HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 35-HĐBT

Hà Nội, ngày 06 tháng 2 năm 1985

NGHỊ ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 35-HĐBT NGÀY 6 THÁNG 02 NĂM 1985 VỀ VIỆC SẮP XẾP LẠI BỘ MÁY GIÚP VIỆC UỶ BAN XÂY DỰNG CƠ BẢN NHÀ NƯỚC

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Căn cứ Nghị định số 150-HĐBT ngày 13-12-1983 của Hội đồng Bộ trưởng;
Theo đề nghị của Chủ nhiệm Uỷ ban Xây dựng cơ bản Nhà nước,

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1.- Bộ máy giúp việc Chủ nhiệm Uỷ ban Xây dựng cơ bản Nhà nước gồm có:

1. Văn phòng

2. Vụ tổng hợp xây dựng cơ bản,

3. Vụ quản lý và thẩm tra quy hoạch và thiết kế xây dựng,

4. Vụ khoa học kỹ thuật và dự báo xây dựng,

5. Vụ tổ chức cán bộ,

6. Ban thanh tra,

7. Cục giám định xây dựng Nhà nước,

8. Viện khoa học và kỹ thuật xây dựng cơ bản,

9. Viện tiêu chuẩn hoá và thiết kế điển hình,

10. Viện công nghệ và tổ chức xây dựng,

11. Viện kinh tế xây dựng cơ bản,

12. Viện quy hoạch xây dựng tổng hợp,

13. Nhà xuất bản xây dựng.

Điều 2.- Chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức nói ở Điều 1 do Chủ nhiệm Uỷ ban Xây dựng cơ bản Nhà nước quy định.

Điều 3.- Bộ trưởng Tổng thư ký Hội đồng Bộ trưởng và Chủ nhiệm Uỷ ban xây dựng cơ bản Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Tố Hữu

(Đã ký)