CHÍNH PHỦ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 47/2004/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2004

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHÙ SỐ 47/2004/NĐ-CPPHÊ CHUẨN SỐ LƯỢNG, DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ BẦU CỬVÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI NHIỆM KỲ 2004 - 2009

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Điều 9, Điều 10 và Điều 11 của Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết số 429/2003/NQ-UBTVQH của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ngày 23 tháng 12 năm 2003 về ấn định ngày bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2004 - 2009;
Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn số lượng 25 (hai mươi lăm) đơn vị bầu cử, 73 (bảy mươi ba) đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2004 - 2009 (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.


Nơi nhận :
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ,
- HĐND và UBND tỉnh Đồng Nai,
- Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
- Ban Tổ chức Trung ương,
- Ban Nội chính Trung ương,
- Văn phòng Quốc hội,
- Bộ Nội vụ,
- Công báo,
- VPCP: BTCN, các PCN, TBNC,
Các Vụ: TH, PC, TCCB,
- Lưu: V.III (5b), Văn thư.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Phan Văn Khải

DANH SÁCH ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊBẦU CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH ĐỒNG NAI NHIỆM KỲ 2004-2009

TT

ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

ĐƠN VỊ BẦU CỬ

SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ

1

Thành phố Biên Hoà

Đơn vị bầu cử số 01
Đơn vị bầu cử số 02
Đơn vị bầu cử số 03
Đơn vị bầu cử số 04
Đơn vị bầu cử số 05

03 đại biểu
03 đại biểu
03 đại biểu
03 đại biểu
02 đại biểu

2

Huyện Nhơn Trạch

Đơn vị bầu cử số 06
Đơn vị bầu cử số 07

03 đại biểu
03 đại biểu

3

Huyện Long Thành

Đơn vị bầu cử số 08
Đơn vị bầu cử số 09

03 đại biểu
03 đại biểu

4

Huyện Vĩnh Cửu

Đơn vị bầu cử số 10
Đơn vị bầu cử số 11

03 đại biểu
02 đại biểu

5

Huyện Trảng Bom

Đơn vị bầu cử số 12
Đơn vị bầu cử số 13

03 đại biểu
03 đại biểu

6

Huyện Thống Nhất

Đơn vị bầu cử số 14
Đơn vị bầu cử số 15

03 đại biểu
03 đại biểu

7

Thị xã Long Khánh

Đơn vị bầu cử số 16
Đơn vị bầu cử số 17

03 đại biểu
03 đại biểu

8

Huyện Xuân Lộc

Đơn vị bầu cử số 18
Đơn vị bầu cử số 19

03 đại biểu
03 đại biểu

9

Huyện Cẩm Mỹ

Đơn vị bầu cử số 20
Đơn vị bầu cử số 21

03 đại biểu
03 đại biểu

10

Huyện Định Quán

Đơn vị bầu cử số 22
Đơn vị bầu cử số 23

03 đại biểu
03 đại biểu

11

Huyện Tân Phú

Đơn vị bầu cử số 24
Đơn vị bầu cử số 25

03 đại biểu
03 đại biểu