BỘ Y TẾ****** VIỆT DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 382-BYT-NĐ

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 1957

NGHỊ ĐỊNH

SÁT NHẬP CƠ SỞ VIỆN PAS-TƠ CŨ HÀ NỘI VÀO VIỆN VI TRÙNG HỌC TRỰC THUỘC BỘ Y TẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Chiếu Nghị định số 615 ZYO-NĐ-3A ngày 14-7-1955 của Bộ Y tế sắp xếp tổ chức các cơ quan trực thuộc Bộ;
Chiếu hiệp định ký kết ngày 29-01-1957 giữa Bộ Y tế và Viện Pasteur Paris về việc hợp tác và trao đổi văn hoá trong lĩnh vực sinh vật học;
Xét sự thuận lợi và đề nghị của Ban Giám đốc Viện Vi trùng học,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. – Nay sát nhập cơ sở Viện Pas-tơ cũ Hà Nội vào Viện Vi trùng học, trực thuộc Bộ Y tế.

Điều 2. – Cơ sở Viện Pas-tơ cũ Hà Nội, nay được sử dụng làm cơ sở hoạt động của Viện Vi trùng học.

Điều 3. – Nhân viên của Viện Pas-tơ cũ Hà Nội nhập vào biên chế của Viện Vi trùng học, cũng như tất cả các máy móc dụng cụ của Viện đều giao lại cho Viện Vi trùng học quản lý và sử dụng.

Điều 4. – Các ông Chánh Văn phòng Bộ, Giám đốc Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Vụ Phòng bệnh và ông Giám đốc Viện Vi trùng học chiếu Nghị định này.

K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
THỨ TRƯỞNGPhạm Ngọc Thạch