CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 37-CP

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 1995

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 37/CP NGÀY 29/5/1995 VỀ TỔ CHỨC TỔNG CÔNG TY DẦU MỎ VÀ KHÍ ĐỐT VIỆT NAM

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nhà nước ngày 20 tháng 4 năm 1995;
Theo đề nghị của Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1.- Nay thôi đặt Tổng công ty Dầu mỏ và Khí đốt Việt Nam trực thuộc Chính phủ.

Tổng công ty Dầu mỏ và Khí đốt Việt Nam thôi thực hiện các nhiệm vụ quản lý Nhà nước về dầu khí nói tại Nghị định số 09/CP , ngày 04 tháng 02 năm 1993 của Chính phủ.

Điều 2.- Thủ tướng Chính phủ quyết định việc tổ chức lại Tổng công ty Dầu mỏ và Khí đốt Việt Nam.

Điều 3.- Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ban hành. Bãi bỏ Nghị định số 09/CP ngày 04 tháng 02 năm 1993 của Chính phủ.

Điều 4.- Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng Giám đốc Tổng công ty Dầu mỏ và Khí đốt Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)