BỘ NỘI VỤ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 43-NV

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 1946

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Chiếu theo Sắc lệnh số 77 ngày 21 tháng 12 năm 1945 tổ chức chính quyền nhân dân ở các thành phố và thị xã.
Chiếu theo Sắc lệnh số 51 ngày 17 tháng 10 năm 1945 định thể lệ cuộc tổng tuyển cử Quốc dân đại hội;
Chiếu theo Nghị định số 164 ngày 29 tháng 12 năm 1945 định thể lệ bầu cử các hội đồng nhân dân và ủy ban hành chính địa phương;
Chiếu theo Nghị định số 31-NV/HC ngày 28 tháng giêng năm 1946 định thể lệ bầu cử hội đồng nhân dân thành phố, ủy ban hành chính và ủy ban hành chính khu phố.

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1:– Điềuthứ10 Nghị định số 31-NV/HC ngày 28 tháng giêng năm 1946 nay sửa đổi lại như sau này:

a) Phiếu bầu cử có thể do người ứng cử in, phải in trên giấy trắng, khổ rộng:

14 X 20 phân tây cho những thành phố phải bầu 30 hội-viên

9 X 13 phân tây cho những thành phố phải bầu 20 hội-viên

Số tên người ứng cử in trong phiếu bầu không hạn định. Phiếu bầu in như thể do người ứng cử mang đến giao cho ủy ban hành chính phổ ba hôm trước ngày bầu cử. Ủy ban hành chính sẽ đóng dấu vào phiếu ấy.

Phiếu của những nhà ứng cử sẽ để trong phòng bỏ phiếu.

Cử-tri có quyền lựa chọn phiếu bầu tùy ý mình, có thể xóa hay viết thêm tên khác tùy ý;

b) Phiếu bầu có thể do ủy ban hành chính thành phố in. Phiếu sẽ in trên giấy trắng cùng một khuôn khổ, in tên tất cả nhhững người ứng cử theo thứ tự abc đóng dấu của ủy ban hành chính thành phố.

Người đi bầu sẽ điền thêm số thứ tự vào tên những người mình định bầu. Số sẽ đánh từ I cho tới số hội viên phải bầu. Tên nào đánh số cao quá số hội viên phải bầu sẽ coi là thừa.

Ủy ban hành chính thành phố định đoạt in phiếu bầu bằng cách nào sẽ thông cáo cho nhân dân biết.

Điều 2:- Đồng lý văn phòng bộ Nội vụ và các Chủ tịch Ủy ban hành chính Bắc kỳ, Trung kỳ và Nam kỳ chiếu nghị định thi hành.

THAY MẶT BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ ĐI KINH LÝ
ĐỔNG LÝ VĂN PHÒNG

Hoàng Minh Giám