HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

*******

Số: 406-CP

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 1979

NGHỊ ĐỊNH

QUYĐỊNH NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA BỘ CƠ KHÍ VÀ LUYỆN KIM

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồngChính phủ ngày 14-7-1960;

Căn cứ vào Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Hội đồngChính phủ và bản quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của các Bộtrong lĩnh vực quản lý kinh tế, ban hành kèm theo nghị định số 172-CP của Hộiđồng Chính phủ ngày 01-11-1973;

Theo đề nghị của đồng chí Bộ trưởng Bộ Cơ khí và luyệnkim,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1: - Bộ cơ khí và luyệnkim là cơ quan của Hội đồng Chính phủ chịu trách nhiệm:

1. Nghiên cứu xây dựng trình Hộiđồng Chính phủ quyết định quy hoạch của toàn ngành cơ khí; cùng Ủy ban Kế hoạchNhà nước chuẩn bị để Hội đồng Chính phủ xét duyệt kế hoạch đầu tư phát triển cơkhí của các Bộ và các địa phương; tham gia ý kiến với Ủy ban Kế hoạch Nhà nướcvề kế hoạch sản xuất của toàn ngành cơ khí.

2. Thực hiện đầy đủ chức năng thốngnhất quản lý Nhà nước trong cả nước đối với các chuyên ngành cơ khí chế tạophục vụ cho sự phát triển của ngành; các chuyên ngành cơ khí chế tạo các thiếtbị và sản phẩm cơ khí dùng chung cho nhiều ngành và các chuyên ngành cơ khí chếtạo thiết bị chuyên dùng theo sự phân công của Hội đồng Chính phủ, kể cả chếtạo các phụ tùng sửa chữa thay thế của các thiết bị thuộc các chuyên ngành đó(các chuyên ngành này được nêu cụ thể ở điều 2 của nghị định này).

3. Thống nhất quản lý trong cả nướcngành luyện kim (đen, mầu, quý, hiếm) từ khai thác khoáng sản kim loại, khoángsản không kim loại và khoáng sản làm nhiên liệu do Hội đồng Chính phủ giao, đếntuyển khoáng, luyện kim, cán kim loại.

4. Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ vàchỉ tiêu kế hoạch được giao theo đường lối phát triển kinh tế của Đảng và luậtpháp của Nhà nước nhằm từng bước đáp ứng nhu cầu của các ngành kinh tế quốc dânvà của quốc phòng về trang bị kỹ thuật và về vật liệu kim loại, góp phần đưanền kinh tế nước ta từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa.

Điều 2: - Các chuyên ngànhcơ khí, chế tạo do Bộ Cơ khí và luyện kim thống nhất quản lý Nhà nước:

1. Cơ khí chế tạo phục vụ nôngnghiệp: nông cụ, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp và chế biến sản phẩmnông nghiệp;

2. Cơ khí chế tạo máy công cụ vàdụng cụ (dụng cụ cắt gọt, đo kiểm; dụng cụ đồ nghề cho công nhân cơ khí,v.v…);

3. Cơ khí chế tạo máy nặng (kể cảcác chi tiết nặng);

4. Cơ khí chế tạo động cơ đốt trongmáy kéo, ôtô, máy thi công… và phụ tùng;

5. Cơ khí chế tạo thiết bị kỹ thuậtđiện;

6. Cơ khí chế tạo các loại hàng quychế thông dụng (vòng bi, bánh răng, hộp số, cơ cấu thủy lực,v.v…);

7. Cơ khí chế tạo các loại bơm,quạt, van,v.v…;

8. Công nghiệp điện tử.

Bộ Cơ khí và luyện kim được giaonhiệm vụ đóng mới tàu hút bùn, tàu đánh bắt hải sản từ 400CV trở lên và một sốthiết bị chuyên dùng cho khai thác mỏ theo chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước.

Bảo đảm chế tạo phụ tùng thay thếcho các sản phẩm cơ khí do Bộ sản xuất.

Điều 3: - Bộ Cơ khí và luyệnkim có nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Nghiên cứu xây dựng trình Hộiđồng Chính phủ quyết định các dự toán quy hoạch phát triển hai ngành cơ khí vàluyện kim;

Hướng dẫn xây dựng quy hoạch cơ khícủa các địa phương;

Tham gia ý kiến vào quy hoạch cơkhí của các ngành;

Kiến nghị các biện pháp bảo đảm chosự phát triển của toàn ngành được cân đối và mang lại hiệu quả.

2. Tham gia với Ủy ban Kế hoạch Nhànước thẩm tra trình Thủ tướng Chính phủ xét duyệt nhiệm vụ thiết kế các côngtrình cơ khí trên hạn ngạch của các Bộ và các địa phương.

3. Tham gia ý kiến với Ủy ban Kếhoạch Nhà nước về kế hoạch sản xuất 5 năm và hàng năm của toàn ngành cơ khí.

4. Tổng hợp nhu cầu, cân đối nănglực sản xuất, phân công sản xuất đối với các chuyên ngành cơ khí chế tạo đượcHội đồng Chính phủ giao thống nhất quản lý.

5. Xây dựng kế hoạch 5 năm và hàngnăm từ đầu tư xây dựng cơ bản đến sản xuất của Bộ.

Duyệt các dự án kế hoạch của cácđơn vị và liên hiệp sản xuất theo ngành trực thuộc Bộ, chỉ đạo các đơn vị ấythực hiện Kế hoạch Nhà nước.

6. Tổ chức và trực tiếp quản lý cáclực lượng khảo sát, thiết kế và thi công. Tự tổ chức thi công một số công trìnhcủa Bộ do Hội đồng Chính phủ giao.

7. Nghiên cứu ban hành hoặc đề nghịban hành những tiêu chuẩn (tiêu chuẩn ngành, tiêu chuẩn Việt Nam), định mức kinh tế-kỹ thuật, chế độ, chính sách có liênquan đến hai ngành cơ khí và luyện kim.

Cùng với Ủy ban Khoa học và kỹthuật Nhà nước hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý kỹthuật trong toàn ngành.

8. Nghiên cứu hoặc phối hợp nghiêncứu cùng với Ủy ban Kế hoạch Nhà nước và Ủy ban quan hệ kinh tế với nước ngoàikiến nghị với Hội đồng Chính phủ về chủ trương, chính sách và kế hoạch hợp táckinh tế và khoa học-kỹ thuật với nước ngoài của hai ngành cơ khí và luyện kim.

Đại diện cho nước Cộng hòa xã hộichủ nghĩa Việt Nam trong các ban thường trực về cơ khí, kỹ thuật điện, điện tử,luyện kim trong Hội đồng tương trợ kinh tế.

Tổ chức thực hiện các kế hoạch hợptác kinh tế và khoa học-kỹ thuật được giao theo đúng luật pháp và quy định củaNhà nước.

9. Tổ chức việc đào tạo, bồi dưỡngcông nhân kỹ thuật, cán bộ quản lý và cán bộ kỹ thuật ngành cơ khí và luyện kimcho Bộ, các ngành và các địa phương theo sự phân công và chỉ tiêu kế hoạch doHội đồng Chính phủ giao.

10. Xây dựng những đơn vị sản xuấtkinh doanh, cơ quan nghiên cứu, sự nghiệp và cơ quan quản lý Nhà nước của Bộ.

Điều 4: - Ty, Sở công nghiệplà cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trungương, chịu sự lãnh đạo toàn diện của Ủy ban nhân dân cùng cấp, chịu sự chỉ đạovà quản lý về nghiệp vụ chuyên môn của Bộ Cơ khí và luyện kim về các mặt quyhoạch, kế hoạch, chính sách, chế độ, phát triển khoa học-kỹ thuật và bồi dưỡngđào tạo cán bộ, công nhân thuộc hai ngành cơ khí và luyện kim, kể cả việc pháttriển hệ thống cơ khí sửa chữa ở địa phương.

Điều 5: - Bộ trưởng Bộ Cơkhí và luyện kim chịu trách nhiệm trước Quốc hội và Hội đồng Chính phủ lãnh đạotoàn bộ các mặt hoạt động của Bộ.

Các thứ trưởng giúp Bộ trưởng trongviệc chỉ đạo chung và được bộ trưởng ủy nhiệm chỉ đạo một số lĩnh vực công táccủa Bộ.

Trong các thứ trưởng có một thứtrưởng thường trực. Thứ trưởng thường trực ngoài lĩnh vực được phân công còntrực tiếp giúp bộ trưởng điều hòa, phối hợp công việc chung của Bộ; giải quyếtcông việc thuộc thẩm quyền của bộ khi bộ trưởng vắng mặt.

Điều 6: - Xét yêu cầu cầnthiết, bộ trưởng được thành lập hội đồng khoa học-kỹ thuật làm tư vấn cho mìnhvề những vấn đề khoa học-kỹ thuật quan trọng. Nhiệm vụ và thành viên của hộiđồng do bộ trưởng quyết định.

Điều 7: - Cơ cấu tổ chức củaBộ Cơ khí và luyện kim gồm có:

A. Các tổ chức sản xuất kinh doanhtrực thuộc Bộ:

1. Xí nghiệp liên hợp gang thépThái Nguyên (trước đây là Công ty gang thép Thái Nguyên).

2. Xí nghiệp liên hợp luyện cánthép (trước đây là Công ty luyện kim đen).

3. Xí nghiệp liên hợp luyện kim mầu.

4. Xí nghiệp liên hợp cán kéo dâyđồng và nhôm (trước đây là Công ty luyện kim mầu).

5. Liên hiệp các xí nghiệp điện tử.

6. Công ty cơ khí. (ở phía Nam)

7. Công ty xây lắp I (trước đây làCông ty xây lắp mỏ và luyện kim).

8. Công ty xây lắp II (trước đây làCông ty xây lắp cơ khí).

9. Công ty vật tư – thiết bị toànbộ.

10. Các liên hiệp sản xuất khác doHội đồng Chính phủ quyết định thành lập theo đề nghị của Bộ và các xí nghiệpđộc lập thuộc diện quản lý của Bộ.

B. Các tổ chức nghiên cứu khoahọc-kỹ thuật, thiết kế, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công nhân thuộc Bộ:

1. Viện quy hoạch.

2. Viện nghiên cứu khoa học và kỹthuật chế tạo máy, gọi tắt là Viện nghiên cứu máy.

3. Viện nghiên cứu các phương phápcông nghệ gia công cơ khí, gọi tắt là Viện công nghệ.

4. Viện thiết kế các công trình cơkhí.

5. Viện thông tin khoa học kỹ thuậtcơ khí và luyện kim.

6. Viện nghiên cứu và thiết kế cáccông trình luyện kim đen, gọi tắt là Viện luyện kim đen.

7. Viện nghiên cứu và thiết kế cáccông trình luyện kim mầu, gọi tắt là Viện luyện kim mầu.

8. Viện nghiên cứu – thiết kế chếtạo máy động lực, ô-tô và máy kéo, gọi tắt là Viện máy động lực , máy kéo và ôtô.

9. Viện nghiên cứu – thiết kế chếtạo máy công cụ và dụng cụ cắt gọt, gọi tắt là Viện máy công cụ và dụng cụ.

10. Viện nghiên cứu – thiết kế chếtạo thiết bị kỹ thuật điện, gọi tắt là Viện thiết bị kỹ thuật điện.

11. Viện nghiên cứu – thiết kế chếtạo máy nông nghiệp, gọi tắt là Viện máy nông nghiệp.

12. Các trường trung học chuyênnghiệp, trường tại chức và trường đào tạo công nhân kỹ thuật thuộc diện quản lýcủa Bộ.

Khi thành lập thêm các tổ chức liênhiệp sản xuất – kinh doanh theo chuyên ngành cơ khí hay luyện kim thì các việnnghiên cứu về chuyên ngành nào sẽ chuyển thành trực thuộc liên hiệp sản xuất –kinh doanh của chuyên ngành đó.

C. Bộ máy cơ quan Bộ:

1. Vụ kế hoạch – thống kê

2. Vụ kỹ thuật

3. Vụ tài chính – giá cả

4. Vụ lao động tiền lương

5. Vụ xây dựng cơ bản

6. Vụ tổ chức quản lý và cán bộ

7. Vụ đào tạo

8. Ban thanh tra

9. Văn phòng

Điều 8: - Bộ trưởng Bộ Cơkhí và luyện kim có trách nhiệm quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổchức của các đơn vị trực thuộc nêu ở điều 7 trên nguyên tắc tinh giản tổ chức,xác định biên chế hợp lý, làm việc có hiệu quả thiết thực.

Điều 9: - Nghị này này thaythế cho các văn bản trước đây của Hội đồng Chính phủ đã quy định về chức năng,nhiệm vụ, cơ cầu tổ chức của Bộ Cơ khí và luyện kim.

Điều 10: - Đồng chí Bộtrưởng Bộ Cơ khí và luyện kim, các đồng chí thủ trưởng các bộ, cơ quan ngangbộ, cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh,thành phố trực thuộc trung ương và cấp tương đương có trách nhiệm thi hành nghịđịnh này.

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Thanh Nghị