, bão.

Ngân sách Nhà nước cấp đột xuấttrích từ nguồn kinh phí dự trữ quốc gia được Chính phủ xét duyệt trợ cấp chocác địa phương bị thiên tai phá hoại lớn theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhândân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt,bão Trung ương và các Bộ có liên quan khác.

Điều 29.- Quỹ phòng, chốnglụt, bão của địa phương do các tổ chức và nhân dân cư trú tại địa phương đónggóp được thành lập, quản lý và sử dụng theo quy định của pháp luật.

Nghiêm cấm việc sử dụng quỹphòng, chống lụt, bão sai mục đích dưới bất kỳ hình thức nào.

Điều 30.- Uỷ ban nhân dâncác cấp chịu trách nhiệm tổ chức việc tiếp nhận và phân phối các khoản cứu trợlụt bão theo đúng đối tượng và mục đích. Các khoản kinh phí, hàng cứu trợ saukhi phân phát phải báo cáo ngay với Chính phủ, Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt,bão Trung ương, Bộ Tài chính, thông báo trên các phương tiện thông tin đạichúng và có báo cáo quyết toán hàng năm.

Nghiêm cấm việc sử dụng các khoảncứu trợ vào các mục đích khác.

Điều 31.- Vật tư dự phòngtại các Bộ, ngành để xử lý khẩn cấp khi xẩy ra sự cố đê điều, khi có lụt, bãođược quy định như sau:

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triểnNông thôn:

- Được dự phòng bao tải, vải lọc,rọ thép để khắc phục sự cố trong mùa mưa bão ở các công trình thuỷ lợi lớn.

- Được dành một phần kinh phí dựtrữ Nhà nước về thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, giống cây trồng, giống vậtnuôi để tham gia khắc phục hậu quả, phục hồi sản xuất nông nghiệp.

2. Bộ Giao thông vận tải được dựphòng một số dầm cầu, phà, ca nô, và vật tư thiết yếu dùng để khắc phục sự cố, đảmbảo giao thông ở một số tuyến đường chính trình Chính phủ phê duyệt.

3. Bộ Y tế được dự phòng một sốcơ số thuốc phòng dịch, chữa bệnh ở Trung ương và ở một số địa bàn thuận tiệncho việc điều động phục vụ chống lụt, bão. Số thuốc này được luân chuyển sử dụnghàng năm.

4. Bộ Công nghiệp được dự phòngvật tư cần thiết cho việc khắc phục sự cố ở các nhà máy điện chính, đường dâyvà trạm.

5. Ngành Bưu điện dự phòng vậttư, thiết bị cần thiết cho việc khắc phục các sự cố thông tin bảo đảm thông tinphục vụ chống lụt, bão thông suốt.

6. Bộ Thương mại dự phòng giấy dầuvà chất lợp khác phục vụ việc khắc phục hậu quả lụt, bão và hướng dẫn, kiểm trađôn đốc việc dự phòng các nhu yếu phẩm ở các khu vực xung yếu thường bị lụt,bão gây ra ách tắc giao thông.

7. Các ngành sản xuất kinh doanhđược dành một phần kinh phí dự phòng vật tư phục vụ công tác chống lụt, bão.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tàichính cân đối, lập kế hoạch dự trữ các khoản vật tư này theo đề nghị của các Bộcó liên quan để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Điều 32.- Quỹ vật tư dựphòng của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bao gồm vật tư của Nhà nướcdo địa phương quản lý và vật tư của nhân dân đóng góp để phục vụ phòng, chốngvà khắc phục hậu quả lụt, bão ở địa phương.

Nghiêm cấm việc sử dụng quỹ dựtrữ vật tư phòng, chống lụt, bão sai mục đích.

Điều 33.- Bộ Tài chính cótrách nhiệm hướng dẫn việc lập sổ sách, kiểm tra thu chi và thanh quyết toánkinh phí, vật tư, hàng hoá đã sử dụng cho việc phòng, chống và khắc phục hậu quảlụt, bão, hàng năm không phân biệt từ nguồn nào.

Chương 7:

THANH TRA CHUYÊN NGÀNH VỀ PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO

Điều 34.- Thanh trachuyên ngành về phòng, chống lụt, bão thực hiện chức năng thanh tra việc chấp hànhpháp luật về phòng, chống lụt, bão, đề ra các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặncác hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống lụt, bão.

Cục trưởng Cục Phòng, chống lụt,bão và quản lý đê điều Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Giám đốc Sở Nôngnghiệp và Phát triển Nông thôn chịu trách nhiệm tổ chức và thực hiện nhiệm vụthanh tra về phòng, chống lụt, bão trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ quyền hạnđược giao.

Điều 35.- Nội dung thanhtra phòng, chống lụt, bão bao gồm:

1. Thanh tra việc chấp hành phápluật và các văn bản pháp quy của Nhà nước về phòng, chống lụt, bão, các công việccó liên quan đến phòng chống và khắc phục hậu quả lụt, bão.

2. Thanh tra việc xây dựng, tu bổ,bảo vệ, sử dụng đê điều và công tác hộ đê, chống lụt.

3. Thanh tra việc thực hiện nhiệmvụ quản lý và bảo vệ các hồ chứa nước lớn, các công trình phân lũ, chặn lũ,thoát lũ và các công trình khác có liên quan đến công trình phòng, chống lụt,bão;

4. Thanh tra việc quản lý và sửdụng vật tư dự trữ phòng, chống lụt, bão.

5. Thanh tra các hoạt động kháccó liên quan đến pháp luật phòng chống lụt, bão.

Điều 36.- Bộ trưởng BộNông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Tổng thanh tra Nhà nước, Bộtrưởng - Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởngBộ Lao động Thương binh và Xã hội xây dựng mô hình tổ chức và quy chế hoạt độngcủa thanh tra chuyên ngành về công tác phòng, chống lụt, bão trình Thủ tướngChính phủ quyết định.

Chương 8:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 37.- Nghị định nàycó hiệu lực từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãibỏ.

Điều 38.-Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ,Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệmthi hành Nghị định này.

Phan Văn Khải

(Đã ký)