ỦY BAN HÀNH CHÍNH
THÀNH PHỐ HÀ NỘI*****

Số: 412-NĐ

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc*******

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 1946

CHỦ TỊCH ỦY BAN HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chiếu sắc lệnh số 77 ngày 21tháng 12 năm 1945 tổ chức chính quyền nhân dân tại các thị xã, thành phố và cácsắc lệnh sửa đổi sau;
Chiếu thông tư số 20 tháng 7 tháng 10 năm 1945 của Bộ Nội vụ ấn định thể lệ thihành những luật lệ có trước ngày 19 tháng 8 năm 1945;
Chiếu lời đề nghị của ông Trưởng ty trồng cây thành phố
,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều thứ nhất: Nay đặt ra,trong địa hạt thành phố Hà Nội và để nộp vào ngân quỹ thành phố, một thứ thuếgọi là “Thuế chặt cây”. Thuế này sẽ thi hành khi, vì một lẽ gì, có người đệ đơnxin chặt cây ở các đường phố.

Điều thứ 2: Thuế chặt cây ấnđịnh như sau này:

Cây dưới 5 năm 100đ

Cây từ 5 đến 10năm 200đ

Cây trên 10 năm 500đ

Điều thứ 3: Thuế này chỉđược miễn trong những trường hợp bắt buộc phải chặt cây. Đơn xin miễn thuế sẽdo Ủy ban hành chính thành phố xét định, theo ý kiến của ty trồng cây và ty Lụclộ thành phố.

Điều thứ 4: Nghị định số 28ngày 01 tháng giêng năm 1938 ẩn định thuế chặt cây nay bãi bỏ.

Điều thứ 5: Ông Phó Chủtịch, ông Trưởng ty Trồng cây và ông Trưởng ty Lục lộ chiếu nghị thi hành.

Duyệt y:

Hà Nội ngày 22 tháng 8 năm 1946

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Lê Văn Hiến

CHỦ TỊCH ỦY BAN HÀNH CHÍNH
Trần Duy Hưng