BỘ TÀI CHÍNH******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 48-TC

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 1945

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Xét vì cuộc thế giới chiến tranh đã kết liễu,
Xét vì đạo Sắc lệnh ngày 13 tháng 08 năm 1941 cấm mọi sự xuất cảng nhập cảng ở Đông dương không phù hợp với tình thế quốc tế nữa.
Theo lời đề nghị của Tổng Giám đốc sở Thuế quan và Thuế gián thu.

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1: - Nay bãi bỏ đạo Sắc lệnh ngày 13 tháng 08 năm 1941 (ban bố ở Đông dương bởi nghị định ngày 10 tháng 11 năm 1941) cấm mọi sự xuất nhập cảng ở Đông dương.

Điều 2: – Tuy vậy, vẫn thi hành như trước những luật lệ về quan thuế cấm nhập cảng những hàng hóa đã ghi vào quan thuế biểu là cấm nhập cảng.

Điều 3: – Về xuất cảng, tạm thời những hàng này vẫn cấm:

Gạo (thóc, gạo xay, tấm, cám, bột, bánh đa);

Bắp (hạt và bột);

Đỗ (hạt và bột);

Bông, đay, vải;

Vàng, bạc;

Muối;

Điều 4: – Ông Tổng Giám đốc sở Thuế quan và Thuế gián thu có ủy nhiệm thi hành nghị định này.

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Phạm Văn Đồng